Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương I. GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP

Chương I. GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Quản lý phòng thí nghiệm về mơi trường của Trung tâm, các số liệu điều tra, quan trắc

chất lượng môi trường; Xây dựng, cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu về mơi trường, biến đổi

khí hậu, đa dang sinh học trên địa bàn tỉnh.

3. Lập báo cáo thông tin môi trường hàng năm, hiện trạng môi trường, báo cáo chuyên đề

về môi trường, báo cáo về biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học theo quy định; lập quy

hoạch các nguồn thải phục vụ cho công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh.

4. Điều tra khảo sát, đo đạc và thu thập số liệu phục vụ công tác quản lý môi trường; cung

cấp thông tin và dự báo diễn biến chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh.

5. Nghiên cứu, xây dựng, thử nghiệp và áp dụng khoa học cơng nghệ trong quản lý,

phòng chống, khắc phục suy thối, sự cố mơi trường và cải tạo mơi trường.

6. Tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề tài hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ mơi

trường theo phân cơng, phân cấp của cấp có thẩm quyền.

7. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ mơi trường,

biến đổi khí hậu cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu.

8. Tư vấn và thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực mơi trường, biến đổi khí hậu

và bảo vệ môi trường đáp ứng nhu cầu của tổ chức cá nhân theo quy định, gồm:

a) Cung cấp dịch vụ quan trắc, đo đạc và phân tích thử nghiệm các chỉ tiêu môi trường; kỹ

thuật xử lý ô nhiễm, giám sát môi trường; tư vấn sản xuất sạch hơn;

b) Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi

trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án, dự án bảo vệ môi trường, báo cáo giám sát

môi trường định kỳ, báo cáo tình hình xả nước thải vào nguồn nước;

c) Lập hồ sơ đăng ký quản lý chất thải nguy hại; hồ sơ ký quỹ phục hồi mơi trường trong

khai thác khống sản;

d) Lập đề án, dự án: Xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; xả thải vào nguồn nước; cải tạo

phục hồi mơi trường trong khai thác khống sản; Thăm dò, khai thác khống sản, tài

ngun nước;

đ) Tư vấn về xử lý và kiểm sốt ơ nhiễm; thiết kế hệ thống xử lý chất thải (nước thải, khí

thải, chất thải rắn);

e) Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật trong lĩnh vực bảo vệ môi

trường và cung cấp các hóa chất, chế phẩm xử lý mơi trường;

4g) Tập huấn nghiệp vụ về quan trắc, bảo vệ môi trương.

9. Được ký hợp tác, kết các hợp đồng tư vấn, dịch vụ; hợp đồng lao động khi có nhu cầu

và tự trả lương từ nguồn thu từ hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được

giao.

11. Quản lý tổ chức, biên chế, vị trí việc làm; cơng chức, viên chức, lao động, tài chính,

tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo phân cấp của Sở và quy định của pháp

luật.

12. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành

chính của Sở; phòng chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan; bảo vệ bí mật nhà nước,

cơng tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự cơ quan.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý

Theo các văn bản hướng dẫn, hướng dẫn liên quan và căn cứ tình hình thực tế công tác

BVMT của tỉnh, bộ máy tổ chức của trung tâm bao gồm:

-01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc

02 phòng chun mơn, nghiệp vụ : Mỗi phòng bao gồm 1 trưởng phòng và 1 phó

trưởng phòng.

+ Phòng Kế hoạch, tổng hợp

+ Phòng Quan trắc và phân tích tài ngun mơi trường5Giám đốcPhó giám đốcPhòng Quan trắc và

phân tích Tài ngun

Mơi trườngPhòng Kế hoạch,

tổng hợpBộ phận quan trắc,

hiện trườngBộ phận phân tíchHình 1.1 Sơ đồ hệ thống tổ chức của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi

trường tỉnh Lai Châu

1.5 Chức năng nhiệm vụ từng phòng ban

1.5.1 Phòng Kế hoạch, tổng hợp

Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện công tác

tổng hợp, kế hoạch; tổ chức cán bộ; thi đua, khen thưởng; quản trị hành chính; tài chính,

kế tốn.

1.5.2 Phòng Quan trắc và phân tích tài ngun mơi trường

Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện

-Thực hiện quan trắc môi trường hằng năm theo mạng lười quan trắc của tỉnh,; quan trắc

theo yêu cầu của công tác : thanh tra, kiểm tra, giám định kỹ thuật mơi trường, chứng

nhận cơ sở hồn thành xử lý mơi trường, thu phí BVMT đối với nước thải.

-quản lý phòng thí nghiệm về mơi trường của trung tâm, các số liệu điều tra, quan trắc

chất lượng môi trường; Xây dựng,cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu về môi trường và cơ sở

dữ liệu về mơi trường, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.

6-Phối hợp với phòng kế hoạch tổng hợp để lập báo cáo thông tin môi trường hằng năm,

hiện trạng môi trường,báo cáo chuyên đề về môi trường, báo cáo về biến đổi khí hậu,đa

dạng sinh học theo quy định; lập quy hoạch các nguồn thải phục vụ cho công tác quản lý

môi trường trên địa bàn tỉnh.

-Thực hiện điều tra khảo sát, đo đạc thu thập số liệu phục vụ công tác quản lý môi trường;

cung cấp thông tin và dự báo diễn biến chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện nghiên cứu, xây dựng, thử nghiệm và áp dụng khoa học cơng nghệ trong quản

lý,phòng chống, khắc phục suy thối, sự cố mơi trường và cải tạo mơi trường.

-Tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề tài hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi

trường theo phân cơng, phân cấp của các cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

-Tư vấn thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực mơi trường, biến đổi khí hậu và

bảo vệ mơi trường đáp ứng nhu cầu của tổ chức cá nhân theo quy định;

+cung cấp các dịch vụ quan trắc, đo đạc,phân tích thử nghiệm các chỉ tiêu mơi trường; kỹ

thuật xử lý ô nhiễm,giám sát môi trường; tư vấn sản xuất sạch hơn;

+ Lập báo cáo ĐMC,ĐTM KBM, đề án, dự án bảo vệ môi trường, báo cáo giám sát môi

trường định kỳ, báo cóa tình hình xả nước thải vào nguồn nước.

+Lập hồ sơ đăng ký quản lý chất thải nguy hại; hồ sơ ký quỹ phục hồi môi trường trong

khai thác khoáng sản;

+ Lập đề án,dự án: Xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường;xả thải vào nguồn nước; cải tạo

phục hồi mơi trường trong khai thác khống sản; Thăm dò khai thác khống sản và tài

ngun nước.

+Tư vấn về xử lý và kiểm sốt ơ nhiễm; thiết kế hệ thống xử lý chất thải

+Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật trong lĩnh vực bảo vệ mơi

trường và cung cấp các hóa chất,phế phẩm xử lý mơi trường.

Ngồi ra, Quan trắc, phân tích các chỉ tiêu thành phần mơi trường, giám sát, phòng

chống suy thối ơ nhiễm, sự cố mơi trường, cải thiện chất lượng môi trường, ứng dụng

công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; thực hiện các

hoạt động tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực được giao của Trung tâm.

1.6 Lĩnh vực hoạt động

71.6.1 Lĩnh vực Quan trắc môi trường

-Quan trắc môi trường nước mặt với các thông số :Độ màu, tổng chất rắn lơ

lửng,sắt…

Quan trắc môi trường nước thải với các thơng số: nhu cầu oxy hóa học,crom…

Quan trắc mơi trường nước dưới đất với các thông số : sunphat,photphat…

Quan trắc mơi trường khơng khí xung quanh và mơi trường lao động với các

thông số : Bụi lơ lửng tổng số, SO2…

Quan trắc mơi trường đất.1.6.2 Lĩnh vực phân tích mơi trường

--Nước mặt, nước thải và nước dưới đất: Đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp

chứng nhận đủ điều kiện phân tích các chỉ tiêu kim loại, hóa vơ cơ.

Khí: Đã được Bộ Tài ngun và Mơi trường cấp chứng nhận đủ điều kiện phân tích

các chỉ tiêu khơng khí xung quanh và mơi trường lao động.

Đất: Đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chứng nhận đủ điều kiện lấy và

bảo quản mẫu các loại đất.1.6.3 Lĩnh vực tư vấn môi trường

-Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường

Lập báo cáo đề án bảo vệ môi trường đơn giản và chi tiết

Lập báo cáo giám sát môi trường, đăng ký quản lý chất thải nguy hại/ hồ sơ đăng

ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Tư vấn xử lý chất thải

Lập hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước

Lập hồ sơ ký quỹ phục hồi mơi trường trong khai thác khống sản;Các dịch vụ khác theo quy định.

1.7 Các dự án đã thực hiện

-Lập báo cáo ĐTM Chợ đầu mối Lai Châu, ĐTM mỏ đá Hồng Thu, ĐTM Thủy điện Lai

Châu, ĐTM cơng trình thủy điện Pác Ma…

-Báo cáo giám sát môi trường định kỳ năm 2016,2017,2018…

-Lập hồ sơ sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho các doanh nghiệp

-Lập báo cáo hiện trạng môi trường năm 2017,2018…

Chương II.KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ

2.1 Đối tượng, phạm vi thực hiện chuyên đề

82.1.1 Đối tượng nghiên cứu

--Hiện trạng mơi trường đất,nước, khơng khí tại Thành phố Lai Châu.

Hiện trạng côpng tác quản lý môi trường ở đia phương.

Các giải pháp bảo vệ môi trường tại thành phố Lai Châu.2.1.2 Phạm vi nghiên cứu

-Về không gian: Thành phố Lai Châu,tỉnh Lai Châu.

Về thời gian: Chuyên đề được thực hiện từ ngày 7/1/2019 đến ngày 17/3/2019.2.2 Mục tiêu và nội dung của chuyên đề

2.2.1. Mục tiêu

-Thông qua nghiên cứu nắm được thực trạng chất lượng môi trường Thành phố Lai

Châu từ đó đưa ra được những giải pháp phù hợp để khắc phục tình trạng ơ nhiễm.2.2.2 Nội dung

-Xác định được thực trạng về môi trường cũng như công tác quản lý bảo vệ môi

trường tại Thành phố Lai Châu.-Đề ra biện pháp phòng ngừa, ứng phó với các sự cố mơi trường, khắc phục những

mặt tồn tại, những mặt yếu kém đồng thời phát huy những thành tựu tích cực trong

cơng tác bảo vệ mơi trường.2.3 Phương pháp thực hiện

a.Phương pháp thu thập thông tin

- Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp:

+ Thu thập tài liệu, các thông tin liên quan đến Thành phố Lai Châu.

+ Thu thập các kết quả điều tra nghiên cứu của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và

Môi trường.

+ Thu thập số liệu từ báo cáo ĐTM,báo cáo quan trắc môi trường.

- Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp:Khảo sát hiện trường

b.Phương pháp thống kê và xử lý số liệu

Căn cứ vào số liệu thu thập được từ quá trình đọc,nghiên cứu tài liệu và khảo sát

thực tế để thực hiện phân tích và đánh giá thực trạng môi trường tại bãi rác thành phố.

c.Phương pháp so sánh

Kết quả phân tích chất lượng mơi trường tại bãi chơn lấp Thành phố được thực

hiện so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam.

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương I. GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×