Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I.Bản chất của các mối quan hệ kinh tế trong TMDV

I.Bản chất của các mối quan hệ kinh tế trong TMDV

Tải bản đầy đủ - 0trang

Quan hệ kinh tê trong thương mại là

tổng thể những mối quan hệ lẫn

nhau về kinh tế, tổ chức và luật

pháp phát sinh giữa các DN trong

quá trình mua bán hàng hóa, dịch

vụ.

Theo nghĩa rộng, quan hệ kinh tế

trong thương mại thực chất là hệ

thống các quan hệ lẫn nhau giữa

các DN về sự vận động của hàng

hóa, dịch vụ trong những điều kiện

kinh tế - xã hội nhất định.2. Quan hệ kinh tê trong thương mại có

những đặc trưng cơ bản sau:

Thứ nhất: Các mối quan hệ kinh tế giứa các

doanh nghiệp mang tính chất hàng hoá tiền

tê. Nói cách khác, các quan hệ kinh tế đó

trong thương mại được tiền tệ hoá.

Thứ hai: Các quan hệ kinh tế về mua bán

những hàng hóa, dịch vụ quan trọng, cơ bản

được thiết lập trên cơ sở định hướng kế hoạch

của Nhà nước và các chế độ, chính sách hiên

hành.

Thứ ba: Tính pháp lý của các mối quan hệ kinh

tế trong thương mại được bảo đảm bằng hê

thống luật pháp của Nhà nước.

Thứ tư: Hệ thống các mối quan hệ kinh tế giữa

các doanh nghiệp biểu hiên quan hê hợp tác,

tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.II. Hệ thống các mối quan hệ kinh tê

trong thương mại.

1.K/n : Toàn bộ các mối quan hệ kinh tế phát

sinh giữa các DN trong quá trình mua bán

HH, DV tạo thành một hệ thống các mối

quan hệ kinh tế trong nền kinh tế quốc

dân.

Cùng với sự phát triển của nền sản xuất xã

hội, tiến bộ khoa học kỸ thuật và phân

công lao động xã hội, các hình thức quan

hệ kinh tế trong thương mại được hình

thành và phát triển ở nhiều mức độ khác

nhau.

Trên thực tế, quan hệ kinh tế trong TM

thường được phân loại theo các tiêu thức

khác nhau.2.Phân loại các mối QHKT trong

TM• Theo đặc điểm hình thành : Định hướng trướcvà khơng định hướng trước

• Theo hê thớng quản lý : Kinh tế ngành; liên

ngành; lãnh thổ; giữa các lãnh thổ

• Theo khâu trung gian : Trực tiếp và gián tiếp

• Theo hình thức bán hàng: Bán thẳng; qua kho

trạm, cửa hàng

• Theo đợ bền vững: Từng thương vụ; ngắn hạn;

dài hạn3. Xu hướng các mối quan hệ kinh tê trongthương mại ngày càng trở nên phức tạp là do:

Thứ nhất, quy mô SXKD ngày càng lớn làm cho

quá trình mua bán HH ngày càng trở nên khó

khăn và phức tạp hơn.

Thứ hai, mở rộng danh mục sản phẩm SXKD, ngày

càng xuất hiện nhiều SP mới trong nền kinh tế.

Thứ ba, gia tăng số lượng các DN thuộc nhiều

thành phần kinh tế làm cho sự trao đổi sản

phẩm mở rộng hơn và sâu sắc hơn.

Thứ tư, sự phát triển SXKD trên những vùng mới

làm cho thay đổi sơ đồ ghép giữa các DN vốn đã

hình thành từ trước đây.

Thứ năm, CMH sản xuất phát triển.

Theo các nhà chuyên môn mối quan hệ kinh tế

tăng lên theo bình phương tăng của sản xuất.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I.Bản chất của các mối quan hệ kinh tế trong TMDV

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×