Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. Phát triển TM, DV VN qua các thời kỳ

V. Phát triển TM, DV VN qua các thời kỳ

Tải bản đầy đủ - 0trang

V. Phát triển TM, DV VN qua

các thời kỳ- Thời kỳ trước 8/1945

- Thời kỳ 1945-1954

- Thời kỳ 1954-1975

- Thời kỳ 1975-1986

- Thời kỳ từ 1986 đến nay:

+ Ưu điểm:

. Xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung, chuyển sang cơ chế

.

.TT có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN

Khuyến khích và phát triển các thành phần kinh tế.

Từ nền kinh tế đóng cửa chuyến sang mở cửa và bảo

đảm tự chủ của DN trong kinh doanhcác thành tựu:

-Chuyển mua bán HH từ cơ chế tập trung sang cơ chế

TT, giá cả hình thành trên cơ sở giá trị và quan hệ

cung cầu. Tạo động lực thúc đẩy SXKD, vươn lên

làm giàu

- Chuyển TT từ trạng thái chia cắt khép kín theo địa

giới hành chính sang tự do lưu thông theo qui luật

TT và theo pháp luật

- TT nước ngồi được mở rộng theo hướng đa dạng

hóa và đa phương hóa các quan hệ kinh tế đối ngoại

- Các loại hình dịch vụ gắn với lưu thơng HH phát

triển mạnh thúc đẩy SX, phục vụ đời sống nhân dân

- Nhiều CB quản lý KDTM đã trưởng thành trong cơ

chế mói, khẳng định được năng lực, phẩm chất của

mìnhcác nhược điểm :

-Nền TM về cơ bản vẫn là nhỏ bé, phân tán, buôn

bán theo kiểu chộp giựt, qua nhiều tầng nấc trung

gian

- Lĩnh vực XK hạn chế về tạo nguồn hàng chất

lượng , xuất thô chiếm tỷ lệ lớn, năng lực cạnh

tranh kém

- Chưa thiết lập được mối quan hệ kinh tế lâu dài

giữa DN SX với các nhà bn để hình thành kênh

lưu thơng ổn định.

- Kỷ cương pháp luật bị vi phạm, nạn buôn lậu, buôn

bán hàng giả tác động xấu đến SX & ĐS

- Quản lý nhà nước về TM còn nhiều hạn chế, cơ chế

chính sách TM chậm đổi mới cho phù hợp với quá

trình hội nhậpNhiệm vụ phát triển TMDV(NQ Đại hội

X,XI)

-Phát triển mạnh TM, nâng cao năng lực và

chất lượng hoạt động để mở rộng TT trong

nước và hội nhập quốc tế hiệu quả.

- Hình thành các trung tâm TM lớn, các chợ

nông thôn nhất là miền núi, hải đảo tạo

thuận lợi cho tiêu thụ nông sản

- Phát triển thương mại điện tử

- Nhà nước, các hiệp hội, DN phối hợp tìm

kiếm mở rộng thị trường cho SP Việt Nam

- Phát triển mạnh và nâng cao chất lượng các

ngành DVTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. Phát triển TM, DV VN qua các thời kỳ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×