Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
10- Cấu trúc câu lệnh điều kiện:

10- Cấu trúc câu lệnh điều kiện:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo trình Matlab và ứng dụng

Cấu trúc lệnh if lång nhau:

Có ph¸p: if

Nhãm lƯnh 1;

if

Nhãm lƯnh 2;

end

Nhãm lƯnh 3;

end

Nhãm lƯnh 4;

NÕu biĨu thức logic 1 đúng thì

Thực hiện nhóm lệnh 1.-Kiểm tra biĨu thøc logic 2.-NÕu ®óng thùc hiƯn nhãm lƯnh 2--NÕu sai bá qua nhãm lÖnh 2

Thùc hiÖn nhãm lÖnh 3.NÕu biểu thức logic 1 sai thì

-Thực hiện nhóm lệnh 4.

LƯnh else:Có ph¸p:if

Nhãm lƯnh A;

else

Nhãm lƯnh B;

endNhãm lệnh A sẽ đợc thực hiện nếu biểu thức logic đúng. Nếu

không nhóm lệnh B sẽ đợc thực hiện.

Lệnh elseif

Có ph¸p:if

Nhãm lƯnh A;elseif < BT logic 2>

Nhóm lệnh B;

elseif < BT logic 3>Bộ môn TĐH Xí nghiệp Công nghiệp36Giáo trình Matlab và ứng dụng

Nhóm lệnh C;

......

end

Nếu BT logic 1 đúng nhóm lệnh A sẽ đợc thùc hiƯn. NÕu sai kiĨm tra

Btlogic 2, nÕu ®óng thùc hiƯn nhãm lƯnh B. NÕu sai kiĨm tra BT

logic3,nÕu ®óng thực hiện nhóm lệnh CNếu không có biểu thức

logic nào đúng thì không có lệnh nào trong cấu trúc trên đợc thực

hiện.

Kết hợp cấu trúc elseif và else

Cú pháp:if

Nhãm lƯnh A;elseif < BT logic 2>

Nhãm lƯnh B;

elseif < BT logic 3>

Nhãm lÖnh C;

......

else < BT logic n>

Nhãm lƯnh n;

end

NÕu BT logic 1 ®óng nhãm lƯnh A sẽ đợc thực hiện. Nếu sai kiểm

tra Btlogic 2, nếu ®óng thùc hiƯn nhãm lƯnh B. NÕu sai kiĨm tra BT

logic3, nếu đúng thực hiện nhóm lệnh CNếu không có biểu thức

logic nào đúng thì nhóm lệnh n đợc thực hiÖn.

a=input(' vao a=')

b=input(' vao b=')

c=input(' vao c=')

d=b^2-4*a*c

if d < 0

disp(' pt vo nghiem')

elseif d==0

disp (' pt co nghiem kep')Bé m«n TĐH Xí nghiệp Công nghiệp37Giáo trình Matlab và ứng dụng

x12=-b/2*a

else

disp (' pt co 2 nghiem phan biet')

x1=(-b+sqrt(d))/2*a

x2=(-b-sqrt(d))/2*a

end

Câu điều kiện và lệnh Break

Cú pháp:if< biểu thức logic> break

endthoát khỏi vòng lặp nếu điều kiện logic đúng. Ngợc lại sẽ thực hiện

lệnh tiếp theo trong vòng lặp.3.11- Cấu trúc vòng lặp.

Vòng lặp for:

cú pháp: for chỉ số = biểu thức

nhóm lƯnh ;

end

VÝ dơ 1: TÝnh tỉng cđa n sè tù nhiên liên tiếp, n vào từ bàn phím

(viết trong Script file):

n=input('vao so tu nhien n=');

s=0;

for i=1:n;

s=s+i;

end

disp(s)

VÝ dơ 2: bíc tÝnh cđa biÕn cã thĨ kh¸c 1:

n=input('vao so tu nhien n=');

s=0;

for i=1:5:n;

s=s+i;

end

disp(s)

Vòng lặp for lồng nhau:

cú pháp:

for chỉ số 1 = biÓu thøc 1

for chØ sè 2 = biÓu thøc 2

nhóm lệnh 2

end

Bộ môn TĐH Xí nghiệp Công nghiệp38Giáo trình Matlab vµ øng dơng

nhãm lƯnh 1;

end

VÝ dơ:

n=input(' vao n=');

m=input(' vao m=');

for i=1:n;

for j=1:m;

a(i,j)=i+j;

disp([a(i,j)])

end

disp(i)

end

VD3:

n=4

a = zeros(n,n) % Tạo ma trận không

for i = 1:n

for j = 1:n

a(i,j) = 1/(i+j –1);

end

end

disp(‘Ket qua =)

disp(a)

Vòng lặp While

Cú pháp:while < biểu thức>

Nhóm lệnh A;

endNếu biểu thức đúng thì thực hiện nhóm lệnh A. Khi thực hiện

xong thì kiểm tra laị điều kiện. Nếu điều kiện vẫn đúng lại thực

hiện nhóm lệnh A. Nếu sai vòng lặp kết thúc.

* Các lệnh break, return, error:

Lệnh break: kết thúc sự thự thi vòng lặp for hoặc while

Lệnh return: thờng đợc sử dụng trong các hàm của Matlab. LƯnh

return sÏ cho phÐp quay trë vỊ thùc thi nh÷ng lệnh nằm trong tác

dụng của lệnh return.

Lệnh error (dòng nhắn): kết thúc thực thi lệnh và hiển thị

dòng nhắn trên màn hình.

Ví dụ:Bộ môn TĐH Xí nghiệp Công nghiệp39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

10- Cấu trúc câu lệnh điều kiện:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×