Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Cải cách soạn thảo văn bản pháp luật

2 Cải cách soạn thảo văn bản pháp luật

Tải bản đầy đủ - 0trang

chế tài như: Cơ quan thẩm định không tiếp nhận hồ sơ thẩm định nếu khơng

có bảng tổng hợp tiếp thu ý kiến của nhân dân, đối tượng chịu tác động của

văn bản... hoặc sẽ xem là vi phạm thủ tục, không công nhận hiệu lực pháp lý

của văn bản

Cần phát triển Điều 4 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

2008 thành một chương, hoặc mục. Trong đó quy định cụ thể, chi tiết nguyên

tắc dân chủ, công khai, minh bạch trong việc xây dựng pháp luật; quyền và

nghĩa vụ của công dân, cơ quan, tổ chức trong việc tham gia góp ý kiến xây

dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của người khuyết tật; trách nhiệm

tiếp thu, giải trình, phản hồi ý kiến góp ý của các cơ quan chủ trì soạn thảo; cơ

chế kiểm tra, giám sát và chế tài để xử lý vi phạm; quy trình lấy ý kiến và thời

gian cụ thể của từng cơng đoạn của quy trình... Đồng thời pháp luật cần quy

định bắt buộc đăng tải dự thảo văn bản trên mạng Internet để công khai, minh

bạch lấy ý kiến rộng rãi như cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO.

KẾT LUẬN

Nguyên tắc tham vấn người khuyết tật là một nguyên tắc quan trọng của

luật người khuyết tật Việt Nam. Từ nguyên tắc này quyền và nghĩa vụ của

người khuyết tật sẽ được đảm bảo. Tuy nhiên trong thực tiễn việc vận dụng

nguyên tắc này còn nhiều tranh cãi. Do đó trong tương lai cần thực hiện

nguyên tắc này nghiêm túc hơn nữa.14DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. giáo trình luật người khuyết tật Việt Nam

2. Cơng ước về Quyền của người khuyết tật của Liên

hợp quốc (năm 2006)

3. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008

4. các website:

http://nccd.molisa.gov.vn

http://www.fad.danang.gov.vn1516Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Cải cách soạn thảo văn bản pháp luật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×