Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xét duyệt của NHTG

Xét duyệt của NHTG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các Website Hữu ích về Tài liệu và

thơng tin quảng cáo MSĐT của

NHTGWB Procurement

http://www.worldbank.org/procure

UNDB:

http://www.devbusiness.com

dgMarket:

http://www.dgmarket.com

DACON: (thông tin về các công ty tư vấn quốc tế)

http://www.dgmarket.com/daconTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xét duyệt của NHTG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×