Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động tuyên truyền , giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động tuyên truyền , giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

thông tin, internet là một kênh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hết sức

hiệu quả, các địa phương có thể đăng các chính sách, quy định của nhà nước về

giải phóng mặt bằng lên website của địa phương. Tuy nhiên ở một số địa phương

điều kiện vật chất khơng cho phép người dân có thể dễ dàng tiếp cận với các kênh

thơng tin này. Chính vì vậy nhà nước cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang

thiết bị hiện đại, phục vụ công tác tuyên truyền mà trước hết là đầu tư cho ban

tuyên giáo cấp uỷ, mở các điểm internet công cộng trên khắp các địa phương, đồng

thời tập huấn nâng cao trình độ sử dụng công nghệ thông tin của cán bộ và người

dân.

Nhà nước cần tăng thêm kinh phí để thực hiện thêm nhiều chương trình tuyên

truyền, giáo dục pháp luật bồi thường giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, Bộ Tài

nguyên và mơi trường cũng cần tìm kiếm thêm các nguồn kinh phí từ ngân sách

nhà nước, từ sự tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước để mở rộng phạm vi

triển khai hoạt động tuyên truyền , giáo dục pháp luật về bồi thường giải phóng

mặt bằng cho người dân trong cả nước.

Bộ máy cán bộ tuyên truyền pháp luật có vai trò hết sức quan trọng, do đó để

nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp

luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt

bằng, Nhà nước cần quan tâm củng cố và phát triển tổ chức bộ máy, cán bộ làm

công tác tuyên truyền. Các cán bộ thực hiện công tác này phải được chun trách,

chun nghiệp hóa, bồi dưỡng trình độ chun mơn về pháp luật đất đai đồng thời

có tinh thần trách nhiệm với nhân dân.

Ở các địa phương vùng dân tộc thiểu số, nhiều người dân khơng nói được tiếng

phổ thơng. Chính vì vậy nhà nước cần có biện pháp đào tạo và sử dụng các cán bộ

tuyên truyền là người bản xứ, có thể nói được tiếng dân tộc để tuyên truyền, phổ

biến giáo dục pháp luật về giải phóng mặt bằng cho chính người dân tộc mình.

Cơng tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân

trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng chỉ thực sự có10hiệu quả khi được thực hiện thường xuyên liên tục. Chính vì thế các địa phương

tiếp tục thực hiện hoạt động tuyên truyền chính sách, pháp luật về bồi thường

thường, giải phóng mặt bằng cho người dân một cách thường xuyên, liên tục và tập

trung truyền thông để người dân hiểu và tạo ra sự đồng thuận của đông đảo nhân

dân trong q trình triển khai thực hiện.

Ngồi ra, các địa phương tiếp tục duy trì thường xun và có sự kiểm tra đôn

đốc trong việc thực hiện công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật nâng

cao nhận thức người dân về thực thi các quy định bồi thường giải phóng mặt bằng

nhằm phát hiện những sai sót để kịp thời uốn nắn sửa chữa. Đồng thời có những

biện pháp cụ thể để động viên khen thưởng kịp thời những đơn vị thực hiện tốt

việc giáo dục và phố biến pháp luật về giải phóng mặt bằng.III. KẾT LUẬN

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân

trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng có vai trò và ý

nghĩa hết sức quan trọng đối với cả người có đất bị thu hồi, chủ đầu tư, nhà nước

cũng như sự phát triển chung của xã hội. Hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh công

cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc đẩy nhanh tiến độ các cơng

trình, dự án kinh tế, cơ sở hạ tầng, an ninh, quốc phòng… là hết sức cần thiết. Để

làm được điều này, trong thời gian tới, Nhà nước và các cơ quan chức năng cần có

những biện pháp nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật đất đai nói chung

cũng như pháp luật bồi thường giải phóng mặt bằng nói riêng, từ đó tạo tiền đề để

người dân tự giác tuân thủ thực hiện các quy định pháp luật về giải phóng mặt

bằng.11Danh mục tài liệu tham khảo

1. Luật Đất đai năm 2003.

2. TS. Nguyễn Quốc Ngữ, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Trung ương

Đảng, Bài viết: “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Báo điện tử Tạp chí cộng sản,

21/03/2013. Link: http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Xay-dung-nha-nuocphap-quyen/2013/20678/Tiep-tuc-doi-moi-chinh-sach-phap-luat-ve-dat-daitrong.aspx.

3. Bài viết: “Các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động trợ

giúp pháp lý”, Link: http://www.sotuphapqnam.gov.vn/index.php/nghip-v-tuyentruyn-pl?nghiepvuid=13&chuyenmucid=1&view=XemPBGDPL

4. Bài viết: “Hoạt động công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm

2008củaSởTàinguyênmôitrườngtỉnhhttp://stnmthagiang.gov.vn/?

lang=V&func=newsdetail&newsid=36&CatID=146&MN=14612Giang”,Link:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động tuyên truyền , giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×