Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1 VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng theo quy định của pháp luật và theo

phân công của UBND thành phố Nam Định.

4. Tổ chức triển khai,ứng dụng tiến bộ khoa học,công nghệ, xây dựng hệ thống

thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chun mơn nghiệp vụ của Phòng.

5. Quản lý vệ sinh đô thị bao gồm quản lý hoạt động quét dọn, thu gom, vận

chuyển rác và xử lý chất thải rắn; quản lý các nghĩa trang và dịch vụ mai táng trên địa

bàn theo phân cấp.

6. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm và đột

xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND thành phố Nam Định, Sở

Giao thông vận tải và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các nhiệm vụ do UBND thành phố Nam Định trong đó có phòng

chống thiên tai ( lũ, lụt, bão,..)

8. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa

chữa, duy tư, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các cơng trình hạ tầng kỹ thuật ( gồm:

thốt nước, vệ sinh mơi trường, cơng viên, cây xanh,chiếu sáng, rác thải, bến, bãi đỗ

xe đô thị và các cơng trình khác) trên địa bàn thành phố Nam Định theo quy định của

pháp luật và phân công, phân cấp.

9. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các công chức địa chính xây dựng

phường, xã.

10. Thực hiện cơng tác thu thập, cập nhật liên quan đến việc xây dựng phát triển

đơ thị, các cơng trình xây dựng, về cơ sở hạ tầng bao gồm mạng lưới hạ tầng kỹ thuật

(giao thơng đường bộ, đường thủy, đường sắt, cấp thốt nước, cấp điện,..) và hạ tầng

xã hội (cơng trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, thương mại dịch vụ, công

viên cây xanh,…) trên địa bàn thành phố Nam Định và quản lý theo quy định.

11. Tham gia xây dựng kế hoạch trình UBND thành phố Nam Định tổ chức thực

hiện cơng tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và các cơng trình phòng chống bão, lũ,

lụt trên đại bàn. Tham gia Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão; tìm phòng, chống và

khắc phục hậu quả thiên tai về lũ, lụt, bão, sạt, lở, hạn hán…trên đia bàn.

12. Phối hợp với thanh tra và các cơ quan kiểm tra, xử lý đối với các lĩnh vực

quản lý nhà nước được giao trên địa bản thành phố Nam Định.

13. Giúp UBND thành phố Nam Định quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế

tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn hoạt động đối với các hội; tổ chức phi chính phủ2hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng trên địa bàn

thành phố Nam Định theo quy định của pháp luật.

1.3. BỘ MÁY TỔ CHỨC

1. Ông Phạm Duy Hùng – Trưởng phòng:

Chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành chung tồn bộ hoạt động của Phòng và trực

tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:- Quản lý công tác nhân sự, cải cách hành chính.

- Cơng tác quản lý quy hoạch kiến trúc.

- Tham gia vào các ban chỉ đạo theo yêu cầu của Thành phố.

- Trình UBND thành phố ban hành chủ trương, quy hoạch, quyết định, chỉ thị, kế

hoạch với các lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ của phòng; Ký văn bản hồ sơ liên

quan đến quy hoạch kiến trúc, tài chính và nhân sự.- Tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế, kỹ thuật các cơng trình thuộc thẩm quyền

UBND thành phố là cấp quyết định đầu tư.- Tham gia tiếp dân theo lịch của UBND thành phố và giải quyết khiếu nại liên

quan đến hoạt động chung của phòng.- Báo cáo hoạt động của phòng theo yêu cầu của Thành ủy, HĐND và UBND

thành phố.

2. Đồng chí Phan Văn Chun – Phó Trưởng phòng: Giúp đồng chí Trưởng

phòng phụ trách một số lĩnh vực chun mơn sau:

* Phụ trách lĩnh vực giao thông vận tải, vệ sinh mơi trường gồm:- Lập Chương trình, Kế hoạch, Đề án, Dự án đối với các lĩnh vực giao thông vận tải

- Tham mưu với UBND thành phố quản lý tổ chức kinh tế, tư nhân, tổ chức phi

chính phủ và các hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải; Quản lý, bảo trì mạng

lưới giao thơng đường bộ, bến bãi đỗ xe, giao thông đường sắt, đường thủy, bến đò;- Lập chương trình kế hoạch, đề án, dự án lĩnh vực phụ trách.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công tác Vệ sinh môi trường.

- Phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND thành phố

Nam Định xây dựng đơn giá dịch vụ lĩnh vực mơi trường trình cấp có thẩm quyền

thẩm định, phê duyệt;- Tham mưu nghiên cứu xây dựng các văn bản quy định về vệ sinh môi trường.

33. Đồng chí Phạm Quốc Hải – Phó Trưởng phòng: Giúp việc cho đồng chí

Trưởng phòng phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn sau:- Ký những văn bản thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

- Giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Tham dự tiếp dân theo quy định của Thành phố và giải quyết khiếu nại thuộc về

lĩnh vực phụ trách.

* Phụ trách lĩnh vưc quy hoạch, xây dựng gồm:- Lập Chương trình, Kế hoạch, Đề án, Dự án đối với các lĩnh Xây dựng

- Tổ chức thực hiện việc lập, thẩm định trình phê duyệt hoặc tham mưu cho

UBND thành phố việc trình phê duyệt Quy hoạch theo thẩm định, quản lý quy hoạch,

kiến trúc đô thị.- Phụ trách thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tham mưu cho UBND thành phố xác nhận

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn với đất.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Oanh – Phó Trưởng phòng: Giúp việc cho đồng chí

Trưởng phòng phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn sau:- Ký những văn bản thuộc lĩnh vực phân công phụ trách

- Tham gia các Tổ công tác, các đoàn kiểm tra, thanh tra của Thành phố khi được

đồng chí Trưởng phòng giao nhiệm vụ theo u cầu của thành phố.

* Phụ trách lĩnh vực đô thị gồm:- Lập Chương trình, Kế hoạch, Đề án, Dự án đối với các lĩnh vực phụ trách

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công tác cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo

trì, quản lý khai thác sử dụng hệ thống Thốt nước, điện chiếu sáng, cơng viên xanh,

nghĩa trang.- Tham mưu nghiên cứu xây dựng các văn bản quy định về quản lý dô thị, công

viên cây xanh, thốt nước.

5. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương – Chun viên: Phụ trách chung về tài

chính kế hoạch:

- Tham mưu dự thảo những văn bản về công tác công viên, cây xanh và nghĩa

trang; Thẩm định dự toán, kiểm tra giám sát nghiệm thu công tác công viên cây xanh

và nghĩa trang.4- Tham mưu việc cấp phép chặt hạ, di chuyền cây xanh

-Thực hiện chế độ thông tin báo cáo thường kỳ và đột xuất.-Giải quyết đơn thư tố nại thuộc lĩnh vực phụ trách;-Tham gia xây dựng các đề án khi lãnh đạo giao;-Lập, quản lý dụ án đầu tư xây dựng cơng trình mới (theo lĩnh vực phụ trách)

sau khi có Thơng báo chủ trương của UBND Thành phố giao cho Phòng làm

chủ đầu tư;- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân cơng.

6. Đồng chí Lâm Quốc Khánh – chun viên:- Tham mưu cơng tác rà soát, bổ sung, điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu điều

khiển đèn giao thơng.- Tham mưu dự thảo những văn bản về công tác vệ sinh môi trường; Thẩm định

dự tốn, kiểm tra giám sát nghiệm thu cơng tác vệ sinh môi trường.- Tham mưu dự thảo những văn bản liên quan lĩnh vực Quản lý xây dựng; tham

mưu giải quyết đơn thư khiếu nại về trật tự xây dựng.-Và một số công việc khác được phân công.5CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

2.1 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP- Đối tượng: Hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất giải

pháp quản lý hiệu quả trên địa bàn tỉnh Nam Định.

- Phạm vi thực hiện:

 Về không gian: Chuyên đề được thực hiện trên địa bàn tỉnh Nam Định

 Về thời gian: Thực hiện chuyên đề từ ngày 7/01/2019 đến ngày 14/03/2019

2.2 MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CỦA CHUYÊN ĐỀ- Mục tiêu: Nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Nam Định.

- Nội dung:

 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nam Định.

 Đề xuất giải pháp thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp

với thực trạng và điều kiện kinh tế - xã hội của địa bàn.

2.3PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ

- Phương pháp thu thập tài liệu:Phương pháp được sử dụng nhằm thu thập, tổng hợp các tài liệu có liên quan đến

CTRSH trên địa bàn tỉnh Nam Định, các số liệu thu thập từ phòng Quản lý đơ thị

thuộc UBND thành phố Nam Định.

- Phương pháp kế thừa số liệu:

Nhiệm vụ được phát triển trên cơ sở khai thác và kế thừa các nhiệm vụ điều tra

trên địa bàn tỉnh Nam Định, các báo cáo, bản đồ, cơng trình xây dựng của các Viện và

các Trung tâm nghiên cứu.

- Phương pháp phân tích và xử lý số liệu

Sử dụng các phần mềm word, excel để tổng hợp, lập bảng biểu, phân tích các số

liệu đã thu thập được. Từ những số liệu thu thập, tìm những số liệu quan trọng, cần

thiết nhất để phục vụ vấn đề nghiên cứu.

- Phương pháp khảo sát thực địa

Tiến hành khảo sát trên các hộ gia đình, các tuyến phố, con ngõ ở huyện, cách

thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, khu vực nhà máy xử lý chất thải rắn sinh

hoạt ... từ đó rút ra những nhận xét, kết luận. Phương pháp này giúp thu thập thông tin

và kiểm chứng sơ bộ những thông tin đã thu thập và điều tra được.

- Phương pháp tổng hợp, so sánh:6Từ những gì thu thập được sẽ tiến hành phân tích và kết hợp với các bộ số liệu

điều tra, kiểm kê sẽ đưa ra những đánh giá, nhận định khách quan về những vấn đề

nêu ra trong nhiệm vụ.

2.4KẾT QUẢ CHUYÊN ĐỀĐề tài: Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất

giải pháp quản lý hiệu quả trên địa bàn tỉnh Nam Định.

2.4.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội tỉnh Nam Định

2.4.1.1. Điều kiện tự nhiên

Nằm ở trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng; tỉnh Nam Định có tiềm năng, lợi

thế rất lớn chưa được khai thác hết cho đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, đặc biệt

là: Lợi thế về nguồn nhân lực trẻ, dồi dào, được đào tạo cơ bản, có chất lượng cao. Hệ

thống kết cấu hạ tầng giao thông mới được đầu tư khá đồng bộ, giúp rút ngắn khoảng

cách và thời gian đi đến thủ đô Hà Nội cũng như cảng biển cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

chỉ còn khoảng 1 giờ đồng hồ. Hạ tầng điện lực có cơng suất nằm trong Top dẫn đầu

cả nước, luôn sẵn sàng đáp ứng tốt cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh

nghiệp. Vùng kinh tế biển của tỉnh rất giàu tiềm năng về phát triển công nghiệp,

thương mại, du lịch, dịch vụ và hạ tầng đô thị. Tỉnh luôn đảm bảo an ninh, an toàn cho

các nhà đầu tư trong và ngồi nước.

a. . Vị trí địa lý

Nam Định nằm ở phía Nam vùng đồng bằng sơng Hồng, ở tọa độ 19o54’ đến 20o40’

vĩ độ Bắc và từ 105o55’ đến 106o45’ kinh độ Đông. Nam Định tiếp giáp với tỉnh Thái

Bình ở phía Bắc, tỉnh Ninh Bình ở phía Nam, tỉnh Hà Nam ở phía Tây Bắc, giáp biển

(vịnh Bắc Bộ) ở phía Đơng.

Diện tích đất tự nhiên: 1.668 km2

b. Địa hình

Địa hình tương đối bằng phẳng, có 2 vùng chính là vùng đồng bằng thấp trũng và vùng

đồng bằng ven biển, ở phía Tây Bắc tỉnh có một số ít đồi núi thấp. Địa hình thấp dần

từ Tây Bắc xuống Đông Nam, chỗ cao nhất từ đỉnh núi Gôi cao 122m, chỗ thấp nhất

-3m (so với mặt biển) ở vùng đồng bằng trũng huyện Ý Yên.

Vùng ven biển có bờ biển dài, địa hình khá bằng phẳng. Một số nơi có bãi cát thoải

mịn thích hợp với phát triển du lịch nghỉ mát tắm biển như Thịnh Long (Hải Hậu),

Quất Lâm (Giao Thuỷ), Rạng Đông (Nghĩa Hưng). Nam Định có 3 sơng lớn là sơng

Hồng, sơng Đáy, sơng Ninh Cơ. Ngồi ra có sơng Đào nối liền sơng Hồng và sông7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×