Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
K/n Thương mại-dịch vụ

K/n Thương mại-dịch vụ

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Hoạt động TM là việc thực hiện 1 haynhiều hành vi TM của cá nhân, tổ chức

kinh doanh bao gồm…

# Phân loại TM:

= Theo phạm vi hoạt động:TM của tỉnh,

thành phố, TM nội bộ ngành, TM nội địa

và TM qtế

= Theo tính chất và đặc điểm của SP có TM

hàng hóa và TM dịch vụ,TM TLSX và TM

TLTD

=Theo các khâu của q trình lưu thơng có

TM bán bn và TM bán lẻ- Theo mức độ can thiệp của nhà nước vào

q trình thương mại có TM tự do và TM

được bảo hộ

= Theo kỹ thuật giao dịch có TM truyền

thống và TM điện tử .

Dịch vụ là lĩnh vực hoạt động nhằm thỏa

mãn nhu cầu vật chất và phi vật chất

của con người

Nền SX xã hội

Sản xuấtDịch vụ2. Đặc trưng của TM-DV ở

VNa/ TM hàng hóa,dịch vụ phát triển dựa trên cơ

sở nền kinh tế nhiều thành phần: Ktế nhà

nước, tập thể, cá thể và tiểu chủ, tư bản tư

nhân, tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư

nước ngoài vận động theo cơ chế thị trường

b/ TM phát triển theo định hướng XHCN, dưới

sự quản lý của nhà nước ->bằng CL,KH, luật

pháp ,chính sách và cơng cụ khác theo qui

tắc củaTT

c/ TM tự do theo qui luật của KT thị trường và

theo luật pháp tạo cho HH lưu thơng thơng

suốt, nhanh chóngd/ TM dịch vụ theo giá cả thị trường.

Mua bán theo giá cả TT tạo đ/kiện thúc

đẩy SXKD phát triển, tạo cơ hội cho

thương nhân và DN làm giàu

e/ Tất cả mối quan hệ kinh tế trong lĩnh

vực TM DV đều được tiền tệ hóa và thiết

lập hợp lý theo định hướng kế hoạch nhà

nước và theo qui luật của kinh tế thị

trườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

K/n Thương mại-dịch vụ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×