Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Phân tích khả năng thanh toán

III. Phân tích khả năng thanh toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

III. Phân tích khả năng thanh tốn

 2. Phân tích khả năng thanh tốn- Phân tích khả năng thanh tốn ngắn hạn III. Phân tích khả năng thanh tốn

 2. Phân tích khả năng thanh tốn- Phân tích khả năng thanh tốn ngắn hạn III. Phân tích khả năng thanh tốn

 2. Phân tích khả năng thanh tốn- Phân tích khả năng thanh tốn dài hạn III. Phân tích khả năng thanh tốn

 2. Phân tích khả năng thanh tốn- Phân tích khả năng thanh tốn dài hạn III. Phân tích khả năng thanh tốn

 Kết luận chung:

-Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và nợ dài hạn của DN cuối

năm 2009 là tốt hơn so với cuối năm 2008 và đạt được mức

trung bình ngành.-DN chiếm dụng vốn của người bán lớn hơn là số vốn bị chiếm

dụng.-DN có đủ khả năng thanh tốn các khản nợ đến hạn trả.-DN có thể duy trì các chỉ số về khả năng thanh tốn nợIV. Phân tích hiệu quả hoạt động KDIV. Phân tích hiệu quả hoạt động KDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Phân tích khả năng thanh toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×