Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 3: THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG NÓN:

PHẦN 3: THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG NÓN:

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN CAD, CAM, CNC

+ Bánh răng nhỏ chọn thép 50 thường hóa.

Cơ tính của thép đúc 45 thường hóa:Tra bảng (5-9 Trang 76-[1])

Chọn đường kính phơi: 300: 500(mm).

= 560(; = 280(; độ rắn HB = 170

Cơ tính thép đúc 50 thường hóa: Tra bảng (5-9 Trang 76-[1])

Chọn đường kính phôi 100(mm).

= 620(; = 320(; độ rắn HB = 210.

2. Định ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn cho phép:

a) Ứng suất tiếp xúc cho phép:- Số chu kì làm việc của bánh lớn:

N2 = 60u.n2.T (công thức 5-4 trang 77-[1], trong đó :

n2: số vòng quay trong 1 phút của bánh răng nón.

T: tổng thời gian làm việc : T = 5 300 8 3 = 36.000(giờ).

u: số lần ăn khớp của 1 răng khi bánh răng quay được 1 vòng.

Vậy ta có: N2 = 60 60 1 84 36000

= 18,14 107> N0 = 107.

Do vậy: Hệ số chu kì ứng suất tiếp xúc K’N = 1.

Tra bảng (5-10 trang 79-[1] ), ta có ứng suất tiếp xúc cho phép của:

+ Bánh lớn:(N/m).

+ Bánh nhỏ: [ (N/m).

b) Ứng suất uốn cho phép:Số chu kì làm việc của bánh nhỏ và bánh lớn đều nhỏ hơn N0 = 5.

Nên ta lấy hệ số chu kì ứng suất K’N =1

Tính ứng suất uốn cho phép theo công thức:

K’N (N/mm2).

GVHD: TRẦN THỊ THANH THẢOPage 14ĐỒ ÁN CAD, CAM, CNC

Trong đó

: là giới hạn mõi của vật liệu.

n: là hệ số an toàn.

klà hệ số tập trung ứng suất.

K’N : là hệ số chu kì ứng suất (K’N = 1).

BÁNH RĂNG NHỎ:

- Hệ số an toàn của bánh răng nhỏ (thép rèn) n = 1,5.

- Hệ số tập trung ứng suất: K= 1,8.

- Giới hạn mõi của thép 50:

= (0,4:0,45) ;= 0,4 620 = 248(N/mm2).

- Ứng suất uốn cho phép của bánh răng nhỏ:

[σ] = K’N = 1 = 91,85 (N/m).

BÁNH RĂNG LỚN:

- Hệ số an toàn của bánh răng lớn (thép đúc) n = 1,8.

- Giới hạn mỏi của thép 45: = (0,4:0,45) ;

= 0,4 560 = 224(N/mm2).

Ứng suất uốn cho phép của bánh răng lớn:

[σ] = K’N = 1 = 69,13(N/m).

3.Chọn sơ bộ hệ số tải trọng K:Có thể chọn K = (1,3: 1,5). Ta chọn K = 1,3.

4.Chọn hệ số chiều rộng bánh răng:Đối với bộ truyền bánh răng nón thường lấy ψL trong khoảng (0,3:0,33).

ψL = = 0,3.

GVHD: TRẦN THỊ THANH THẢOPage 15ĐỒ ÁN CAD, CAM, CNC

5.Xác địnhchiều dài nón L:L≥ =

(Cơng thức 5-12 Trang81-[1] ).

Thay số vào ta được:

L

= 314,6(mm).

Với : Công suất bộ truyền= = = 14(kW). (v = 84v/p = 1,4v/s).

6.Tính vận tốc vòng chọn cấp chính xác chế tạo bánh răng :v= =

= = 2,1(m/s).

Với v≈2 (m/s), ta chọn cấp chính xác 9 ( tra bảng 5-12 trang 82-[1] ).

7.Định chính xác hệ số tải trọng K và chiều dài nón L:Hệ số tải trọng K được xác định theo công thức:

K = Ktt.Kđ (Cơng thức 5-20 trang 83-[1]).

Trong đó

Ktt: Hệ số tập trung tải trọng : Ktt = 1( tra bảng 5-13 trang 83-[1]).

Kđ : Hệ số tải trọng va đập nhẹ: Kđ = 1,2

Vậy hệ số tải trọng: K = 11,2 = 1,2.

(Khác với dự đoán ở trên là 1,3). Nên ta tính lại chiều dài nón:

L = Lsb = 314,6 = 306,3(mm).

8.Xác định môđun và số răng, chiều rộng bánh răng:- Môđun:

GVHD: TRẦN THỊ THANH THẢOPage 16ĐỒ ÁN CAD, CAM, CNC

ms = (0,02÷0,03).L(mm). (Cơng thức 5-24 trang 84-[1]).

Lấy ms = 0,02.L = 0,02 332,25 = 6,13(mm).

Ta lấy ms = 7(mm ).

- Số răng bánh dẫn:

Z1 = = = 19,6. Lấy Z1 = 20(răng).

Ta có: Z2 = i.Z1 (Cơng thức 5-28 trang 85-[1]) = 4,345 86,9(răng).

Lấy Z2 = 87(răng ).

Tính chính xác chiều dài nón: L = 0,5ms

= 0,5 7 = 312,44(mm).

- Chiều dài răng được tính theo cơng thức:

b = ψ LL = 0,3306,3 = 91,89(mm). Lấy b = 92(mm).

Môđun trung bình:

Mtb = ms = 7 = 5,95(mm).

9.Kiểm nghiệm sức bền uốn của bánh răng:- Góc mặt nón lăn bánh răng nhỏ: tan� == 0,23. Suy ra: φ1 = 130.- Số răng tương đương của bánh nhỏ: Ztđ1 == 20,53 (răng).- Góc mặt nón lăn bánh răng lớn: tan� = i = 4,345. Suy ra: φ2 = 770 .

- Số răng tương đương của bánh lớn: Ztđ2 = = 386,8.

Theo bảng (5-19trang 88-[1])và số răng tương đương tìm được thì hệ số

dạng răng:

+ Bánh nhỏ : y1 = 0,429.

+ Bánh lớn : y2 = 0,527.

- Ứng suất uốn tại chân răng bánh nhỏ:σ=

GVHD: TRẦN THỊ THANH THẢOPage 17ĐỒ ÁN CAD, CAM, CNC

= 40,2(N/mm2).

- Ứng suất uốn tại chân răng bánh lớn:σ= σ = 40,2 = 32,72(N/mm2).

10.Kiểm nghiệm sức bền của răng khi chịu quá tải đột ngột:- Ứng suất tiếp xúc cho phép khi quá tải: [σ]txqt = 2,5.[σ]Notx ,

(Công thức 5-44 trang 89-[1]).

+ Bánh nhỏ: [σ]txqt1 = 2,5546 = 1365(N/mm2).

+ Bánh lớn: [σ]txqt2 = 2,5442 = 1105(N/mm2).

- Ứng suất uốn cho phép: [σ]uqt = 0,8.σch (Công thức 5-47 trang 89-[1]).

+ Bánh nhỏ: [σ]uqt1 = 0,8 320 = 256(N/mm2).

+ Bánh lớn: [σ]uqt2 = 0,8 280 = 224(N/mm2).

- Ta chỉ cần kiểm nghiệm sức bền tiếp xúc đối với bánh lớn có [σ]txqt nhỏ

hơn.

[σ]txqt =≤ [σ]txqt = 1105 (N/mm 2). (Công thức 5-16 trang81-[1]).

165,04 ≤ [σ]txqt = 1105(N/mm 2).

- Kiểm nghiệm sức bền uốn:

σuqt = σ.Kqt ≤ [σ]txqt

Với Kqt: hệ số quá tải, lấy Kqt = 2.

+Bánh nhỏ: [σ]txqt1 = .Kqt = 40,22 = 80,4(N/mm2) < [σ]txqt1

= 256(N/mm2).

+Bánh lớn: [σ]txqt2 = .Kqt = 32,722 = 65,44(N/mm2) < [σ]uqt1

= 224(N/mm2).

11.Các thơng số hình học chủ yếu của bộ truyền:- Đường kính vòng chia(vòng lăn):

GVHD: TRẦN THỊ THANH THẢOPage 18ĐỒ ÁN CAD, CAM, CNC

d1 = = 7.20 = 140(mm).

d2 = = 7.87 = 609(mm).

- Đường kính vòng đỉnh:

De1 = ms( z1 + 2cosφ1) = 7.(20 + 2.cos13o) = 154(mm).

De2 = ms( z2 + 2cosφ2) = 7.(87 + 2.cos77o) = 612(mm).

- Đường kính vòng chân (Trang 156-[2]).

dc1 = m ( Z1 – 2,4 Cos) = 7 (20 – 2,4 Cos130 ) = 124(mm).

dc2 = m ( Z2 – 2,4 Cos) = 7 (87 – 2,4 Cos770 ) = 605(mm).

- Đường kính trung bình:

= d1 (1 ) = 140 (1 ) = 119(mm).

= d2 (1 ) = 609 (1 ) = 518(mm).

- Góc chân răng:

= = arctan = arctan = 1038’10.72” .

- Góc đầu răng:

= = = arctan = arctan = 1038’10.72” .

- Góc mặt nón chân răng: ; = 770 – 20 = 750.

- Góc mặt nón đỉnh răng :

130 + 10 = 140 .

= 770 + 10 = 780 .

12. Tính lực tác dụng:

a) Đối với bánh nhỏ:- Lực vòng: P1 == = 1230(N).

- Lực hướng tâm: = P1 tan Cos= 1230 tan 200Cos 130

GVHD: TRẦN THỊ THANH THẢOPage 19ĐỒ ÁN CAD, CAM, CNC

= 436,2(N).

- Lực dọc trục: = P1 tanSin= 1230 tan 200Sin 130 = 100,7(N).

b) Đối với bánh lớn:- Lực vòng: P2 = P1 = 1230 (N).

- Lực hướng tâm: Pr2 = Pa1 = 100,7 (N).

- Lực dọc trục: Pa2 = Pr1 = 436,2(N).13.Bảng thơng số của bánh răng:TÊN THƠNG SỐBÁNH NHỎ BÁNH LỚNChiều dài nón L (mm)306,3Modul trên mặt nón lớn ms7Modul trung bình (mtb)5,595Góc mặt nón lăn ( mặt nón chia)130770Đường kính vòng lăn (vòng chia) d (mm)140609Đường kính vòng lăn (vòng chia) trung bình dtb119518154612Góc chân răng (khi chiều cao h = 1,25 ms)

Đường kính vòng đỉnh (khi chiều cao đầu răng h = ms)GVHD: TRẦN THỊ THANH THẢOPage 20ĐỒ ÁN CAD, CAM, CNC

Góc đầu răng (khi chiều cao đầu răng = ms)

Đường kính vòng chân răng (mm)124605Bề rộng bánh răng (mm)9292Góc mặt nón chân răng (0)110750Góc mặt nón đỉnh răng (0)140780PHẦN 4: THIẾTKẾ TRỤC, THEN, Ổ LĂN, KHỚP NỐI.

I. THIẾT KẾ TRỤC:

1. Chọn vật liệu:

Dùng thép 45 thường hóa, (tra bảng 5-9trang 76)-[1]).

ta có: Độ rắn HB = 20 ; giới hạn bền kéo: σbk = 600(N/mm2);

Gới hạn chảy: σch = 300(N/mm2).

2. Tính sơ bộ trục:Tính sơ bộ đường kính trục: d = (mm). (Cơng thức 10-1, Trang 165-[1] ).

Ứng suất cho phép [τ ] = 20…35(N/mm2), vì vật liệu trục là thép 45.

a) Đối với trục I:

GVHD: TRẦN THỊ THANH THẢOPage 21ĐỒ ÁN CAD, CAM, CNC

d1 = = 23,02(mm). Lấy d1 = 23(mm).

b) Đối với trục II:d2 = = 57,43(mm). Lấy d2 = 60(mm).

 Ta chọn sơ bộ bề rộng ổ lăn với giá trị trung bình Bo = 17(mm).

Tải trọng tác dụng lên trục:

Lực tác dụngGiá trị(N)=1230=436,2=100,7Rđ (lực tác dụng lên trục)32003. Tính tốn gần đúng

a) Các kích thước của hộp giảm tốc:Để tính các kích thước của hộp giảm tốc, (Tra bảng 10-1 trang 168-[1] ),

ta có:

GVHD: TRẦN THỊ THANH THẢOPage 22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 3: THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG NÓN:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×