Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhóm 5LTM2GVHD: Lê Văn HưngTHÁNG 10/20131Nhóm 5LTM2GVHD: Lê Văn HưngDANH SÁCH NHĨM 5

Đánh giá

STTHọ và tênMSSVPhân định cơng việcmức độ

hoàn thành- Phác thảo đề cương, phân

công, tổ chức thực hiện bài viết

của nhóm.1Phạm Đức Luận

(Nhóm trưởng)33121021734- Thực hiện tồn bộ nội dung

Phần I; thực hiện phần định

nghĩa hoạt động đại diện cho

thương nhân (Phần II).

- Đóng góp ý kiến hỗ trợ cho

các bạn trong nhóm hồn thiện

phần việc của mình.100%- Tập hợp các bài viết của các

bạn trong nhóm, hiệu chỉnh,

hoàn thiện nội dung bài báo

cáo.

2Chu Thị Quỳnh Anh33121022193- Thực hiện phần đặc điểm

của đại diện cho thương

nhân phần II.100%3Hàng Mỹ Mai33121024568- Thực hiện phần môi giới

thương mại (mục 2 phần II).100%4Trần Huỳnh Tố Tâm33121022198- Tìm kiếm và phân tích tình

huống hoạt động đại diện cho

thương nhân.100%- Tìm kiếm và phân tích tình

huống hoạt động đại diện cho

thương nhân.5Trần Xn Tùng331210226726Trần Xn Kiên33121023719- Tìm kiếm và phân tích tình

huống hoạt động môi giới

thương mại.100%100%100%- Thực hiện phần phạm vi đại

diện cho thương thương

nhân (Phần II).7Ngơ Hồng Vinh33121022227- Tìm kiếm và phân tích tình

huống hoạt động mơi giới

thương mại.8Trần Hữu Ngọc33121024370- Tìm kiếm và phân tích tình

huống hoạt động mơi giới

thương mại.100%2Nhóm 5LTM2GVHD: Lê Văn HưngMUC LUCI.II.III.PHẦN GIỚI THIỆU.......................................................................................................................................... 3

1.Giới thiệu chung về chế định các hoạt động trung gian thương mại.................................32.Giới hạn đề tài.....................................................................................................................33.Cấu trúc bài viết...................................................................................................................3CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẠI DIỆN CHO THƯƠNG NHÂN VÀ MÔI GIỚI

THƯƠNG MẠI..............................................................................................................................................................4

1.Đại diện cho thương nhân...................................................................................................42.Mơi giới thương mại.............................................................................................................8TÌNH HUỐNG & PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG.................................................................................................11

1.Hoạt động đại diện cho thương nhân................................................................................112.Hoạt động môi giới thương mại.........................................................................................12IV.KIẾN NGHỊ & ĐỀ XUẤT.........................................................................................................................................13V.TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................................................................................143Nhóm 5I.LTM2GVHD: Lê Văn HưngPHẦN GIỚI THIỆU

1.Giới thiệu chung về chế định các hoạt động trung gian thương mại

Hoạt động trung gian thương mại có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh

doanh của thương nhân. Với vai trò là bên thứ ba trong các hoạt động

thương mại, bên trung gian giúp bên mua và bên bán gặp nhau, qua đó hàng

hố, dịch vụ được trao đổi, mua bán.

Ngay từ Thế kỷ 19, luật pháp của nhiều nước trên thế giới như Pháp, Đức,

Ý, Nhật đã quan tâm điều chỉnh các hoạt động thương mại qua trung gian. Ở

Việt Nam, Luật Thương mại năm 2005 đã đưa ra định nghĩa về hoạt động

trung gian thương mại, đồng thời, các hoạt động này được tập hợp thành một

chế định – Các hoạt động trung gian thương mại – tại Chương V, từ Điều

141 đến Điều 177.

Theo đó, các hoạt động trung gian thương mại là hoạt động của thương nhân để

thực hiện các giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân được

xác định, bao gồm hoạt động đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại,

uỷ thác mua bán hàng hoá và đại lý thương mại. (K11, Đ3, LTM 2005)

Các hình thức pháp lý của hoạt động trung gian thương mại gồm: 1) Đại

diện cho thương nhân; 2) Môi giới thương mại; 3) Uỷ thác mua bán hàng

hoá; và 4) Đại lý thương mại.2.Giới hạn đề tài

Bài viết này tập trung nghiên cứu hai trong bốn hoạt động trung gian nêu

trên, đó là đại diện cho thương nhân và mơi giới thương mại, vì một số lý do

sau. Thứ nhất, các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến các hoạt động

đại diện cho thương nhân và mơi giới thương mại có rất nhiều vấn đề cần

được làm rõ. Thứ hai, vẫn còn khoảng cách lớn giữa các quy định trong luật

và thực tế áp dụng. Thứ ba, do nhiều hạn chế (đặc biệt là về thời gian) nên

bài viết khó có thể nghiên cứu sâu cả bốn hình thức trung gian trên cùng lúc.

Hơn nữa, chủ đề về đại lý thương mại đã được tách riêng để được nghiên

cứu chuyên sâu (bởi Nhóm 6).3.Cấu trúc bài viết

Bài viết, trước hết, trình bày tóm tắt cơ sở lý luận về các hoạt động đại diện

cho thương nhân và môi giới thương mại, nêu bật những điểm đặc trưng của

các hoạt động trung gian thương mại này. Các phần tiếp theo sẽ đặt ra một

số tình huống, qua đó đặt vấn đề về mức độ bao phủ của pháp luật (chủ yếu

là LTM 2005) đối với các hoạt động đại diện cho thương nhân và môi giới

thương mại. Việc đi sâu phân tích các tình huống nhằm đưa ra những kiến

nghị cho việc hoàn thiện khung pháp lý đối với các hoạt động đại diện cho

thương nhân và mơi giới thương mại.

4Nhóm 5LTM2GVHD: Lê Văn HưngII. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẠI DIỆN CHO THƯƠNG NHÂN

VÀ MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI

1.Đại diện cho thương nhân

a. Định nghĩa

Đại diện cho thương nhân là việc một thương nhân nhận uỷ nhiệm (gọi là

bên đại diện) của thương nhân khác (gọi là bên giao đại diện) để thực

hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa, theo sự chỉ dẫn của

thương nhân đó và được hưởng thù lao về việc đại diện. (K1, Đ141, LTM

2005)

Luật thực định của nhiều nước xem đây là đại diện thương mại. Thực ra,

“đại diện thương mại” có nội hàm rộng hơn “đại diện cho thương nhân”

vì khơng phải chỉ có thương nhân (có đầy đủ kiện theo quy định tại Đ6,

LTM 2005, nghĩa là phải thành lập hợp pháp nếu là tổ chức kinh tế, còn

nếu là cá nhân thì phải hoạt động thương mại một cách độc lập, thường

xuyên và có đăng ký kinh doanh) mới hoạt động thương mại, mà những

chủ thể không phải là thương nhân cũng hoạt động thương mại.

Từ định nghĩa trên, có một số khái niệm nghe qua thì khá giống nhau

nhưng cần được phân biệt một cách rõ ràng và hiểu cho chính xác:

Thứ nhất, khái niệm “bên giao đại diện” ở đây khác với khái niệm “bên

được đại diện” trong BLDS 2005 vì “bên được đại diện” theo BLDS có

thể khơng phải là thương nhân. Ngoài ra, theo LTM 2005, giữa “bên đại

diện” và “bên giao đại diện” phải có hợp đồng, còn “bên đại diện” và bên

được đại diện” theo BLDS 2005 thì khơng nhất thiết phải có hợp đồng.

Thứ hai, đại diện cho thương nhân khác gì so với đại diện theo uỷ quyền

(còn gọi là uỷ quyền đương nhiên) như trường hợp Tổng giám đốc hoặc

Chủ tịch Hội đồng quản trị của các công ty là người đại diện theo pháp

luật của cơng ty? Có nhiều điểm khác biệt, nhưng rõ ràng nhất có thể

thấy đó là “đại diện cho thương nhân” là việc nhận uỷ nhiệm thể hiện

dưới dạng hợp đồng, còn “đại diện theo uỷ quyền” là hình thức thể hiện

hoạt động của pháp nhân theo quy định tại BLDS 2005 (pháp nhân thực

hiện các giao dịch thông qua người đại diện).

Cuối cùng, cũng cần phân biệt hoạt động “đại diện cho thương nhân” với

hoạt động “đại lý”. Ở một mức độ nào đó, cả hai hình thức này đều là

thực hiện “theo sự chỉ dẫn của thương nhân đó và được hưởng thù lao”.

Tuy nhiên, “đại diện cho thương nhân” là nhân danh thương nhân, còn

“đại lý” hoạt động thương mại thì nhân danh chính mình.

b. Đặc điểm của đại diện cho thương nhân5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×