Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3- Thực hành vẽ các đồ thị 2-D

3- Thực hành vẽ các đồ thị 2-D

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo trình Matlab và ứng dụng

Tên biến = linspace ( Điểm đầu, điểm cuối, số điểm cần vẽ )

% vẽ hàm y = e-x.sin (x) với x chạy từ 0 50 với số điểm cần vẽ 50

điểm (hình 7.19).

>> x=linspace(0,10,50);

>> y=exp(-x).*sin(x);

>> plot(x,y)7.3.2- Đồ thị dạng đánh dấu:

Đồ thị dạng đánh dấu là loại đồ thị chỉ dùng các điểm nh vòng

tròn, hình thoi. Thay vì dùng các đoạn thẳng nối lại với nhau.VD 4

(hình 7.20):

>> a = [8 8.5 5 8 6.5 7 7.8 8.5 7 7.5 5 9 7.5 9.2];

>>plot ( a,’*’);

>>grid on7.3.3- VÏ nhiỊu ®êng biĨu diƠn trên cùng một đồ

thị:

Cùng một bản đồ thị ta có thể vẽ nhiều đồ thị với các dữ liệu

khác nhau và loại đờng minh hoạ. Theo mặc định Matlab sẽ tự động

gán loại mầu sắc cho từng dữ liệu để phân biệt. Công thức tổng

quát khi vẽ nhiều đồ thị trên cùng một hệ toạ độ:

Plot ( tên biến 1, tên hàm1, tên biến 2, tên hàm 2....)

VD 5 (hình 7.21):

>>x=0:0.1:10;

>> y1=sin(x);

>> y2=sin(x).*3.^(-x);

>> plot(x,y1,x,y2)7.3.4-1.3.4 Chú thích và

kiểm soát đồ thị:

title ( Tên tiêu đề đồ thị )Hình 7.21. Hình minh hoạ

VD5xlabel ( Tên trục x)

ylabel ( Tên trục y)

Bộ môn TĐH Xí nghiệp Công nghiệp10

7Giáo trình Matlab và ứng dụng

text (x,y, chuối ký tự) đa một chuỗi ký tự vào điểm có toạ độ x,y

trên đồ thị.

gtext(chuỗi ký tự) đa một chuỗi ký tự đợc xác định bởi dấu + hay

con trỏ chuột.

legend(chuỗi 1,chuỗi 2...) đa ra màn hình đồ hoạ một khung chú

thích bao gồm các chuỗi. Vị trí của khung có thể đợc di chuyển

bởi chuột.

legend off: loại bỏ chức năng legend khỏi màn hình đồ hoạ.

Grid on: bật chế độ lới trong màn hình đồ hoạ.

Grid off: tắt chế độ lới trong màn hình đồ hoạ.

Hold on: giữ lại các đồ thị đã vẽ ( dùng để vẽ nhiều đồ thị trên một

hệ trục toạ độ)

Hold off: ngợc lại với họd on

Trong Matlab ta có thể chọn đờng vẽ và mầu theo 1 trong các kiểu

sau:

Ký hiệu

yMầu

vàngKý hiệu

.Kiểu

Chấm điểmmđỏ tơioVòng tròncxanhxDấu xrđỏ+Dấu cộnggxanh lá cây*Dấu saobxanh thẫm-Nét liềnwtrắng-.Gạch chấmkđen--Gạch gạchKhi đó ta dùng lệnh: plot(tên

biến, tên hàm,ký hiệu mầu

ký hiệu kiểu đờng)

VD 6 (hình 7.22): vẽ hàm Cos(x),

cos (2x)

10

8Bộ môn TĐH Xí nghiệp Công nghiệp

Hình 7.22. Hình minh hoạ VD6Giáo trình Matlab và ứng dụng

>> x=linspace(0,10,50);

>> y=cos(x);y1 = cos(2*x); % vÏ hµm y b»ng dÊu x mầu đen, hàm y1

bằng dấu * mầu xanh thẫm

>> plot(x,y,xk,x,y1,*b); % Tên đồ thị

>> title(' Do thi ham cosx & ham cos2x')

>> xlabel(' Truc Hoanh')

>> ylabel(' Truc Tung')

>> grid onG¸n giá trị thanh đo: Ngoài giá trị thanh đo theo mặc định của

chơng trình, có thể tự chia thang đo

theo dữ liệu riêng.

VD 7 (hình 7.23):

>> x = -pi : 0.1 : pi;

>> y = sin(x);

>> plot(x,y)

>> set(gca,’Xtick’,-pi : pi/2 : pi)

>> set(gca,'Xticklabel', { '-pi','- pi/2','0','

pi/2','pi'})Hình 7.23. Hình minh hoạ

VD77.3.5.- Một số đồ thị mẫu

7.3.5.1- Đồ thị hình thanh

Loại đồ thị này thờng dùng để minh hoạ các số liệu theo dạng

thanh, có thể theo trục x hoặc trục y. VD8 (hình 7.24): Vẽ biểu đồ

khối lợng nhập hàng trong 12 th¸ng.

>> x = [230 255 270 210 170 240 265 280 240 300 320 345];

>> bar (x)

>> xlabel(’Thang’)

>> ylabel(‘Doanh thu)

Bộ môn TĐH Xí nghiệp Công nghiệp10

9Giáo trình Matlab và øng dông

>>set(gca,'Xticklabel',…{ 'Th1','Th2','Th3','Th4','Th5','Th6','Th7','Th8','Th9','Th10','Th11','Th

12' } )350300D o an h thu250200150100500Th1 Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7 Th8 Th9 Th10 Th11 Th12

ThangH×nh 7.24. Hình minh hoạ VD87.3.5.2- Đồ thị toạ độ cực901012060

8Thờng đợc áp dụng trong lĩnh6

15030

4vực2thiên văn nh hớng gió, hớng di180chuyển của cơn bãoVD 9 (hình02103307.25):

240>> th = [0:.1:10];300

270>> r1 = th;

>> r2 = 5*cos(th)+ 5;

>> % màu đen, đờng chấm.

Hình 7.26. Hình minh hoạ VD9>> h1 = polar(th,r1,'k.');>> set(h1,'Markersize',15)

>> hold on

>> h2 = polar(th,r2,'k');% màu đen, liền.Bộ môn TĐH Xí nghiệp Công nghiệp11

0Giáo trình Matlab và ứng dụng

7.3.5.3-Đồ thị hình Pie

Là loại đồ thị tỷ lệ bách phân của

từng loại dữ liệu để minh hoạ. Theo mặc25%

30%định Matlab sẽ tô mầu khác nhau cho

từng thành phần dữ liệu.VD 10:

>> x = [30 22 15 8 25];8%>> explot = [0 1 0 0 0];

15%

22%>> pie(x,explot)

>> colormap jet7.3.5.4-Vẽ nhiều đồ thị

trên một màn6hình:5Trong một màn4hình đồ thị, có thể36

12.533.54544.5

4loại dữ liệu khác25cho hiện nhiều đồ thị

với mỗi đồ thị là một1.533.5

3nhau.VD 11:1.522.533.5452.5

1>> a = [3.2 4.1 5 6];11.54.5 22.533.544>> b = [2.5 4 3.5 4.9];

>> subplot(2,1,1);plot(a)

% tạo trục tạo độ3.5

3

2.511.522.533.54>> subplot(2,1,2);plot(b)

% tạo trục tạo độ

1

0.8

0.67.3.5.5- Đồ thị bậc thang0.4

0.2stairs:0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8Bộ môn TĐH Xí nghiệp Công nghiệp-1

01234567811

1910Giáo trình Matlab và ứng dụng

Để vễ ®å thÞ bËc thang.

VD 12:

>>x = 0: .25: 10;

>>stairs (x,sin(x))7.4- Thực hành vẽ các loại đồ thị 3- D

7.4.1- Lệnh xác định vùng vẽ:>>a = linspace(1,5,50);

>>b = linspace(1,10,100);

>>[ x,y] = meshgrid(a,b);

>> z = sin(x)+cos(y);7.4.2- Lệnh vẽ 3D plot3(x,y,z)

Tạo các đối tợng tuyến tính

trong môi trờng 3-D. VD 8:

>> a =linspace(0,10,100);

>> b=linspace(0,6,100);

>>[x,y]=meshgrid(a,b);

>>z=sin(x)+cos(y);

>> plot3(x,y,z)

Ngời ta dùng lệnh

mesh(z): để hình vẽ có lới.

Vd

>>a=linspace(0,10,100);

Bộ môn TĐH Xí nghiệp Công nghiệp11

2Giáo trình Matlab và ứng dụng

>> b=linspace(0,6,100);

>> [x,y]=meshgrid(a,b);

>> z=sin(x).*cos(y);

>> mesh(z)7.5- Vẽ đờng

1.4.3 Lệnh ezplot3:

vẽ đờng xoắn ốc. VD:

>>ezplot3(sin(t),cos(t),t,[0,6*pi])ezplot( vẽ đờng)

ezplot(f): Vẽ hàm f = f(x) với miền mặc nhiên -2


ezplot(f,[min,max]) : Vẽ hàm f = f(x) trong miền giá trị

[min,max] của biến.

ezplot(x,y): Vẽ đờng cong ham số x = x(t); y = y(t) với biến

mặc nhiên

0 < t < 2 .

Ví dụ:

>>syms x

>>ezplot(erf(x))

>>grid on

ezplot3( vẽ đờng trong 3 chiều)Bộ môn TĐH Xí nghiệp Công nghiệp11

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3- Thực hành vẽ các đồ thị 2-D

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×