Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Tác động của dư luận xã hội đối với ý thức pháp luật:

III. Tác động của dư luận xã hội đối với ý thức pháp luật:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài học kì – Mơn xã hội học đại cươngchiều hướng: một là đấu tranh, phê phán, lên án ngăn chặn hành vi vi phạm đó. Hai

là: tuyên dương, ủng hộ những hanh vi tích cực, những biểu hiện đấu tranh đối với

những hành vi vi phạm đó.

Dư luận xã hội có tác động mạnh mẽ tới nhận thức, thái độ, tình cảm đối với

pháp luật, góp phần định hướng cho sự hình thành ý thức pháp luật tích cực, đúng

đắn của mỗi người. Chẳng hạn như: khi có sự kiện vi phạm pháp luật nghiêm trong

xảy ra tạo nên một làn sóng dư luận trong cộng đồng dân cư. Và điều đó giúp cho

mọi người nhận thức được những hành vi đúng - sai, để từ đó lên án những hành vi

vi phạm pháp luật, khen ngợi, đồng tình với những hành vi đúng với pháp luật,

đồng thời điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, dư luận xã hội cong thể hiện ý chí chung của cộng đồng xã hội

giữ vai trò tư vấn, giám sát đưa ra những lời khuyên, hướng dẫn về cách ứng xử

trước những tình huống nhất định về cách ứng xử trước những tình huống nhất định

trong đời sống xã hội. sức mạnh của dư luận xã hội đối với ý thức pháp luật khơng

thể xem thường vì nó khiến cho mỗi cá nhân luôn phải cân nhắc, tự đánh giá về

hành vi ứng xử của mình để phù hợp với chuẩn mực pháp luật, và hành vi đó có

được mọi người ủng hộ khi mình thực hiện hành vi đó hay khơng.

Với ý nghĩa đó, ta có thể coi dư luận xã hội là một công cụ quan trọng để

điều chỉnh ý thức pháp luật của người dân. Trong khi đó ý thức pháp luật là một

trong những hình thái ý thức xã hội, có mối quan hệ tác động qua lại với cá hình

thái ý thức xa hội khác như: ý thức đạo đức, ý thức tôn giáo… Ý thức pháp luật có

cấu trúc tương đối phức tạp, có thể được nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau

nhưng nhìn chung, ý thức pháp luật là một thể thống nhất gồm 5 thành tố cơ bản là:

kiến thức pháp luật, quan niệm về pháp luật, thái độ đối với pháp luật hiện hành,

các yêu cầu đối với pháp luật, thái độ đối với việc chấp hành các quy định của pháp

luật. Ý thức pháp luật là một khái niệm rất rộng, trong đó bao gồm cả ý thức chấp

Kiều Mạnh Cường - 361361Trang 10Bài học kì – Mơn xã hội học đại cươnghành pháp luật có chức năng định hướng, điều chỉnh hành vi của con người trong

đời sống XH cho phù hợp các chuẩn mực XH, bao gồm cả chuẩn mực pháp luật.Kiều Mạnh Cường - 361361Trang 11Bài học kì – Mơn xã hội học đại cươngKẾT LUẬN

Như vậy, qua tìm hiểu và phân tích những tính chất cơ bản của dư luận xã

hội ta thấy được vai trò quan trọng của dư luận xã hội đối với ý thức pháp luật của

mỗi người dân chúng ta.Kiều Mạnh Cường - 361361Trang 12Bài học kì – Mơn xã hội học đại cươngDANH MỤC THAM KHẢO

 Tập bài giảng xã hội học, Nxb Cơng An Nhân Dân, 2008.

 Tạp chí dân chủ và pháp luật: sự tác động của dư luận xã hội đối với ý thức

pháp luật của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở của nước ta hiện nay.

 Website:

- Tuyengiao.soctrang.gov.vn

- BaoBinhDuong.org.vnKiều Mạnh Cường - 361361Trang 13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Tác động của dư luận xã hội đối với ý thức pháp luật:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×