Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, báo cáo kinh tế kỹ thuật: 63 công trình; số tiền cắt giảm làm 87,556 tỷ đồng, đạt tỷ lệ cắt giảm 13,43%.

- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, báo cáo kinh tế kỹ thuật: 63 công trình; số tiền cắt giảm làm 87,556 tỷ đồng, đạt tỷ lệ cắt giảm 13,43%.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, báo cáo kinh tế kỹ thuật: 63 công trình; số tiền cắt giảm làm 87,556 tỷ đồng, đạt tỷ lệ cắt giảm 13,43%.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×