Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC KHÁNG CÁO

IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC KHÁNG CÁO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luật Tố tụng hình sự Việt Nam2012- Về chủ thể của quyền kháng cáo:

+ Phạm vi kháng cáo của người bị hại

Hiện nay trong pháp luật TTHS nước ta có một số quy định không rõ rang và

thống nhất về phạm vi kháng cáo của người bị hại.

Khoản 2 Điều 51 BLTTHS quy định: “Người bị hại hoặc người đại diện hợp

pháp của họ có quyền [..] kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án về phần bồi

thường cũng như về hình phạt đối với bị cáo.”. Quy định như vậy là chưa đầy đủ,

không tạo điều kiện cho họ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, làm

phát sinh vướng mắc khi áp dụng

Điều 231 BLTTHS: “Người bị hại, người đại diện hợp pháp của họ có quyền

kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm”. Quyết định này được NQ số 05 hướng dẫn

như sau: “Người bị hại, người đại diện hợp pháp […] có quyền kháng cáo toàn bộ

bản án hoặc quyết định sơ thẩm theo hướng có lợi cho bị cáo hoặc theo hướng làm

xấu hơn tình trạng của bị cáo”. Quy định như vậy là quá rộng và chưa hợp lý vì

nếu cho phép họ kháng cáo toàn bộ bản án như bị cáo thì vơ hình chung cho họ

hangg cáo cả nhứng quyết định khơng liên quan gì đến họ như: quyết định xử lý

vật chứng, quyết định về án phí….

Khoản 3 Điều 249 quy định: “ Trong trường hợp […] người bị hại kháng cáo

u cầu thì Tòa án cấp phúc thẩm có thể thăng hình phạt, áp dụng điều khoản

BLHS về tội nặng hơn….”. Theo quy định này,có thể hiểu người bị hại được pháp

luật cho phép kháng cáo cả phần tội danh không chỉ là nhứng trường hợp đã nên

trên.

Để thống nhất về phạm vi kháng cáo của người bị hại, có thể quy định Điều 231

như sau: “Người bị hại và người đại diện hợp pháp của họ có quyền kháng cáo

bản án, quyết định sơ thẩm cả về phần hình phạt và phần bồi thường thiệt hại”. Và

Đinh Thị Diệu Linh – MSSV: 351412Page 13Luật Tố tụng hình sự Việt Nam2012sửa đổi quy định tại Điều 51 như sau: “Người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp

của họ có quyền […] kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm theo

quy định tại Điều 231 của bộ luật này.”

Tại Điều 249 của BLTTHS cũng có một điểm cần bổ sung, cụ thể: “Trong

trường hợp […] người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của họ kháng cáo u

cầu thì Tòa án cấp phúc thẩm có thể tăng hình phạt, áp dụng điều khoản BLHS về

tội nặng hơn”. Như vậy sẽ thống nhất với NQ số 05 quy định người đại diện hợp

phá của người bị hại cũng có quyền kháng cáo theo hướng tăng nặng đối với bị

cáo.

- Về việc thông báo kháng cáo:

Nên bổ sung khoản 1 Điều 236 BLTTHS như sau: “Việc kháng cáo, kháng nghị

phải được Tòa án cấp sơ thẩm thông báo bằng văn bản cho VKS cùng cấp, bị cáo

và những người tham gia tố tụng có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong thời hạn

bảy ngày kể từ ngày nhận được kháng cáo, kháng nghị.”

- Về vấn đề bổ sung, thay đổi, rút kháng cáo:

Khoản 1 Điều 238 BLTTHS được hiểu là quy định việc bổ sung , thay đổi kháng

cáo chỉ được theo hướng khơng làm xấu hơn tình trạng của bị cáo đã hạn chế ý

nghĩa của quyền kháng cáo. Ngược lại, nếu quy định cho phép kháng cáo theo

hướng có thể làm xấu hơn tình trạng của bị cáo thì lại dẫn đến sự tùy tiện, vô trách

nhiệm của chủ thể kháng cáo. Do đó, thay vì phải hướng dẫn cụ thể trong một văn

bản dưới luật, chúng ta có thể quy định trong nội dung điều luật này các thời điểm

và hướng kháng cáo tương ứng cho các chủ thể.

-Ngoài ra, BLTTHS cũng chưa có quy định về việc triệu tập những ngườiliên quan xuất hiện khi kháng cáo được thay đổi, bổ sung. Đây là một khiếm

khuyết đối với việc thay đổi, bổ sung kháng cáo mà pháp luật chưa đề cập tới.

Đinh Thị Diệu Linh – MSSV: 351412Page 14Luật Tố tụng hình sự Việt Nam-2012Cần có những quy định về giới hạn kháng cáo theo hướng có lợi cho bịcáo. Hiện nay chưa có quy định hay hướng dẫn cụ thể nào về giới hạn kháng cáo,

đặc biệt là đối với trường hợp kháng cáo theo hướng có lợi cho bị cáo.

Ngồi ra, cần có các giải pháp về tổ chức Tòa án các cấp, đào tạo, bồi dưỡng

chuyên môn, nghiệp vụ, kĩ năng xét xử cho đội ngũ Thẩm phán; đảm bảo cơ sở vật

chất, kĩ thuật cho ngành Tòa án nói chung và Tòa án phúc thẩm nói riêng

C. KẾT LUẬN

Trong tình hình hiện nay, khi mà số lượng các vụ án hình sự ngày càng gia tăng

với tính chất phức tạp thì việc xét xửa theo nguyên tắc hai cấp xét xử là yêu cầu

quan trọng không thể thiếu trong hoạt động tố tụng. Quy định về quyền kháng cáo

góp phần quan trọng trong việc đảm bảo dân chủ, công bằng xã hội, đảm bảo pháp

chế xã hội chủ nghĩa cũng như quyền lợi, lợi ích hợp pháp của công dân.Tuy nhiên,

bên cạnh những kết quả đạt được, cần chú trọng hơn về thực tiễn thi hành luật về

kháng cáo phúc thẩm đồng thời chú trọng hơn nữa những khuyết điểm nhằm nâng

cao hiệu quả của việc kháng cáo.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ luật TTHS năm 2003

2. Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam, trường Đại học Luật Hà Nội

3. Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP về Hướng dẫn thi hành một số quy định

trong phần thứ tư “Xét xử phúc thẩm của Bộ luật Tố tụng hình sự”.

4. Luận văn tốt nghiệp, Kháng cáo phúc thẩm trong luật Tố tụng hình sự.

5. Từ điển luật học, nxb Từ điển Bách Khoa

Đinh Thị Diệu Linh – MSSV: 351412Page 15Luật Tố tụng hình sự Việt Nam6. Chinhphu.vn

7. Bình luận khoa học bộ luật TTHS năm 2003

8. Và một số tài liệu tham khảo khácĐinh Thị Diệu Linh – MSSV: 351412Page 162012MỤC LỤC

A.ĐẶT VẤN ĐỀ.........................................................................................................................................1B.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.........................................................................................................................1

I.MỘT SỐ VẪN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KHÁNG CÁO PHÚC THÂM...............................................1

1.Khái niệm........................................................................................................................................12.Ý nghĩa.............................................................................................................................................2II.NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TTHS VỀ KHÁNG CÁO THEO THỦ TỤCPHÚC THẨM.............................................................................................................................................3

1.Đối tượng của kháng cáo...............................................................................................................42.Chủ thể của quyền kháng cáo.......................................................................................................4a.Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo...................................................................................4b.Người bào chữa................................................................................................................................6c.Người bảo vệ quyền lợi của đương sự.............................................................................................6d.Người bị hại, người đại diện hợp pháp của người bị hại...............................................................6e.Nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và người đại diện hợp pháp của họ........................................7f.Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người đại diện hợp pháp của họ................................73.Hình thức và thủ tục kháng cáo...................................................................................................74.Thời hạn kháng cáo........................................................................................................................85.Thông báo về việc kháng cáo........................................................................................................86.Hậu quả của kháng cáo.................................................................................................................87.Bổ sung, thay đổi và rút kháng cáo..............................................................................................9III.

THỰC TIỄN THI HÀNH QUY ĐỊNH CỦA BLTTHS 2003 VỀ KHÁNG CÁO PHÚC

THẨM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHÁNG CÁO THEO THỦ TỤC

PHÚC THẨM...........................................................................................................................................10

IV.

C.NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC KHÁNG CÁO........13KẾT LUẬN...........................................................................................................................................15Đinh Thị Diệu Linh – MSSV: 351412Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC KHÁNG CÁO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×