Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG DONG YEON ENVATECH.

CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG DONG YEON ENVATECH.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cơng ty ln hồn thành nộp đầy đủ các quỹ này đủ và đúng thời hạn. Điều này thể

hiện được tinh thần trách nhiệm cao của Công ty đối với các quyền lợi của cán bộ

quản lý, công nhân viên.

- Cách thức tính và trả lương

Kế tốn tại Cơng ty TNHH 1TV Mơi Trường Dong Yeon Envatech thực hiện tính

tiền lương cho cán bộ quản lý, công nhân viên đầy đủ, chính xác theo quy định, chính

sách mà người lao động đã thỏa thuận, ký kết hợp đồng với Công ty, đảm bảo lợi ích

cho họ, giúp họ yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với Cơng ty.

- Chứng từ kế toán

Hệ thống chứng từ phù hợp, đầy đủ theo quy định của pháp luật. Các chứng từ kế

toán được lập theo mẫu biểu và luân chuyển theo đúng trình tự. Khi tập hợp được đầy

đủ chứng từ thì kế tốn mới tiến hành ghi sổ, tránh tình trạng sai sót, ghi khi chưa đủ

điều kiện.

- Sổ kế tốn

Hệ thống sổ sách được trình bày, thiết kế khoa học, hợp lý. Hình thức ghi sổ Nhật

ký chung được áp dụng ở Công ty TNHH 1TV Môi trường Dong Yeon Envatech rất

phù hợp với đặc điểm của công tác kế tốn của Cơng ty và đặc biệt rất thuận tiện

trong cơng việc kế tốn tiền lương và các khoản trích theo lương với đặc điểm là có ít

nghiệp vụ phát sinh, các nghiệp vụ hạch toán tiền lương đơn giản, dễ hiểu, dễ phản

ánh. Hệ thống sổ cái, sổ chi tiết được Công ty quy định lập đầy đủ, rõ ràng thuận tiện

cho việc cung cấp thông tin cũng như việc kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết. Bên cạnh

đó còn tạo điều kiện cho việc lên báo cáo cần thiết cuối kỳ.

- Trình bày thơng tin trên BCTC

Việc trình bày các chỉ tiêu trên hệ thống các báo cáo của BCTC được thực hiện

đầy đủ, đúng với quy định của pháp luật và đảm bảo tính tin cậy cho người sử dụng

thông tin trên BCTC của công ty.

3.1.2. Những tồn tại và hạn chế

Do sự giám sát quản lý giữa các văn phòng còn bng lỏng, do vậy, chứng từ về

tiền lương, BHXH… đôi khi cũng chưa hợp lý, nhiều chứng từ còn thiếu chữ ký của

Giám đốc. Bộ phận kế toán tiền lương đội ngũ nhân viên trẻ đảm nhiệm thiếu kinh

nghiệm trong việc cập nhập những thông tư, chính sách mới.

Do trả lương theo hình thức trả lương theo thời gian nên đối với một số phòng

41như phòng thiết kế kỹ thuật mang tính chất bình qn và khơng khuyến khích người

lao động tích cực trong cơng việc.

Trong chứng từ ban đầu sử dụng hạch toán thời gian là bảng chấm công của

Công ty TNHH 1TV Môi trường Dong Yeon Envatech, việc ghi chép không được rõ

ràng, thống nhất, đơi khi còn có sự sai lệch về bản chấm công do đội ngũ quản lý ở xa

công trường nên không thể giám sát chặt chẽ được.

Bảng chấm công chỉ thể hiện được số ngày đi làm, số ngày nghỉ mà chưa thể

hiện được việc đi sớm, về muộn cũng như chưa đánh giá được chất lượng làm việc của

từng nhân viên. Từ đấy dẫn đến phần lương mà người lao động nhận được không sát

với kết quả lao động mà họ tạo ra nên chưa khuyến khích được người lao động tích

cực làm việc, dễ tạo ra tư tưởng đối phó đi làm cho đủ ngày khơng chú trọng đến chất

lượng năng suất làm việc.

3.2. Các đề xuất thực hiện nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn các khoản

thanh tốn với người lao động tại Cơng ty TNHH 1TV Mơi trương Dong Yeon

Envatech.

* Về hình thức tiền lương và phương pháp tính lương :

Về chế độ tiền lương cần bổ sung thêm các chế độ thưởng đối với những cá nhân có

thành tích xuất sắc và phạt đối với những cá nhân khơng hồn thành cơng việc theo yêu

cầu được giao. Số tiền thưởng, phạt có thể tính bằng một số tiền nhất định hoặc tính theo

phần trăm tiền lương và tuỳ thuộc vào từng công việc, từng vị trí.

Cơng ty nên trả lương cho nhân viên qua tài khoản ngân hàng, tránh tình trạng

chậm lương đem lại hiệu quả cao hơn.

Công ty nên áp dụng công nghệ vào việc quản lý nhân công như việc sử dụng

máy chấm công. Việc áp dụng máy chấm công sẽ quản lý được nhân viên đi muộn về

sớm, tính cơng đúng, đủ ngày tránh sai sót cho chấm sai, nhầm công như bảng chấm

công tay. Điều này giúp cho người quản lý sẽ bớt được rất nhiều thời gian trong việc

quản lý nhân sự cũng như tránh được sự đố kỵ lẫn nhau, đảm bảo sự công bằng giữa

nhân viên do việc đi muộn về sớm gây ra.

* Về chứng từ và luân chuyển chứng từ :

Do chứng từ là bằng chứng về nghiệp vụ kinh tế phát sinh, là căn cứ ghi sổ và là

để đối chiếu kiểm tra khi cần thiết nên Công ty TNHH 1TV Môi trường Dong Yeon

Envatech cần giám sát chặt chẽ hơn nữa ở các phòng ban về việc đảm bảo tính chính

42xác, tính pháp lý, tính hợp lý của các chứng từ. Tránh tình trạng chứng từ bị ghi sai,

chưa đủ chữ ký hay có các khoản mục chưa hợp lý.

Việc ghi chép thời gian làm thêm của người lao động như hiện giờ khơng theo

dõi được chính xác số giờ cơng lao động của cơng nhân viên do nhẩm giời làm theo

trí nhớ gộp lại ghi công dẫn đến dễ bị thiếu hoặc thừa giờ công) gây nên sự thiếu

công bằng trong việc tính lương.43KẾT LUẬN

Tiền lương và các khoản trích theo lương là một vấn đề quan trọng không chỉ đối

với người lao động, nhà quản lý doanh nghiệp mà nó còn ảnh hưởng đến tầm kinh tế

vĩ mơ của mỗi quốc gia. Việc áp dụng hình thức trả lương phù hợp là động lực thúc

đẩy người lao động làm việc hăng say, nhiệt tình, làm tăng năng suất lao động, đảm

bảo chất lượng công việc giúp cho doanh nghiệp đạt được hiệu quả sản xuất kinh

doanh đã đề ra và khơng ngừng phát triển qua các thời kì.

Cơng tác kế tốn tiền lương và các khoản trích theo lương được tổ chức tốt sẽ

góp phần quản lý chặt chẽ, thúc đẩy việc chấp hành tốt các chủ trương và chính sách

của Đảng và Nhà nước về chế độ lao động, đảm bảo tính tốn phân bố đúng đắn,

chính xác các khoản tiền lương và các khoản trích theo lương nhằm hạ giá thành sản

phẩm, tăng thu nhập cho người lao động và tăng lợi nhuận cho công ty để công ty

ngày càng phát triển.

Trên cơ sở lý luận về hạch tốn tiền lương và các khoản trích theo lương kết hợp

với nghiên cứu tình hình thực tế tại Cơng ty TNHH 1TV Môi trường Dong Yeon

Envatech, em hy vọng chuyên đề thực tập chun ngành của mình sẽ đóng góp được

phần nào vào cơng tác kế tốn tiền lương và các khoản trích theo lương của cơng ty.44DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình Kế tốn tài chính 1,2 Trường Đại học Thương Mại

2. Bộ luật lao động năm 2012

3. Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương

binh xã hội.

4. Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/06/2015

5. Thơng tư 200/2014/TT-BTC.

6. Các nội quy, chính sách, quyết định lưu hành nội bộ của Công ty TNHH 1TV

Môi trường Dong Yeon EnvatechDANH SÁCH PHỤ LỤC

- Phụ lục 1.1: Mẫu bảng chấm công theo TT200

- Phụ lục 1.2: Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo TT200

- Phụ lục 2.1: Bảng chấm công của công ty TNHH 1TV Môi trường Dong Yeon

Envatech

- Phụ lục 2.2: Phiếu chi tiền tạm ứng lương của nhân viên Nguyễn Thị Huệ

- Phụ lục 2.3: Phiếu chi tiền tạm ứng lương của nhân viên Hoàng Đắc Thanh

- Phụ lục 2.4: Bảng trích nộp bảo hiểm

- Phụ lục 2.5: Bảng thanh toán tiền lương

- Phụ lục 2.6: Sổ cái TK 334

-Phụ lục 2.7: Sổ cái TK 338Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG DONG YEON ENVATECH.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×