Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ảnh hưởng đến độ dẻo

Ảnh hưởng đến độ dẻo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Những yếu tố ảnh hưởng đến độ dẻo của kim loại:

Các yếu tố ảnh hưởng đến độ

dẻo:

2.1. KL cấu trúc tinh thể BCC,

FCC có tính dẻo cao hơn HCP.

2.2. Cỡ hạt ảnh hưởng mạnh

đến tính dẻo (Xem: Kiểm sốt

cỡ hạt).

2.3. Hàm lượng hợp kim:

lượng S >0.018% làm giảm

tính dẻo, lượng Mn làm tăng

tính dẻo)

2.4. Nhiệt độ ảnh hưởng mạnh

đến tính dẻo (Xem thêm 1.3)Ảnh hưởng của nhiệt độ tới tính

dẻo của thép không gỉ.2. Ảnh hưởng đến độ dẻo

2.5. Mức độ biến dạng %CW:Hình: Sự thay đổi độ dẻo (A, Z) phụ thuộc vào mức độ biến dạng của vật liệu2. Ảnh hưởng đến độ dẻo

So sánh khả năng

biến dạng của thép

không gỉ austenite và

thép

không

gỉ

martensite.3. Ảnh hưởng đến sự chuyển biến cấu trúc kim loại

3.1. Chuyển biến

martensite:

Lượng chuyển biến

martensite tăng cùng

với mức độ biến

dạng.

Sự thay đổi lượng

chuyển biến pha

martensite với mức

độ biến dạng của

thép

không

gỉ

martensite.3. Ảnh hưởng đến sự chuyển biến cấu trúc kim loại

3.2. Quá trình kết tinh lại:Sự thay đổi về cấu trúc kim loại do: a) Gia công nguội; b) Gia cơng

nóng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ảnh hưởng đến độ dẻo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×