Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thành viên của SGDCK

Thành viên của SGDCK

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1 Phân loại thành viên

- Các nhà môi giới tại sàn: nhân viên của

1 CtyCK thành viên của SGDCK

- Nhà môi giới độc lập: thành viên độc lập

của SGDCK, không thuộc 1 Cty môi giới

nào mà tự thuê hoặc sở hữu 1 chỗ để

hoạt động.

- Nhà kinh doanh chứng khoán có đăng

ký: thực hiện việc mua bán CK với tài

khoản của chính họ và tự gánh chịu rủi ro.2.2 Tiêu chuẩn thành viên

- Yêu cầu về tài chính

- Quy định về nhân sự

- Điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật2.3 Thủ tục kết nạp thành viên

- Thảo luận

- Nộp đơn xin kết nạp

- Thẩm tra

- Chấp thuận của Hội đồng quản trị

- Thanh tốn các khoản phí

- Kết nạp.2.4 Quyền hạn và trách nhiệm của thành

viên

2.4.1 Quyền của thành viên

Quyền bỏ phiếu quyết định các vấn đề quan

trọng của SGDCK

Quyền được giao dịch tại SGDCK

Quyền được nhận các dịch vụ do SGDCK cung

cấp

Quyền bầu đại biểu đại diện cho thành viên

HĐQT2.4.2 Trách nhiệm của thành viên

Tuân thủ các quy định của SGDCK

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo

cáo bất thường theo quy định3. Niêm yết chứng khoán

3.1 Khái niệm:

Niêm yết CK là việc đưa CK có đủ tiêu

chuẩn vào đăng ký và giao dịch tại thị

trường giao dịch tập trung

Tổ chức niêm yết là tổ chức phát hành

được niêm yết CK tại thị trường giao dịch

tập trung3.2 Mục tiêu của việc niêm yết CK:

- Thiết lập quan hệ hợp đồng giữa SGDCK với tổ

chức niêm yết.

- Hỗ trợ thị trường hoạt động ổn định, xây dựng

lòng tin của cơng chúng đối với thị trường chứng

khốn bằng cách lựa chọn những chứng khoán

có chất lượng cao để giao dịch.

- Cung cấp cho NĐT thông tin về tổ chức niêm

yết

- Giúp cho việc xác định giá CK được công bằng

trên thị trường đấu giáTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thành viên của SGDCK

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×