Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2: Phòng chứa thiết bị đo UV-Hitachi UH5300

Hình 2: Phòng chứa thiết bị đo UV-Hitachi UH5300

Tải bản đầy đủ - 0trang

78Hình 3. Ảnh chụp quá trình chế tạo RMGC

Hình 4. Ảnh chụp quá trình lọc vật liệu sau khi phản ứng

Hình 5. Ảnh chụp khảo sát ảnh hưởng của pH

ến sự hấp phụ của VLHP.79Hình 6. Ảnh chụp quá trình lắc mẫu

Hình 7. Ảnh chụp quá trình định lượng Mn(II) sử

dụng phương pháp trắc quang80818283Số liệu tính tốn phân tích trên excel khảo sát As

120C0

2

3

4

6

8

10

121

1

1

1

1

1

1Ccb

Q

0.290

0.002

0.208

0.545

0.617

0.674

0.935100H

0.71

0.998

0.792

0.455

0.383

0.326

0.06571

99.8

79.2

45.5

38.3

32.6

6.580

60H%P

H40

20

0

051015pH

100

95

90C0

60

120

180

240

300Ccb

1

1

1

1

1QH0.28

0.2

0.16

0.05

0.050.72

0.8

0.84

0.95

0.95H%Time72

80

84

95

9585

80

75

70

0100300200400Thời gian (phút)105KLC0CcbQ100H951

1

1

1

10.225

0.205

0.05

0.01

0.010.775

0.795

0.95

0.99

0.9977.50

79.50

95.00

99.00

99.0090H%0.02

0.04

0.06

0.08

0.185

80

75

70

00.10.050.15Khối lượng

VLHP (g)

300.12

0.1

y = 0.041x + 0.0092

0.0R8² = 0.993420Ccb/q (g/L)q (mg/g)2515

10

50.06

0.04

0.020

01230Ccb (mg/L)0123Ccb (mg/L)1.6

1.4Co1

5

10

20

25Ccb q

0.006 0.994

0.045 4.955

0.211 9.789

1.062 18.938

2.338 22.66224.39H

Lg

LgC

Ccb/q(g/L)

99.4 Q

-0.0026136 b-2.2218487

0.006036217

0.009081736

99.1 0.6950437 -1.3467875

0.021554806 97.89 0.9907383 -0.6757175

0.056077727 94.69 1.2773341 0.0261245

0.103168299 90.65 1.3552982 0.3688445

-0.003

-2.222

0.695

-1.347

0.991

-0.676

1.277

0.026

1.355

0.369-2.222

-1.347-0.003

0.695Log q1.2y = 0.515x + 1.2596

R² = 0.962124.390.8

0.6

0.44.4565663050.2

0

-3-2-1

Log Ccb0184

-0.676

0.026

0.3690.991

1.277

1.355Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2: Phòng chứa thiết bị đo UV-Hitachi UH5300

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×