Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lưu đồ cộng hai số

Lưu đồ cộng hai số

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cấu trúc IF

S TAR TBEGIN

INPUT num

r = num MOD 2

IF r=0

Display “Number is even”

END IF

ENDIN P U T n u mr = n u m M OD 2r =0YesNoD IS P L AY "N u m b e r i s E ve n "S TOPLập trình cơ bản C/Chương 1/ 21 of 26Cấu trúc IF…ELSE

S TA RTBEGIN

INPUT num

r=num MOD 2

IF r=0

DISPLAY “Even Number”

ELSE

DISPLAY “Odd Number”

END IF

ENDINP UT numr = num M O D 2Yesr=0DIS P LAY "Num ber is E ven"NoDIS PLA Y "Num ber is O dd"S TOPLập trình cơ bản C/Chương 1/ 22 of 26Ða điều kiện sử dụng AND/OR

BEGIN

INPUT yearsWithUs

INPUT bizDone

IF yearsWithUs >= 10 AND bizDone >=5000000

DISPLAY “Classified as an MVS”

ELSE

DISPLAY “A little more effort required!”

END IF

END

Lập trình cơ bản C/Chương 1/ 23 of 26Cấu trúc IF lồng nhau

BEGIN

INPUT yearsWithUs

INPUT bizDone

IF yearsWithUs >= 10

IF bizDone >=5000000

DISPLAY “Classified as an MVS”

ELSE

DISPLAY “A little more effort required!”

END IF

ELSE

DISPLAY “A little more effort required!”

END IF

END

Lập trình cơ bản C/Chương 1/ 24 of 26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lưu đồ cộng hai số

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×