Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHU KỲ CỦA HÀM SỐ

CHU KỲ CỦA HÀM SỐ

Tải bản đầy đủ - 0trang

ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

*Lượng giác – ĐS và GT 11y = tan(f(x)) xác định

: Tập xác định; tập giá trị T = R, hàm lẻ, chu kỳ*y = cot(ax + b) có chu kỳ*y = cot(f(x)) xác định..TẬP XÁC ĐỊNHCâu 1: Tập xác định của hàm số

A..B.

.C.Câu 2: Tập xác định của hàm số

A..B..C.Câu 5: Tập xác định của hàm sốCâu 6: Tập xác định của hàm số

B.Câu 8: Tập xác định của hàm số

B.Câu 9: Tập xác định của hàm sốC.D.C.D.C.D.C.D.B...Câu 7: Tập xác định của hàm sốA..B.A..B.A.D.D.Câu 4: Tập xác định của hàm sốA..B.

.A...C.D.Câu 3 : Tập xác định của hàm số y=

A..

.C..D..File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/dongpayTrang 5ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

A..B..C.Câu 10: Tập xác định của hàm sốCâu 11: Hàm số

A.B.

...

.có tập xác định là

B.C.D.C.D.B.Câu 13: Tập xác định của hàm sốA.B.C.D.Câu 14: Tập xác định của hàm sốA.B.C.D.Câu 15: Tập xác định của hàm sốA.B.C.D.Câu 16: Tập xác định của hàm sốA.B.C.D.Câu 17: Tập xác định của hàm sốA.B.C.D.Câu 18: Tập xác định của hàm số

A.D.D.Câu 12: Tập xác định của hàm số

A..A.

C.Lượng giác – ĐS và GT 11

B.File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/dongpayTrang 6ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

C.D.Câu 19: Tập xác định của hàm số:là:A.B.C.D.Câu 20: Tập xác định của hàm sốlà:A.B.C.D.Câu 21: Tập xác định của hàm số:là:A.B.C.D.Câu 22: Tập xác định của hàm sốlà:A.B.C.D.Câu 23: Tập xác định của hàm số

A.B.

.Câu 24: Tập xác định của hàm số

A.

C..là:

B..D..là:.B.

.Câu 26: Tập xác định của hàm số

A.D..Câu 25: Tập xác định của hàm sốC..C.A.Lượng giác – ĐS và GT 11D..

.là:

B.File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/dongpayTrang 7ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

C..Câu 27: Tập xác định của hàm số

A.D..B..là:.C.D.Câu 28: Tập xác định của hàm số

A..B.C...D.Câu 29: Tập xác định D của hàm số

A.Lượng giác – ĐS và GT 11..B.C.D.Câu 30: Tập xác định của hàm số

A..B.C.D.Câu 31: Hàm số nào sau đây có tập xác định

A..C.B..D.Câu 32: Tập xác định của hàm số

A.B.

.Câu 33: Tập xác định của hàm số

A.

.Câu 34: Hàm số

A..Câu 35: Tập xác định của hàm sốD..B..D.

có tập xác địnhB..là:.C...C....khi

C..D..là:File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/dongpayTrang 8ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan AA..B..Câu 36: Tập xác định của hàm số

A..B.C..B..C..B...C..

..D.Câu 41: Chọn khẳng định sai

A. Tập xác định của hàm sốB. Tập xác định của hàm sốC. Tập xác định của hàm sốD. Tập xác định của hàm số.....D.B.Câu 42: Tập xác định của hàm số.D..D..C.C..B.Câu 40: Tập xác định của hàm sốA.D..A..C..C..Câu 39: Tập xác định của hàm số

A.D.là:Câu 38: Tập xác định của hàm số

A..là:Câu 37: Tập xác định của hàm số

A.Lượng giác – ĐS và GT 11..

.

.

.B.

D..

.Câu 43: Tìm tập xác định của hàm sốFile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/dongpayTrang 9ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

A.B.C.D.Lượng giác – ĐS và GT 11Câu 44: Tìm tập xác định của hàm số sau

A.B.C.D.Câu 44: Tìm tập xác định của hàm số sau

A.B.C.D.Câu 45: Tìm tập xác định của hàm số sau

A.B.C.D.Câu 46: Tìm tập xác định của hàm số sau

A.B.C.D.File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/dongpayTrang 10ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan ALượng giác – ĐS và GT 11TÍNH CHẴN LẺ, CHU KỲ CỦA HÀM SỐ

Câu 1:

A.

C.

Câu 2:

A.

C.

Câu 3:Khẳng định nào sau đây sai?

là hàm lẻ.

B.

là hàm lẻ.

D.

Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số chẵn?

.

B.

.

D.

Hàm số nào sau đây là hàm số chẵnA.

Câu 4:.B..là hàm lẻ.

là hàm lẻ.

.

.C..D..Trong các hàm số sau, có bao nhiêu hàm số là hàm chẵn trên tập xác định của nó?

;

;

;

.A. .

B. .

Câu 5: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn.

A..B.Câu 6: Cho hàm sốC.

..D.C...D.., chọn mệnh đề đúngA.là hàm số chẵn,là hàm số lẻ.B.là hàm số lẻ,là hàm số chẵn.C.là hàm số lẻ,là hàm số chẵn.D.đều là hàm số lẻ.

Câu 7:

Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Hàm số

là hàm số chẵn.

B. Hàm số

C. Hàm sốlà hàm số lẻ.

là hàm số chẵn.D. Hàm số

là hàm số không chẵn, không lẻ.

Câu 8:

Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn

A.

.

B..C.

.

D.

.

Câu 9: Trong các hàm số sau, có bao nhiêu hàm số là hàm chẵn trên tập xác định của nó

?

A. .

B. .

C. .

Câu 10: Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Hàm số

là hàm số không chẵn, không lẻ.

B. Hàm số

C. Hàm số

D. Hàm sốD. .là hàm số chẵn.

là hàm số chẵn.

là hàm số lẻ.File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/dongpayTrang 11ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Câu 11: Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ ?

A.

.

C...C.B..D.Câu 12: Hàm số

là:

A. Hàm số lẻ trên tập xác định.

C. Hàm số không lẻ tập xác định.

Câu 13: Hàm số

là:

A. Hàm số lẻ trên .

C. Hàm số không lẻ trên .

Câu 14: Hàm số

là:

A. Hàm số lẻ trên .

C. Hàm số không chẵn, không lẻ trên .

Câu 15: Hàm số nào sau đây không chẵn, không lẻ ?

A.Lượng giác – ĐS và GT 11..B. Hàm số chẵn tập xác định.

D. Hàm số không chẵn tập xác định.

B. Hàm số chẵn trên .

D. Hàm số không chẵn .

B. Hàm số chẵn trên .

D. Cả A, B, C đều sai.

B..D..Câu 16: Hàm số

là:

A. Hàm số lẻ trên .

B. Hàm số chẵn trên .

C. Hàm số không chẵn, không lẻ trên .

D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 17: Hàm số nào sau đây không chẵn, không lẻ ?

A..C.

.

Câu 18: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn:

A.

.

C.

.

Câu 19: Hàm số nào sau đây không chẵn, không lẻ:

A..B..D..B.

D..

.B..C.

.

D.

.

Câu 20: Trong các hàm số sau đây hàm số nào là hàm số lẻ?

A.

.

B.

.

C.

.

Câu 21: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số chẵn?

A.

.

B.

.

C.

.

Câu 22: Trong các hàm số dưới đây có bao nhiêu hàm số là hàm số chẵn:

;

;D..D..

;.

A. .

B. .

C. .

Câu 24: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?

A..B..C..D..D..D..Câu 25: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?

A..B..C.File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/dongpayTrang 12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHU KỲ CỦA HÀM SỐ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×