Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Một số kết luận cần thiêt

III. Một số kết luận cần thiêt

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong các giai đoạn tố tụng, không một giai đoạn nào có thể bỏ qua chức

năng giáo dục đó. Nó giống như một hoạt động bắt buộc phải thực hiện và các

chủ thể tiến hành tố tụng luôn phải căn nhắc, chú ý để sao cho hoạt động giáo

dục phát huy hiệu quả cao nhất có thể. Mặc dù là hoạt động cuối cùng trong các

hoạt động tư pháp nhưng hoạt động giáo dục lại chính là yếu tố quyết định, cuối

cùng, là thước đo hiệu quả chức năng giáo dục của các chủ thể tiến hành tố tụng

trong các giai đoạn tố tụng. Sản phẩm cuối cùng của nó là giúp cho tất cả những

người liên quan và toàn xã hội có ý thức đúng đắn về một vấn đề nào đó, phát

triển nhân nhân cách theo xu hướng chuẩn mực của xã hội.

Trong giai đoạn điều tra vụ án: hoạt động của các điều tra viên là thu thập

các nguồn tin, tài liệu cần thiết cho vụ án. Từ đó mà sẽ xây dựng lên được mơ

hình phạm tội, cũng như hành vi của người phạm tội. Tuy nhiên nếu chỉ dừng

lại ở hoạt động nhận thức và thiết kế đơn thuần này thì có thể khẳng định rằng

hoạt động điều tra chưa thể hoàn thiện. Sự hiệu quả trong điều tra chỉ có khi

điều tra viên tiến hành các hoạt động trên hướng đến việc giáo dục bị can, khiến

họ tranh đấu với chính bản thân mình và thành khẩn khai báo, hướng đến việc

giáo dục các chủ thể khác tham gia tố tụng giúp họ có được tâm lý tốt, niềm tin

vào sự công bằng, đúng đắn của pháp luật. Mỗi hoạt động của điều tra viên

trong cử chỉ, lời nói...đều phải hướng đến chức năng giáo dục ban đầu. Đây

cũng là việc giúp cho những người tham gia tố tụng và đặc biệt là bị can có

được tâm lý ổn định cần thiết đối diện với những hành vi mà mình gây ra, từ đó

tích cực cải tạo trở thành con người mới. Vì vậy trong giai đoạn này, giáo dục

khơng phải chức năng chính nên cũng khơng phải hoạt động chính, chủ đạo,

trung tâm. Nó chỉ đóng vai trò quan trọng, cần thiết, là cơ sở để thực hiện các

hoạt động giáo dục tiếp theo.

Trong giai đoạn xét xử: để Tòa án có thể ra được những quyết định tố

tụng khách quan và đúng pháp luật, xử phạt đúng người đúng tội, không bỏ lọt

tội phạm và không xét xử và làm oan sai người vô tội. Đặc biệt khiến bị cáo tâm

11phục khẩu phục, nhận ra những sai lầm trong hành vi lệch lạc của mình và chấp

nhận thay đổi chính mình thì những người tiến hành tố tụng cũng cần đặt hoạt

động giáo dục là một chức năng hướng đến sau cùng và khơng thể thiếu. Tuy

khơng giữa vai trò chủ đạo thay cho hoạt động thiết kế được nhưng hoạt động

giáo dục vẫn đóng một vai trò quan trọng và rất cần thiết trong quá trình xét xử.

Xét cho cùng hoạt động xét xử của Toà án chỉ mang lại hiệu quả khi giáo dục

được một phần đối với bị can cũng như các cá thể khác liên quan. Nếu xét xử

khơng kèm theo giáo dục thì đó chỉ thể hiện những chế tài hình sự cứng nhắc

mà chưa thấy mục đích cao cả, nhân đạo của nhà nước ta hướng đến.

Trong giai đoạn cải tạo và giáo dục phạm nhân: mục đích cuối cùng của

giai đoạn này là giáo dục họ thành những con người tốt và giúp họ hoàn lương

tốt. Do đó ở giai đoạn này chức năng giáo dục là chức năng trọng tâm, chử yếu

nên hoạt động giáo dục động vai trò chủ đoạ, trung tâm. Những phương án cải

tạo, giáo dục phù hợp sẽ cảm hóa được con người phạm nhân sẽ trở thành

những con người tốt sau khi đã chấp hành xong hình phạt.

Thứ hai, hoạt động giáo dục là mục đích cao nhất và là phương tiện để

tiến hành thực hiện các hoạt động tư phápn có hiệu quả. Đúng như vậy, hoạt

động nhận thức và hoạt động thiết kế nếu chỉ dừng lại ở đó thì hoạt động cải tạo,

giáo dục sau cùng sẽ không đạt được hiệu quả cao. Muốn vậy, nhất thiết bất kể

một giai đoạn tố tụng nào cũng cần phải hướng đến chức năng giáo dục bởi sự

giáo dục là cần thiết, lâu dài. Do đó nó được tiến hành song song bên cạnh các

hoạt động khác trong các giai đoạn tố tụng cụ thể

Thứ ba, hoạt động giáo duc, cải tạo và các hoạt động tư pháp khác (hoạt

động thiết kế, hoạt động nhận thức) có mối quan hệ biện chứng với nhau. Bởi vì

trong hoạt động tư pháp, tuy các hoạt động có vị trí và vai trò khác nhau trong

mỗi giai đoạn nhưng về mặt tổng thể thì chúng đều có sự tác động qua lại với

nhau, hỗ trợ cho nhau và hướng tới mục tiêu cuối cùng là làm cho hoạt động tư12pháp diễn ra thống nhất, khách quan và đúng pháp luật. Đồng thời mang tính

giáo dục chung đối với cộng đờng.KẾT LUẬN

Tóm lại, hoạt động giáo dục tuy trong mỗi giai đoạn có một vị trí, vai trò

khác nhau nhưng nó là một hoạt động không thể thiếu. Các hoạt động tâm lý tư

pháp khác chính là cơ sở cho hoạt động giáo dục có hiệu quả nhất. Do đó, các

chủ thể khi tiến hành tố tụng cần phải quan tâm đến hoạt động giáo dục như là

một hoạt động cần thiết, cần hướng đến để giúp các giai đoạn tố tụng thực hiện

một cách có hiệu quả nhất mà thơi13DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003.

2. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Tâm lý học Tư pháp, NXB

CAND, Hà Nội, 2008.

3. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Tâm lý học đại cương, NXB

CAND, Hà Nôi, 2007.

4. Trường Đại học Luật Hà Nội , Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt

Nam, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2008.

5. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Khoa học điều tra hình sự,

NXB CAND, Hà Nội, 2008.14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Một số kết luận cần thiêt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×