Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP.HỒ

CHÍ MINH

Địa chỉ: 45-47 Bến Chương Dương, Q1,

TP.HCM, Việt Nam

Số Đt:(84-8) 38217713    Số Fax:(84-8)

38217452

Website: www.hsx.vn

E-mail: hotline@hsx.vn

Số Hotline: 08.382186621. Giới thiệu sơ lược về SGDCK Tp

HCM1.1 Lược sử hình thành.

Việc xây dựng TTCK ở VN đã trở thành nhu cầu bức xúc và cấp

thiết nhằm huy động các nguồn vốn trung, dài hạn ở trong và ngồi

nước vào đầu tư phát triển kinh tế thơng qua chứng khoán nợ và

chứng khoán vốn.

Ngày 10/07/1998 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định

48/1998/NĐ-CP về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán cùng

với Quyết định thành lập Trung tâm Giao dịch Chứng khốn TP. Hồ

Chí Minh.

Ngày 20/07/2000, TTGDCK Tp.HCM đã chính thức khai trương đi

vào vận hành, và thực hiện phiên giao dịch đầu tiên vào ngày

28/07/2000 với 02 loại cổ phiếu niêm yết.

Qua 7 năm với sự tăng trưởng của thị trường và hội nhập với TTCK

thế giới, Trung tâm giao dịch chứng khoán Tp.HCM đã chính thức

được Chính phủ ký Quyết định số:599/QĐ-TTg ngày 11/05/2007

chủn đởi thành Sở giao dịch Chứng khốn Tp.HCM. Ngày

08/08/2007, SGDCK TP.HCM đã chính thức được khai trương.SGDCK Tp HCM là pháp nhân thuộc sở hữu

Nhà nước, được tổ chức theo mơ hình cơng ty

trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hoạt động

theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp,

Điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán và các

quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Tên gọi đầy đủ: Sở Giao Dịch Chứng khốn

thành phố Hồ Chí Minh. 

Tên giao dịch quốc tế: Hochiminh Stock

Exchange.

Tên viết tắt: HOSE.Vấn đề thảo luận

Các hình thức sở hữu của SGDCK ?SGDCK được thành lập theo quy

đònh của pháp luật, là một tổ

chức có tư cách pháp nhân, có

thể được tổ chức theo một trong

những loại hình sở hữu cơ bản

sau :

+ Sở hữu Nhà nước.

+ Sở hữu tư nhân: bao gồm sở

hữu thành viên và sở hữu của

các cổ đông ngoài SGDCK

(CtyCP)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×