Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 BÀI HỌC CHO BẢN THÂN SAU QUÁ TRÌNH THỰC TẬP

5 BÀI HỌC CHO BẢN THÂN SAU QUÁ TRÌNH THỰC TẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

những cán bộ đang làm việc tại trung tâm.Chủ động làm quen với mọi người,chủ động

tìm hiểu về cơng việc nơi thực tập, chủ động đề xuất và cùng làm việc với mọi người.

Làm việc có kế hoạch, khoa học, biết vận dụng những kiến thức đã học vào công

việc được đơn vị thực tập giao.

Phải biết chú ý tiếp thu những góp ý thẳng thắn từ người có kinh nghiệm.

Học hỏi những kinh nghiệm từ những cán bộ trong trung tâm về các cơng việc có

liên quan đến kiến thức mình đã được học.

Nâng cao và cải thiện kỹ năng mềm: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề.

Vì vậy, tơi nghĩ rằng trong q trình học cần tạo điều kiện cho sinh viên thực hành

nhiều hơn nhằm giúp sinh viên có sự chủ động và kinh nghiệm nhiều hơn khi ra trường.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Công tác quản lý môi trường trên địa bàn thành phố trong thời gian qua đã đạt

được nhiều thành tựu trong công cuộc phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ mơi trường

nhằm hướng tói mục tiêu phát triển bền vững . Khơng nằm ngồi quy luật đó thành phố

Lai Châu cũng đang đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền xây dựng đất nước gắnliền với bảo vệ mơi trường tới từng xã, phường, thơn xóm, hộ gia đình, người dân trên địa

bàn Thành phố.

Qua cơng tác khảo sát và đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kết quả

phân tích chất lượng thành phần môi trường của thành phố cho thấy:

Về môi trường khơng khí

Thành phần mơi trường khơng khí xung quanh: Tất cả các thơng số đo ở 5 vị trí

quan trắc có kết quả đo năm 2018 các thơng số được đo thấp hơn QCVN

05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT.

Qua kết quả quan trắc tại một số vị trí trên địa bàn thành phố có thể khẳng định

hiện trạng mơi trường khơng khí trên địa bàn thành phố hiện tại chưa có dấu hiệu bị ơ

nhiễm. Tuy nhiên, kết quả phân tích trên chỉ là bước đầu để đánh giá sơ bộ tình hình mơi

trường khơng khí trên địa bàn. Do vậy mơi trường khơng khí, tiếng ồn trên địa bàn thành

phố cần được tiếp tục theo dõi đánh giá diễn biến qua các năm, các thời kỳ.

Về môi trường nước

a. Nước mặt

- Nước sạch: Hiện nay người dân trên địa bàn thành phố đã có 85% dân số được sử dụng

nguồn nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia. Thành phố đã có kế hoạch tới năm 2020 số

người dân được sử dụng nước sạch là 100%.

- Nước ao, hồ: Nước ao hồ tại các khu vực quan trắc không bị ô nhiễm.

b. Nước ngầm

Các chuyên gia dự báo rằng trữ lượng nước ngầm đang bị suy giảm do việc khai

thác nước ngầm tràn lan.Nước ngầm đang có nguy cơ bị ơ nhiễm do do việc chôn lấp rác

thải không hợp vệ sinh, nước rỉ rác chưa được xử lý ngấm vào mạch nước ngầm.

Về mơi trường đất

Các kết quả phân tích đất cho thấy môi trường đất ở thành phố Lai Châu chưa có

dấu hiệu bị ơ nhiễm. Nhưng nếu tập qn canh tác của người dân còn sử dụng nhiều phân

hóa học, phân chuồng không qua ủ, các loại thuốc trừ sâu....sẽ dẫn đến tình trạng ơ nhiễm

mơi trường đất bởi các chất dư thừa trong đất. Nếu tình trạng trên còn tiếp tục diễn ra

trong một thời gian dài các chất ơ nhiễm sẽ tích tụ nhiều trong đất dẫn đến suy thối mơi

trường đất, làm giảm chất lượng đất, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng.Để có số liệu xác thực thường xuyên hơn nữa nhằm đánh giá chất lượng mơi

trường của tồn Thành phố và khu vực giúp các nhà quản lý môi trường thấy rõ hơn mức

độ ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên thiên nhiên, đời sống sinh hoạt sức khoẻ cộng đồng.

Trên cơ sở đó lập phương án kế hoạch khắc phục xử lý kịp thời hiệu quả.

Cần mở rộng khu vực quan trắc nhất là khu vực nông thôn khu vực sản xuất tập

trung tần suất lấy mẫu ít nhất là 2 lần/ năm.

2.Kiến nghị

Qua thực tế công tác quản lý và bảo vệ mơi trường ở địa phương tơi xin có một số

kiến nghị như sau:

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về BVMT cho người dân.

- Giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, bảo đảm các điều kiện về nơi vệ sinh, phương tiện đựng

rác ở những nơi công cộng, đơng người qua lại.

- Kiểm sốt chặt chẽ việc sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất - bảo

quản nơng sản, thức ăn và thuốc phòng trừ dịch bệnh trong ni trồng thủy sản, thu gom

và xử lý hợp vệ sinh đối với các loại bao bì chứa đựng hóa chất sau khi sử dụng; xử lý

triệt để các điểm ơ nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên địa bàn thành phố.

- Xây dựng bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh để xử lý toàn bộ rác thải của thành phố đúng

tiêu chuẩn, hạn chế tối đa các tác nhân gây ô nhiễm môi trường.

- Đảm bảo cung cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân; bảo vệ chất lượng các nguồn

nước, đặc biệt chú ý khắc phục tình trạng khai thác, sử dụng bừa bãi, gây cạn kiệt, ô

nhiễm nguồn nước ngầm.

-Phân loại rác thải tại nguồn, tổ chức nhiều chương trình, hoạt động bảo vệ mơi trường

trên địa bàn thành phố.TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]Báo cáo kết quả quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Lai Châu năm 2016.[2]Báo cáo kết quả quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Lai Châu năm 2017.[3]Báo cáo kết quả quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Lai Châu năm 2018.[4]Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối(2016-2020) tỉnh Lai Châu.

[5]

Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu năm 2017.

[6]

QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng khơng khí

xung quanh.

[7]

QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước

mặt

[8]

QCVN 15:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dư lượng hóa chất

BVTV trong đất.

[9]

QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

[10] http://thanhpho.laichau.gov.vn/PHỤ LỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc

------ o0o -----NHẬT KÍ THỰC TẬPNgành: Quản lý Tài ngun và Mơi trường

Họ và tên: Hà Thị Trang

Lớp: ĐH5QM2

Mã sv: 1511100337

Cơ quan thực tập: Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường tỉnh Lai Châu.

Thời gian thực tập: 7/01/2019 đến 17/03/2019

Quá trình thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài: “Đánh giá hiện trạng chất

lượng môi trường tại thành phố Lai Châu,tỉnh Lai Châu” được thực hiện trong thời

gian và công việc cụ thể như sau:

Thời gian

Từ 7/1/2019

đến 17/1/2019Từ 18/1/2019

đến 1/2/2019Từ 2/2/2019

đến 10/2/2019

Từ 11/2/2019

đến 28/2/2019

Từ 01/3/2019Công việc đã làm

Đến trung tâm Quan trắc tài

nguyên môi trường tỉnh Lai

Châu sắp xếp lịch thực tập tại

cơ sở.

Làm quen với cán bộ, cơng

nhân viên trong cơ quan và

mơi trường làm việc mới

Tìm hiểu các quy trình làm

việc, bộ máy hoạt động trong

cơ quan

Bắt đầu tìm hiểu cơng việc của

trung tâm

Đọc tài liệu về báo cáo hiện

trạng ,báo cáo kết quả quan

trắc môi trường, các quy

chuẩn, các phương pháp phân

tích mơi trường.

Làm quen với một số cơng

việc văn phòng đơn giản.

Quan sát các cán bộ thực hiện

phân tích mơi trường và xử lý

số liệu

Nghỉ Tết nguyên đán theo lịch

nghỉ của cơ sở.

Xây dựng đề cương .

Nghiên cứu, thu thập tìm hiểu

các tài liệu liên quan đến

chuyên đề thực tập

Tìm kiếm tài liệu lấy thông tinTự đánh giá

Đã làm quen được với cán bộ nhân viên trong

trung tâm.Được sắp xếp học tập tại phòng

Quan trắc tài ngun và mơi trường.

Tìm hiều được hồ sơ năng lực của trung tâm.Tìm hiểu được lĩnh vực hoạt động của trung

tâm

Tìm hiểu được các báo cáo,kết quả phân tích

cũng như các phương pháp mà trung tâm sử

dụng trong q trình phân tích mẫu cũng như

xử lý số liệu .

Lựa chọn chuyên đề thực tập

Quan sát được các kết quả phân tích mơi

trường đơn giản .

Thực hiện một số cơng việc văn phòng đơn

giản được trung tâm giao.Hồn thành đề cương.

Thu thập được các thông tin liên quan đến

chuyên đề thực tập

Xây dựng và hoàn thiện báo cáo thực tập theoThời gian

đến 17/3/2019Công việc đã làm

cho bài báo cáo thực tập.

Viết báo cáo thực tập dưới sự

giám sát và hỗ trợ từ cán bộ

trong trung tâm.

Xin giấy xác nhận của đơn vị

thực tập.Tự đánh giá

góp ý của người hướng dẫn .

Xin được giấy xác nhận của đơn vị thực tậpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 BÀI HỌC CHO BẢN THÂN SAU QUÁ TRÌNH THỰC TẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×