Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

(2016-2020) tỉnh Lai Châu.

[5]

Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu năm 2017.

[6]

QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng khơng khí

xung quanh.

[7]

QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước

mặt

[8]

QCVN 15:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dư lượng hóa chất

BVTV trong đất.

[9]

QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

[10] http://thanhpho.laichau.gov.vn/PHỤ LỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc

------ o0o -----NHẬT KÍ THỰC TẬPNgành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Họ và tên: Hà Thị Trang

Lớp: ĐH5QM2

Mã sv: 1511100337

Cơ quan thực tập: Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường tỉnh Lai Châu.

Thời gian thực tập: 7/01/2019 đến 17/03/2019

Quá trình thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài: “Đánh giá hiện trạng chất

lượng môi trường tại thành phố Lai Châu,tỉnh Lai Châu” được thực hiện trong thời

gian và công việc cụ thể như sau:

Thời gian

Từ 7/1/2019

đến 17/1/2019Từ 18/1/2019

đến 1/2/2019Từ 2/2/2019

đến 10/2/2019

Từ 11/2/2019

đến 28/2/2019

Từ 01/3/2019Công việc đã làm

Đến trung tâm Quan trắc tài

nguyên môi trường tỉnh Lai

Châu sắp xếp lịch thực tập tại

cơ sở.

Làm quen với cán bộ, công

nhân viên trong cơ quan và

mơi trường làm việc mới

Tìm hiểu các quy trình làm

việc, bộ máy hoạt động trong

cơ quan

Bắt đầu tìm hiểu công việc của

trung tâm

Đọc tài liệu về báo cáo hiện

trạng ,báo cáo kết quả quan

trắc môi trường, các quy

chuẩn, các phương pháp phân

tích mơi trường.

Làm quen với một số cơng

việc văn phòng đơn giản.

Quan sát các cán bộ thực hiện

phân tích mơi trường và xử lý

số liệu

Nghỉ Tết ngun đán theo lịch

nghỉ của cơ sở.

Xây dựng đề cương .

Nghiên cứu, thu thập tìm hiểu

các tài liệu liên quan đến

chuyên đề thực tập

Tìm kiếm tài liệu lấy thơng tinTự đánh giá

Đã làm quen được với cán bộ nhân viên trong

trung tâm.Được sắp xếp học tập tại phòng

Quan trắc tài nguyên và mơi trường.

Tìm hiều được hồ sơ năng lực của trung tâm.Tìm hiểu được lĩnh vực hoạt động của trung

tâm

Tìm hiểu được các báo cáo,kết quả phân tích

cũng như các phương pháp mà trung tâm sử

dụng trong quá trình phân tích mẫu cũng như

xử lý số liệu .

Lựa chọn chuyên đề thực tập

Quan sát được các kết quả phân tích môi

trường đơn giản .

Thực hiện một số công việc văn phòng đơn

giản được trung tâm giao.Hồn thành đề cương.

Thu thập được các thông tin liên quan đến

chuyên đề thực tập

Xây dựng và hoàn thiện báo cáo thực tập theoThời gian

đến 17/3/2019Công việc đã làm

cho bài báo cáo thực tập.

Viết báo cáo thực tập dưới sự

giám sát và hỗ trợ từ cán bộ

trong trung tâm.

Xin giấy xác nhận của đơn vị

thực tập.Tự đánh giá

góp ý của người hướng dẫn .

Xin được giấy xác nhận của đơn vị thực tậpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×