Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Mét sè kh¸i niÖm chung

I. Mét sè kh¸i niÖm chung

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mua sắm thông

thường

Mua sắm nhà nước

Nguồn tiền

- Sở hữu của người

mua

- Tiền nhà nước

Phương thức mua sắm

- Thương thảo trực

tiếp

- Theo Luật đấu thầu

Quyết định

- Theo chủ quan

- Theo trình tự

Tham gia

- 2 bên

- 3 bên

3KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẤU THẦU

T

TChỉ tiêuNăm 199

81 Tổng số gói199

94.5779.62321.35 28.644

132.15

030.62

928.0693.5842.3923.6475.0865.8195.4014.2463.1842.0613.1904.5595.3204.9613.985400331457527499440260,811,213,812,510,38,68,16,14thầu

2 Giá trị ước2000 2001 2002 2003 2004tính(Giá gói thầuTr. USD)3 Giá trị trúngthầu (tr USD)

4 Tiết kiệm (tr.

USD)Tỷ lệ tiết

kiệm (%)

4KHÁI QUÁT VỀ LUẬT ĐẤU THẦU

Bắt đầu xây dựng: 6/7/2005

Quốc hội thông qua: 29/11/2005

Hiệu lực thi hành: 1/4/2006

KẾT CẤU LUẬT ĐẤU THẦU(6 Chương 77 Điều)

Chương I: Những quy định chung (17)

Chương II: Lựa chọn nhà thầu (28)

Chương III: Hợp đồng (14)

Chương IV:

Quyền và nghĩa vụ của

các bên trong đấu thầu (6)

Chương V: Quản lý hoạt động đấu thầu

(10)

Chương VI:

Điều khoản thi hành (2)

5QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT

 Quán triệt các chủ trương, chính sách của

Đảng và Nhà nước

 Kế thừa QCĐT, Dự thảo Pháp lệnh Đấu

thầu

 Tăng cường tính cơng khai, minh bạch,

phân cấp, đơn giản thủ tục, giám sát

cộng đồng

 Khắc phục tồn tại (lạm dụng chỉ định

thầu, đấu thầu hạn chế...)

 Phù hợp với thông lệ quốc tế

6NỘI DUNG CỦA LUẬT ĐẤU THẦU

Phạm vi điều chỉnh (Điều 1):

Các hoạt động lựa chọn nhà thầu đối với các

gói thầu thuộc các DA:

1. Sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên cho đầu

tư phát triển

2. Sử dụng vốn nhà nước cho mua sắm tài sản

nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà

nước, tổ chức chính trị...

3. Sử dụng vốn nhà nước cho mua sắm tài sản

nhằm

phục vụ việc cải tạo, sửa chữa lớn của DNNNVốn nhà nước gồm: NSNN, tín dụng do NN bảo

lãnh, tín dụng đầu tư phát triển của NN, đầu tư

phát triển của DNNN, vốn khác do NN quản lý

7ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG (Điều 2)1.Các tổ chức, cá nhân tham

gia hoạt động đấu thầu2. Các tổ chức, cá nhân liên

quan

3. Tùy chọn áp dụng

8MỐI QUAN HỆ (Điều 3)

1. Các hoạt động đấu thầu phải theo Luật này

2. Nếu có đặc thù về đấu thầu quy định ở luật

khác thì áp dụng theo quy định của luật đó

3. Đấu thầu đối với các dự án ODA thực hiện

theo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc t9Chu kỳ của dự án (Project cycle)

ýýttởng

ởngQ/Đ

Q/ĐBCNCTKT

BCNCTKT

(PFS)

(PFS)Q/Đ

Q/ĐBCNCKT

BCNCKT

(FS)

(FS)Q/Đ

Q/Đ

Đánh

Đánhgiá,

giá,

Rút

Rútkinh

kinh

nghiệm

nghiệmQ/Đ

Q/ĐQ/Đ

Q/ĐQ/Đ: quyết định để

thực hiện bớc tiếp

theoDự

Dựán

án

hoạt

hoạtđộng

độngQ/Đ

Q/Đ

TV

(E)Đấu

Đấuthầu

thầu

mua

muasắm

sắm

(Procurement)

(Procurement)HH

(P)XL

(C)

10TRèNH T THC HIN1. Quyt nh u t  Người có thẩm quyền

2. Kế hoạch đấu thầu  Người có thẩm quyền

- Giá gói thầu

- Thời gian lựa chọn NT

- Nguồn tài chính

- Hình thức HĐ

- Hình thức lựa chọn NT, - Thời gian thực hiện HĐ

phương thức đấu thầu3. Thực hiện KHĐT được duyệt  Chủ đầu tư

Trình tự thực hiện đấu thầu (lựa chọn NT) cho 1 gói thầu:

- Chuẩn bị

- Tổ chức

- Đánh giá

- Thẩm định, phê duyệt

- Cơng bố

- Thương thảo, hồn thiện HĐ

- Ký kt H

11Quyết định đầu tTổng mức đầu t

Phạm vi và yêu cầu

đầu t

Hình thức thực hiện

Giá gói thầuKHĐT của DA

hoặc một vài gói thầu

thực hiện trớcNguồn tài chính

Thời gian đấu thầu

Hình thức lựa chọn

nhà thầu

Loại hợp đồngTuyển chọn Mua sắm

t vấn

hàng hoáXây lắpThời gian thực hiện

hợp đồngThực hiện đấu thÇu

12TƯ CÁCH HỢP LỆ CỦA NHÀ THẦUTổ chức (Điều 7)

1. Có giấy CN ĐKKD, Q.định thành lập,

đăng ký hoạt động

2. Hạch tốn kinh tế độc lập

3. Tình trạng tài chính lành mạnhCá nhân (Điều 8)

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

2. Có đăng ký hoạt động, chứng chỉ

chun mơn

3. Khơng bị truy cứu trách nhiệm hình sự

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Mét sè kh¸i niÖm chung

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×