Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

6715. Thu Nguyệt (2016), Xử lý chất thải trong chăn ni: Khó mà khơng khó

http://www.baoquangninh.com.vn/kinh-te/nong-nghiep/201611/xu-lychat-thai-trong-chan-nuoi-kho-ma-khong-kho-2321691/

16. Lương Đức Phẩm (2003), Cơng nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh

học, NXB Giáo Dục, Hà Nội.

17. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh (2015), Báo cáo hiện

trạng môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 – 2015.

18. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh (2015), Quy hoạch môi

trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

19. Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Quế Côi (2006), Chăn nuôi lợn trang trại.

20. Tổng cục thống kê (2018), Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp

và thủy sản năm 2016.

21. Trung tâm Dịch vụ và Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Ba Chẽ (2017),

Phương án sử dụng chế phẩm sinh học xử lý mơi trường chăn ni

phòng chống ơ nhiễm môi trường.

22. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (1981), Tun

ngơn UNESCO.

Tiếng Anh

23. Hill, D.T, Toller, E.W.& Holmberg,R. D. The kinetics of inhition inmethane fermentation of swine manure. Ag. Waste. 1974.

24. Sutton et al (1993), www.apis.ac.uk/overview/overview_NH3

25. Van der Eerden et al (1998), agenvpolicy.aers.psu.edu/BeckerGravesAm American.PHỤ LỤC 1

BẢNG TỔNG HỢP PHIẾU ĐIỀU TRA

Giới

tính/năm

TTHỌ TÊNsinh

NamSố

khẩuNữQuy mơ chăn niHộ giaTrangđìnhtrạiSố lượng vật ni

(Con)Lợn25I. Thị trấn Ba Chẽ: 10 Phiếu

1Bùi Đức Trọng2Nguyễn Thị Yến3Nguyễn Duy Khánh4Trương Văn Kiên5Phạm Thị Huệ6Hoàng Thị Sinh7Hồng Văn Tuyển8Ngơ Văn Sơn9Nguyễn Thị Thu10Nguyễn Thị Huế19845x152x219934x319864x2219784x3819585x1519704x251419834x362119854x233019735x24196314II. Xã Nam Sơn: 10 Phiếu

1Voòng A Si19836x32Phùn A Hai19796x83Lý Văn Bình19906x124Đặng Xuân Thành19737x225Lý Minh Thắng19776x46Tằng Màn Phúc19674x87Lý Thị Tư6x24194615218Phùn Thị Hoa9Đặng Ngọc Kim10Đặng Văn Tháng19833x41419854x182019865x1122III. Xã Đồn Đạc: 10 Phiếu

1Triệu Thế Lộc19825x252Chiu Sinh Thắng19795x353Đặng Văn Hùng19575x23284Hoàng Thị Siệng6x18235Triệu Quay Cao19785x66Triệu Kim Phúc19797x18207Bàn Xuân Thành19597x4158Chíu A Si (Hồng)19894x149Đặng A Năm19824x31110Triệu Cắm Phúc19796x12301989IV. Xã Thanh Sơn: 11 Phiếu

1Nịnh Văn Châu19646x18422Lục Văn Bằng19593x20253Lục Thị Hoan5x304Nịnh Văn Phát4x65Lý Thị Phương19795x46Trần Thị Xn19775x107Chìu Sồi Viên4x38Chíu Thanh Hà4x159Chìu Văn Sơn19864x42010Chíu Sinh Thái19756x81411Nịnh Văn Hới197751983

19831976

1987x8032V. Xã Thanh Lâm: 11 Phiếu

1Trương Văn Thắng19684x202Đàm Văn Dương19764x203Trần Văn Mạ19903x254Lý Văn Chìu19635x305Nịnh Văn Quang19735x326Lâm Văn Sơn19765x357Lâm Văn Cam19754x408Đàm Văn Sàu19883x309Nịnh Văn Nhặt19814x1410Phùn Văn Long19854x2011Lan Văn Thành19814x60322822VI. Xã Đạp Thanh: 11 Phiếu

1Triệu Đức Vượng19776x4142Triệu Đức Sinh19586x15283Đặng Văn Phây19645x64Chìu Đức Phúc19715x45Nịnh Văn Chu19767x106Chíu Văn Quý19814x37Chìu Tiến Hương19795x5208Bàn Tài Sinh19586x18259Đặng Văn Cam19667x61310Nịnh Văn Viên19574x1512VII. Xã Minh Cầm: 11 Phiếu

1Triệu A Sám19933x52Vi Văn Đắc19904x15203Linh Quý Hiện19884x2124Đặng Văn Hai19794x19145Nguyễn Văn Kiên19834x11216Dương Văn Chương19893x4347Triệu Sáng Làn19667x13228Linh Quý Liên19876x39Dương Trung Lâm19835x410Hồng Văn Quỳnh19894x1611Triệu Kim Tài19933x510VIII. Xã Lương Mơng: 10 Phiếu

1Chíu Văn Định19865x52Bàn Văn Quý19815x183Mã Văn Sẹc19562x24Vi Văn Dưỡng19845x45Bàn Văn Minh19775x10216Đặng Văn Thông19664x3167Triệu Quý Thuận19884x6128Bàn Hữu Liên19876x38309Lương Văn Khoa19864x252010Triệu Đức Cao19934x15Tổng713908212113082524931Ảnh 1: Hầm Biogas của một số hộ gia đìnhẢnh 2: Lấy mẫu nước thải trước và sau xử lý qua hầm BiogasTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×