Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một vài kiến nghị để giải quyết những khó khăn

Một vài kiến nghị để giải quyết những khó khăn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com4.1. Về mặt lập pháp

Thứ nhất, cần có chính sách thoả đáng tròng vấn đế xử lý tài chính, một

giải pháp chung tơi đề cập ở đây là quy định bắt buộc của nhà nước về vấn đế

tài chính đối với doanh nghiêp nhà nước sau khi chuyển đổi sang hình thức

cơng ty cổ phần. Nhà nước cần quán triệt chủ trương cổ phần hoá các doanh

nghiệp nhà nước đề cao trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong việc

thực hiện cổ phần hoá các doanh nghiệp, đề phòng và khắc phục những lạc hậu

tiêu cực trong cổ phần hố.Nhà nước phải có những quy định chặt chẽ hơn trong

định giá doanh nghiệp, quyết toán cổ phần hố, quy định chi phí cổ phần hố.

Thứ hai, cần tiếp tục cải tiến quy trình cổ phần hố gắn với q trình

cải cách hành chính

Thứ ba, nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp lý, các chính

sách thực hiện cổ phần hố doạnh nghiệp nhà nước, xố bỏ tình trạng cổ phần

hố khép kín, tăng lượng cổ phần bán ra ngoài doanh nghiệp, tạo điều kiện cho

các nhà đầu tư chiến lược tham gia với tỉ lệ, sở hữu vốn lớn hơn.

4.2. Về mặt khác có liên quan

- Có những biện pháp kiên quyết đối với những người đứng đầu tổ chức,

cơ quan, đơn vị khơng thực hiện nghiêm chỉnh, có hành vi cản trở hoặc chậm trễ

trong việc thực hiện cổ phần hoá

- Đẩy mạnh, đa dạng hố hình thức cổ phần hố.

- Khẩn trương ban hành mới và hoàn thiện các cơ chế quản lý doanh

nghiệp sau khi cố phẩn hoá tạo điều kiện nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

tăng khả năng cạnh tranh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

- Cần phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội

trong doanh nghiệp cổ phần hố đối với q trình cổ phần hố doanh nghiệp

- Cần hồn thiện cơ chế thị trưòng chứng khốn

- Đẩy mạnh và tăng cường cơng tác tuyên truyền phổ biến về chủ trương

đổi mới, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, kết quả, kinh nghiệm của các

doanh nghiệp làm tốt cổ phần hoá.Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.comKẾT LUẬN

Qua những gì đã cùng bàn luận và phân tích về vấn đề chuyển doanh

nghiệp 100% vốn nhà nước sang hình thức cơng ty cổ phần , chúng ta đã thấy rõ

hơn phần nào về những lí do, những thuận lợi, hạn chế, cũng như thành tựu và

hạn chế của vấn dề này.

Cơ chế chuyển đổi sang hình thức cơng ty cổ phần ở Việt Nam (còn gọi là

hình thức cổ phần hóa )còn rất nhiều hạn chế, tuy nhiên việc chuyển các doanh

nghiệp nhà nước sang hình thức công ty cổ phần đem lại những thành tựu to lớn.

Cả thực tiễn và lý luận đều đã cho thấy cổ phần hóa là bộ phận cải cách doanh

nghiệp nhà nước có hiệu quả nhất: Thứ nhất, về lợi ích của Nhà nước: hạn chế

sự can thiệp sâu của Nhà nước từ đó giảm chi phí cho Nhà nước, tạo được khả

năng quản lý tốt và có hiệu quả cao hơn cho Nhà nước; thúc đẩy thị trường

chứng khoán; thu hết vốn đầu tư nước ngoài. Thứ hai, về lợi ích doanh nghiệp:

thu hút nhanh chóng vốn nhàn rỗi trong xã hội để đầu tư kinh tế; nhanh chóng

cấu trúc lại các doanh nghiệp về mọi mặt.

Bên cạnh những thành tựu như trên, cũng phải nhận thức những khó khăn

và hạn chế để đưa doanh nghiệp sau khi cổ phần thực sự lớn mạnh và đem lại

hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp, cho đất nước. Nếu không chú ý khắc

phục nhanh chóng nhũng hạn chế thì hậu quả ngày càng trầm trọng, không tạo

được đà cho nền kinh tế.

Bằng nhiều phương pháp và công cụ, cả công cụ pháp lý từ phía Nhà

nước, cơng tác quản trị nội bộ của bản thân công ty sau chuyển đổi thông qua

các điều lệ lẫn hình thức kiểm sốt doanh nghiệp. Tuy nhiên, ln cần có sự

hợp tác kết hợp từ nhiều phía để mang lại hiệu quả cao nhất, khắc phục những

khó khăn nếu có; để đảm lợi ích khơng chỉ của cá nhân cổ đơng, mà còn của bản

thân công ty cổ phần và của nhà nước.Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.comLIÊN HỆ THỰC TIỄN

Thực tế cổ phần hoá VINACONEX

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG

VIỆT NAM

– VINACONEXJSC

- Tồ nhà Vinaconex – Khu đơ thị Trung Hồ Nhân Chính – Thanh Xn

– Hà Nội

- Tel: 84.4.229250 / 84.4.2249210

- Fax: 84.42249208

- Email: vinaconex@fpt.vn

- Được thành lập ngày 27 tháng 9 năm 1988

- Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư kinh doanh bất động sản, xây lắp cơng trình,

tư vấn thiết kế, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu lao động, đầu tư tài chính, các

lĩnh vực khác ( thương mại, du lịch, khách sạn…).

- VINACONEX là một trong những doanh nghiệp nhà nước tiên phong

trong việc cổ phần hoá doanh nghiệp.

- VINACONEX được Chính phủ thí điểm thực hiện cổ phần hoá theo

quyết định số 84/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

1. Hình thức tiến hành cổ phần hố

- Bộ Xây dựng đã thống nhất để Vinaconex thuê hai công ty kiểm tốn

độc lập có uy tín vào kiểm tốn tổng công ty trước khi xác định giá trị doanh

nghiệp. Theo kết quả của hai cơng ty kiểm tốn độc lập này, Vinaconex có tổng

giá trị tài sản là 3.659,97 tỷ đồng, chêch lệch tăng so với sổ sách là 23,779 tỷ

đồng, tổng giá trị phần vốn nhà nước là 601,233 tỷ đồng, chênh lệch tăng so với

sổ sách là 28,953 tỷ đồng. Trong đó, giá trị lợi thế kinh doanh là 3,181 tỷ đồng,

giá trị thương hiệu là 3,5 tỷ đồng.Website: http://www.kilobooks.com Email : care@kilobook.com- Theo đề án, đối tượng bán cổ phần là rộng rãi,bao gồm cán bộ công

nhân viên Tổng công ty, các đối tác chiến lược có quan hệ gán bó lâu dài, hợp

tác có hiệu quả hoặc có tiềm năng hợp tác tốt.

- Cơ cấu cổ phần được thực hiện theo nguyên tắc Nhà nước nắm giữ cổ

phần chi phối ( trên 51% vốn điều lệ ), cổ phần bán cho người lao động và các

đối tượng khác là số cổ phần còn lại ( dưới 49% vốn điều lệ ). Giá bán cổ phần

được thực hiện theo quy định của Nghị định 187/ 2004/ NĐ-CP: giá cổ phần bán

cho cán bộ công nhân viên được hưởng ưu đãi giảm 40% so với giá đấu bình

quân trên thị truờng, giá cổ phần bán cho các đối tác chiến lược giảm tối đa

không quá 20% so với giá đấu bình quân trên thị trường, giá cổ phần bán rộng

rãi cho các nhà đầu tư ( kể cả cán bộ công nhân viên Tổng công ty và đối tác

chiến lược ) theo giá đấu thầu công khai.

- Ngày 14 tháng 10 năm 2006, Vinaconex tổ chức bán đáu giá phát hành

cổ phần lần đầu ra công chúng tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội với giá

khởi điểm 11.000đồng/cổ phần.

Vinaconex bán cổ phần cho cán bộ công nhân viên được hưởng ưu đãi

giảm 40%, cho các đối tác chiến lược giảm 20%.

- Ngày 1 tháng 11 năm 2006, tại trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà

Nội, Vinaconex đã tiến hành buổi bán đấu giá cổ phần cho các nhà đầu tư nước

ngoài. Các nhà đầu tư nước ngoài đã mua được đến 62% trong tổng số 43 triệu

cổ phần của Tổng công ty ( tương đương 28,67% vốn điều lệ của cơng ty ).

Đã có hơn 2000 nhà đầu tư đăng ký tham gia phiên đấu giá với gần 159

triệu cổ phần được đăng ký mua, gấp 3,7 lần số lượng cổ phần được đưa ra đấu

giá. Có 171 nhà đầu tư mua được cổ phiếu, mức giá thành công nhất là

53.000đồng, thấp nhất là 24.000 đồng. Các cổ phiếu đã được bán hết với giá

bình quân 26.000đồng, cao gấp 2,3 lần mức khởi điểm.

Vinaconex có tổng vốn điều lệ 1.5000tỷ đồng được chia thành 150 triệu

cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng / cổ phần. Sau khi cổ phần hoá, cổ phần nhà

nước chiếm 63,53% vốn điều lệ ( tương đương 95.030.037 cổ phần ), các cổ

đông khác chiếm 36,65% vốn điều lệ ( tương đương 54.969.963 cổ phần ), trongTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một vài kiến nghị để giải quyết những khó khăn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×