Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Một số vấn đề về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

2 Một số vấn đề về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội8Khoa Kế tốn – Kiểm tốn Phương thức bán bn hàng hóa

 Phương thức bán lẻ hàng hóa

 Phương thức gửi bán

 Phương thức bán hàng đại lý

 Phương thức bán hàng trả góp

Trong mỗi phương thức bán hàng lại có thể thực hiện dưới nhiều hình thức

khác nhau như: trực tiếp, chuyển hàng chờ chấp nhận...

Bán bn hàng hóa: là phương thức bán hàng cho các đơn vị thương mại,

doanh nghiệp sản xuất,... để thực hiện bán ra hoặc để gia công, chế biến bán ra.

Trong bán bn thường có hai phương thức:

 Phương thức bán bn hàng hóa qua kho.

Bán bn hàng hóa qua kho là phương thức bán bn hàng hóa mà trong đó

hàng hóa phải được xuất từ kho bảo quản của doanh nghiệp. Bán bn hàng hóa

qua kho có thể thực hiện dưới hai hình thức:

+ Bán bn hàng hóa qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: theo hình

thức này, bên mua cử đại diện đến kho của bên bán đến nhận hàng. Doanh nghiệp

thương mại xuất kho hàng hóa, giao trực tiếp cho đại diện bên mua.Sau khi đại diện

bên mua nhận đủ hàng, thanh toán tiền hàng hoặc chấp nhận nợ, hàng hóa được xác

định là tiêu thụ.

+ Bán bn hàng hóa theo hình thức chuyển hàng: theo hình thức này, doanh

nghiệp thương mại dùng phương tiện vận tải của mình hoặc đi th ngồi chuyển

hàng đến kho của bên mua hoặc một địa điểm mà bên mua quy định trong hợp

đồng. Chi phí vận chuyển do bên nào chịu là do sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp và

bên mua.

 Phương thức bán buôn hàng hóa vận chuyển thẳng:

Theo phương thức này, doanh nghiệp thương mại sau khi mua hàng, nhận

hàng mua không đưa về nhập kho mà chuyển bán thẳng cho bên mua. Phương thức

này có thể thực hiện dưới hai hình thức:

+ Bán bn hàng hóa vận chuyển thẳng theo hình thức giao hàng trực tiếp:

theo hình thức này, doanh nghiệp thương mại sau khi mua hàng, giao hàng trực tiếp

cho đại diện bên mua tại kho người bán. Sau khi giao, nhận, đại diện bên mua kí

nhận đủ hàng, bên mua đã thanh tốn tiền hàng hoặc chấp nhận nợ, hàng hóa được

xác nhận là tiêu thụ.

Bán lẻ hàng hóa: là phương thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng

hoặc các tổ chức kinh tế, các đơn vị kinh tế tập thể mua về mang tính chất tiêu dùng

SVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khoá luận tốt nghiệpTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội9Khoa Kế tốn – Kiểm tốnnội bộ. Bán hàng theo phương thức này có đặc điểm là hàng hóa ra khỏi lĩnh vực lưu

thơng và đi vào lĩnh vực tiêu dùng. Bán lẻ có thể thực hiện dưới các hình thức sau:

+ Bán lẻ thu tiền tập trung: là hình thức bán hàng trong đó tách rời nghiệp vụ

thu tiền của người mua và nghiệp vụ giao hàng cho người mua. Mỗi quầy hàng có

một nhân viên thu tiền làm nhiệm vụ thu tiền của khách hàng, viết hóa đơn hoặc

tích kê cho khách để khách đến nhận hàng ở quầy hàng do nhân viên bán hàng giao.

+ Bán lẻ thu tiền trực tiếp: theo hình thức này, nhân viên bán hàng trực tiếp

thu tiền của khách và giao hàng cho khách.

+ Bán lẻ tự phục vụ( tự chọn): theo hình thức này, khách hàng tự chọn lấy

hàng hóa, mang đến bàn tính tiền để tính tiền và thanh tốn tiền hàng.

+ Bán hàng tự động: là hình thức bán lẻ hàng hóa trong đó, các doanh nghiệp

thương mại sử dụng các máy bán hàng tự động chuyên dùng cho một vài loại hàng

hóa nào đó đặt ở nơi cơng cộng. Khách hàng sau khi bỏ tiền vào máy thì máy sẽ tự

động đẩy hàng ra cho người mua.

Phương thức hàng gửi đi bán:

Theo phương thức này, doanh nghiệp sẽ chuyển giao hàng hóa cho khách hàng

theo địa điểm ghi trong hợp đồng đã ký kết giữa hai bên, khách hàng có thể là

những đơn vị nhận bán hàng đại lý hoặc là những khách hàng mua thường xuyên

theo hợp đồng kinh tế. Khi xuất kho hàng hóa giao cho khách hàng thì số hàng hóa

đó vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh

thu. Đến khi người mua đã nhận được hàng - tức là doanh nghiệp đã chuyển giao

phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa cho người mua, người

mua thực hiện thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán tiền hàng, kế tốn xem xét,

nếu hơi tụ đủ các điều kiện ghi nhận doanh thu thì khi đó doanh nghiệp mới được

quyền xác định tiêu thụ và hạch toán doanh thu bán hàng.SVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khố luận tốt nghiệpTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội10Khoa Kế toán – Kiểm toánPhương thức bán hàng qua đại lý:

Bán hàng qua đại lý là phương thức mà bên doanh nghiệp bán hàng xuất hàng

giao cho bên nhận đại lý bán đúng giá, bên bán đại lý sẽ được hưởng thù lao đại lý

dưới hình thức hoa hồng đại lý.

Phương thức bán hàng trả góp:

Với phương thức này, khi giao hàng cho người mua thì số hàng đó được coi là

tiêu thụ và doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với sở

hữu hàng hóa cho người mua, khơng còn nắm quyền sở hữu số hàng đó.

Người mua sẽ thanh tốn một phần số tiền hàng ngay tại thời điểm mua. Số

tiền còn lại người mua chấp nhận trả dần ở các kỳ tiếp theo và chịu một tỉ lệ lãi suất

nhất định theo thỏa thuận trong hợp đồng. Thơng thường thì số tiền trả ở các kỳ sau

là bằng nhau, bao gồm một phần nợ gốc và một phần lãi trả chậm. Nếu khơng có

những điều khoản đặc biệt trong hợp đồng thì về cơ bản đã hội tụ đủ các điều kiện

ghi nhận doanh thu, cho dù về thực chất chỉ khi nào người mua thanh tốn hêt tiền

hàng thì doanh nghiệp mới thực sự mất hết quyền sở hữu hàng hóa đó.

1.3 Kế tốn bán hàng và xác định kết quả bán hàng

1.3.1 Kế toán doanh thu bán hàng

1.3.1.1 Khái niệm doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu

o Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”

“Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán,

phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp

phần làm tăng vốn chủ sở hữu”.

o “Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho

khách hàng mua hàng với khối lượng lớn”.

o “Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém

phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu”.

o “Giá trị hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là

tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán”.

o “Chiết khấu thanh toán: Là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, do

người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng”.

o “Doanh thu bán hàng ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả 5 điều kiện sau:

SVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khoá luận tốt nghiệpTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội11Khoa Kế tốn – Kiểm toán+ Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền

sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua.

+ Doanh nghiệp khơng còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu

hàng hóa hoặc quyền kiểm sốt hàng hóa.

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

+ Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán

hàng.

+ Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng”.

1.3.1.2 Cách xác định doanh thu bán hàng

Lợi nhuận gộp từ bán hàng và=Doanh thu thuầncung cấp dịch vụ

Doanh

Doanh thu

Giảm giá

=

thu thuần

bán hàng

hàng bán

1.3.1.3 Chứng từ kế toán sử dụng-Giá vốn hàng-bán

Hàng bán bịChiết khấu

thương mại-trả lạiTuỳ theo phương thức, hình thức bán hàng kế toán bán hàng sử dụng chứng từ

kế toán được bao gồm:

+ Hoá đơn GTGT ( mẫu 01/ GTKT-3LL )

+ Hoá đơn bán hàng ( mẫu 02/GTTT- 3LL )

+ Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi ( mẫu 01 - BH )

+ Thẻ quầy hàng ( mẫu 02 -BH )

+ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (03 PXK – 3LL)

+ Phiếu xuất kho (mẫu 02 –VT)

+ Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (04 HDL -3LL)

+ Báo cáo bán hàng

+ Bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ

+ Các chứng từ thanh toán ( phiếu thu, séc chuyển khoản, séc thanh tốn, uỷ

nhiệm thu, Giấy báo Có Ngân hàng, bảng sao kê của Ngân hàng,… )

+ Tờ khai thuế GTGT ( mẫu 01/GTGT )

+ Chứng từ kế toán liên quan khác như phiếu nhập kho hàng trả lại

Đối với các Doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu

trừ, khi bán hàng hàng hoá, dịch vụ phải sử dụng “ Hoá đơn GTGT” do Bộ Tài

SVTH: Đinh Thị Hương Lan

Lớp: Kế toán 2 – K9Khoá luận tốt nghiệpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Một số vấn đề về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×