Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 7 : LẬP BẢNG KÊ CÁC KIỂU LẮP, TRỊ SỐ SAI LỆCH GIỚI HẠN VÀ DUNG SAI LẮP GHÉP:

PHẦN 7 : LẬP BẢNG KÊ CÁC KIỂU LẮP, TRỊ SỐ SAI LỆCH GIỚI HẠN VÀ DUNG SAI LẮP GHÉP:

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN CAD, CAM, CNC

việc ta chọn kiểu lắp trung gian với các vòng khơng quay và lắp có độ dơi với các

vòng quay.

+ Chọn miền dung sai khi lắp các vòng ổ:

Lắp ổ lên trục: k6

Lắp ổ lên vỏ : H7

+ Lắp bánh răng lên trục: lắp theo kiểu lắp chặt.GVHD: TRẦN THỊ THANH THẢOPage 49ĐỒ ÁN CAD, CAM, CNCBẢNG DUNG SAI

Trục I

Kiểu lắpKiểu lắpTrục II

Dung saiKiểu lắpDung saiES = +21

Trục - bánh đaiEI = 0

es = +15

ei = +2Trục - bánh răngỔ lăn – TrụcỔ lăn – Vỏ hộpRảnh thenTrên trụcES = +21ES = +25EI = 0EI = 0es = +15es = +18ei = +2ei = +2es = +18es = +18ei = +2ei = +2es = + 30es = + 30ei = 0ei = 0ES = 0ES = 0EI = - 36EI = - 43es = 0es = 0ei = - 39ei = - 43

ES = +25Nối trục – TrụcEI = 0

es = +18

ei = +2GVHD: TRẦN THỊ THANH THẢOPage 50ĐỒ ÁN CAD, CAM, CNC

TÀI LIỆU THAM KHẢO[1]. Giáo trình Thiết kế chi tiết máy - Nguyễn Trọng Hiệp.

[2]. Sách vẽ kỹ thuật-Trần Hữu Quế.

[3].Trang web: http://thietkemay.edu.vn.

[4]. Trang web: http://thietkethungtron.vn.HẾTGVHD: TRẦN THỊ THANH THẢOPage 51Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 7 : LẬP BẢNG KÊ CÁC KIỂU LẮP, TRỊ SỐ SAI LỆCH GIỚI HẠN VÀ DUNG SAI LẮP GHÉP:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×