Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN II: HƯỚNG DẪN GIẢI:

PHẦN II: HƯỚNG DẪN GIẢI:

Tải bản đầy đủ - 0trang

ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

*Lượng giác – ĐS và GT 11y = tan(f(x)) xác định

: Tập xác định; tập giá trị T = R, hàm lẻ, chu kỳ*y = cot(ax + b) có chu kỳ*y = cot(f(x)) xác định..TẬP XÁC ĐỊNHCâu 1: Tập xác định của hàm số

A..B.

.C..D..Hướng dẫn giải:

Chọn D.

Do điều kiện

Câu 2: Tập xác định của hàm số

A..B.

.C..D..Hướng dẫn giải:

Chọn D.

Do điều kiện

Câu 3 : Tập xác định của hàm số y=

A.

C..B.

..D..Hướng dẫn giải:

Chọn C.

Do điều kiện.Câu 4: Tập xác định của hàm số

A.B.

C.D.Hướng dẫn giải:

Chọn C.

Ta có

Hàm số xác địnhFile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/dongpayTrang 22ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan ALượng giác – ĐS và GT 11Vậy tập xác định là

Câu 5: Tập xác định của hàm số

A.B.C.D.C.D.C.D.Hướng dẫn giải:

Chọn A.

Ta có

Hàm số xác địnhVậy tập xác định

Câu 6: Tập xác định của hàm số

A.B.Hướng dẫn giải:

Chọn D.

Ta có

Hàm số xác địnhVậy tập xác định

Câu 7: Tập xác định của hàm số

A.B.Hướng dẫn giải:

Chọn C.

Ta có

Hàm số xác địnhVậy tập xác định

Câu 8: Tập xác định của hàm sốFile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/dongpayTrang 23ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

A..B..C.Lượng giác – ĐS và GT 11

.D..Hướng dẫn giải:

Chọn C.

Ta có

Hàm số xác địnhVậy tập xác định:

Câu 9: Tập xác định của hàm số

A.

.

B.

Hướng dẫn giải:

Chọn B.

Ta có

Hàm số xác định

Vậy

.Câu 10: Tập xác định của hàm sốC.D..A.

C..B.

..D..Hướng dẫn giải:

Chọn D.

Ta có

Hàm số xác địnhVậy tập xác định:

Câu 11: Hàm số

A.có tập xác định là

B.C.D.Hướng dẫn giải:

Chọn C.

Ta có

Hàm số xác địnhVậy tập xác định:

Câu 12: Tập xác định của hàm sốFile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/dongpayTrang 24ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

A.B.C.Lượng giác – ĐS và GT 11

D.Hướng dẫn giải:

Chọn D.

Ta có

Hàm số xác địnhVậy tập xác định:với.Câu 13: Tập xác định của hàm sốA.B.C.D.Hướng dẫn giải:

Chọn B.

Hàm sốxác định khi và chỉ khiCâu 14: Tập xác định của hàm sốA.B.C.D.Hướng dẫn giải:

Chọn B.

Hàm sốxác định khi và chỉ khiCâu 15: Tập xác định của hàm sốA.B.C.

Hướng dẫn giải:

Chọn C.

Hàm số

xác định khi và chỉ khi

Câu 16: Tập xác định của hàm sốD.A.B.C.D.File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/dongpayTrang 25ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan ALượng giác – ĐS và GT 11Hướng dẫn giải:

Chọn C.

Hàm sốxác định khi và chỉ khiCâu 17: Tập xác định của hàm sốA.B.C.D.Hướng dẫn giải:

Chọn C.

Hàm sốxác định khi và chỉ khiCâu 18: Tập xác định của hàm sốA.B.C.D.Hướng dẫn giải:

Chọn B.

Hàm sốxác định khi và chỉ khiCâu 19: Tập xác định của hàm số:là:A.B.C.D.Hướng dẫn giải:

Chọn B.

Hàm sốxác định khi và chỉ khiCâu 20: Tập xác định của hàm số

A.

C.

Hướng dẫn giải:là:

B.

D.File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/dongpayTrang 26ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan ALượng giác – ĐS và GT 11Chọn C.

Hàm sốxác định khi và chỉ khiCâu 21: Tập xác định của hàm số:là:A.B.C.D.Hướng dẫn giải:

Chọn B.

Hàm sốxác định khi và chỉ khiCâu 22: Tập xác định của hàm sốlà:A.B.C.D.Hướng dẫn giải:

Chọn A.

Hàm sốxác định khi và chỉ khiCâu 23: Tập xác định của hàm số

A..B.C..D..Hướng dẫn giải:

Chọn B.Câu 24: Tập xác định của hàm số

A.

C.là:

B...D..Hướng dẫn giải:

Chọn A.

Câu 25: Tập xác định của hàm số

A..là:

B..File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/dongpayTrang 27ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

C..Lượng giác – ĐS và GT 11D..Hướng dẫn giải:

Chọn A.

Câu 26: Tập xác định của hàm sốlà:A.B.C..D..B..Hướng dẫn giải:

Chọn C.

Câu 27: Tập xác định của hàm số

A.là:.C.

Hướng dẫn giải:

Chọn B.D.Câu 28: Tập xác định của hàm số

A..C.B.

.D..

.Hướng dẫn giải:

Chọn A.

Ta có:Câu 29: Tập xác định D của hàm số

A..B.C.

Hướng dẫn giải:

Chọn A.

Ta có:D.Câu 30: Tập xác định của hàm số

A..B.

C.D.Hướng dẫn giải:

Chọn A

File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/dongpayTrang 28ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan ALượng giác – ĐS và GT 11Ta có:

Câu 31: Hàm số nào sau đây có tập xác định

A.

C..B...D..Hướng dẫn giải:

Chọn A.Câu 32: Tập xác định của hàm số

A..C.

Hướng dẫn giải:

Chọn A.

Ta có:B.

.Câu 33: Tập xác định của hàm số

A.D..B..là:.C...D..Hướng dẫn giải:

Chọn C.

Hàm số xác định khiVậy

Câu 34: Hàm sốnên

.

có tập xác địnhA.

.

B.

.

Hướng dẫn giải:

Chọn D.

Hàm số có tập xác định

khi

Khi

thì

ln đúng nên nhận giá trị

Khi

thì

nênkhi

C..D...

.

đúng khiFile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/dongpay.

Trang 29ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Khi

thì

Vậy giá trị

thoảnênđúng khi..Câu 35: Tập xác định của hàm sốA.Lượng giác – ĐS và GT 11.là:B..C..D..Hướng dẫn giải:

Chọn C.

Hàm số xác định khiVậy,.Câu 36: Tập xác định của hàm số

A..B.là:

.C..D..Hướng dẫn giải:

Chọn D.

Hàm số xác định khiVậy.Câu 37: Tập xác định của hàm số

A..B.là:

.C..D..Hướng dẫn giải:

Chọn C.

Hàm số xác định khi.Câu 38: Tập xác định của hàm số

A..B.

.C.Hướng dẫn giải:

Chọn D.

Hàm số xác định khi

Câu 39: Tập xác định của hàm số.D...

File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/dongpayTrang 30ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

A..B.C...D.Hướng dẫn giải:

Chọn D.

Hàm số xác định khi

Vậy, tập xác định..Câu 40: Tập xác định của hàm số

A.Lượng giác – ĐS và GT 11.B.C...D..Hướng dẫn giải:

Chọn B.

Hàm số xác định khiVậy, tập xác định.Câu 41: Chọn khẳng định sai

A. Tập xác định của hàm sốB. Tập xác định của hàm sốC. Tập xác định của hàm sốD. Tập xác định của hàm số.

.

.

.Hướng dẫn giải:

Chọn B.

Hàm số

xác định khi.Câu 42: Tập xác định của hàm số

A.

C..B..Hướng dẫn giải:

Chọn A.

Hàm số xác định khi

Vậy, tập xác địnhD..

..Câu 43: Tìm tập xác định của hàm số

File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/dongpayTrang 31ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

A.B.C.D.Hướng dẫn giải:

Chọn A.

DoLượng giác – ĐS và GT 11nên hàm số có nghĩa

.TXĐ:.Câu 44: Tìm tập xác định của hàm số sau

A.B.C.D.Hướng dẫn giải:

Chọn A.

Điều kiện:

Vật TXĐ:

Câu 44: Tìm tập xác định của hàm số sau

A.B.C.D.Hướng dẫn giải:

Chọn A.

Điều kiện:.TXĐ:.File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/dongpayTrang 32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN II: HƯỚNG DẪN GIẢI:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×