Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Chấp thuận các thay đổi biện pháp thi công, yêu cầu kỹ thuật do nhà thầu đề xuất nhưng phải đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và không làm thay đổi giá trị hợp đồng đã ký kết. Kiểm soát các thay đổi trong quá trình thi công xây...

- Chấp thuận các thay đổi biện pháp thi công, yêu cầu kỹ thuật do nhà thầu đề xuất nhưng phải đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và không làm thay đổi giá trị hợp đồng đã ký kết. Kiểm soát các thay đổi trong quá trình thi công xây...

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Đối với các Ban QLDA kiêm nhiệm còn tồn tại của Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn (Ban Quản lý dự án QSEAP, Ban Quản lý dự án CRSD...) thì sáp nhập vào

Ban QLDA chuyên ngành. Vì nhân sự của các Ban QLDA này hầu hết là các cán bộ

kiêm nhiệm nên việc sắp xếp vị trí, cơng việc khá dễ dàng.

- Giám sát chặt chẽ việc thành lập các Ban QLDA kiêm nhiệm, việc thành lập Ban

QLDA phải đảm bảo tuân thủ theo những quy định của Nghị định 59/NĐ-CP về điều

kiện năng lực như:

a. Giám đốc quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện năng lực quy định tại Khoản 2 Điều

54 Nghị định 59/NĐ-CP:

+ Giám đốc quản lý dự án hạng I: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng I hoặc chứng

chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I hoặc đã là Giám đốc quản lý dự án

của 1 (một) dự án nhóm A hoặc 2 (hai) dự án nhóm B cùng loại hoặc đã là chỉ huy

trưởng công trường hạng I;

+ Giám đốc quản lý dự án hạng II: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng II hoặc

chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II hoặc đã là Giám đốc quản lý

dự án của 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ

huy trưởng công trường hạng II;

+ Giám đốc quản lý dự án hạng III: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hoặc chứng chỉ

hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã là Giám đốc tư vấn quản lý dự

án của 1 (một) dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng

III.

b. Những người phụ trách các lĩnh vực chun mơn phải có chứng chỉ hành nghề phù

hợp với quy mô dự án, cấp cơng trình và cơng việc đảm nhận;

c. Có ít nhất 10 (mười) người có chun mơn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án được

giao quản lý.97- Đối với Ban QLDA chuyên ngành, rà soát, kiểm tra lại điều kiện năng lực theo quy

định tại Điều 64 Nghị định 59/NĐ-CP. Trong đó, Giám đốc QLDA phải đáp ứng được

các yêu cầu về năng lực như đã nêu ở trên.

Vấn đề tiếp theo là hiện nay hầu hết các dự án đầu tư xây dựng cơng trình thuộc ngành

Nơng nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh do Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Thuận làm

Chủ đầu tư và đươc ủy quyền cho các Ban Quản lý dự án trực tiếp thực hiện. Do vậy,

để tăng cường công tác quản lý chi phí của các dự án nói riêng, cơng tác quản lý dự án

nói chung thì chúng ta cần chú trọng cơng tác đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực

quản lý của các cán bộ thuộc các Ban Quản lý dự án. Việc phát triển nguồn nhân lực

và tăng cường cơ sở vật chất như là một trong những chiến lược hàng đầu trong cơng

tác quản lý chi phí các dự án của Ban Quản lý.

Giải pháp thực hiện:

- Hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng tùy vào mức độ cơng việc đảm nhận cán bộ

phụ trách phải có báo cáo đánh giá lên cấp trên khả năng của nhân viên mình, việc

đánh giá cần khách quan cơng khai, không cà nể, không bao che cho nhau. Sau khi đã

có những đánh giá cụ thể những cán bộ Ban nào chưa đủ trình độ thì Ban cho đi học

các lớp tập huấn, nâng cao, việc đi học là bắt buộc, hồn thành khóa học Ban trực tiếp

kiểm tra lại, nếu đạt sẽ cho đảm nhận công việc.

- Liên tục cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, các thông tư, nghị định và các văn

bản liên quan đến cơng tác quản lý chi phí dự án, quản lý dự án khi có các nội dung

mới, nội dung sửa đổi để thực hiện một cách linh hoạt và có hiệu quả hơn trong công

việc, thường xuyên mở diễn đàn để cập nhật, phổ biến các quy định mới để mọi cán bộ

Ban cùng biết để trao đổi và áp dụng theo.

- Thường xuyên cử cán bộ đi học để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao

của Ban. Ban cũng cần phân định rõ xếp hạng quản lý đối với từng cán bộ để sắp xếp,

phân công nhiệm vụ cho đúng khả năng.

- Đối với những cán bộ làm cơng tác quản lý chi phí nhất thiết phải là những người có

chứng chỉ kỹ sư định giá.

98- Ngồi việc nâng cao trình độ quản lý của các cán bộ, Ban cần tăng cường cơ sở vật

chất để thực hiện cơng tác quản lý chi phí đó như việc đầu tư máy tính, đầu tư các

phần mềm dự toán, bổ sung vào thư viện các cuốn sách hướng dẫn quản lý chi phí,

quản lý dự án.

3.4.3. Nâng cao hiệu quả trong công tác lựa chọn nhà thầu

Thực hiện cơng tác đấu thầu có chất lượng là góp phần nâng cao hiệu quả vốn đầu tư,

giảm giá thành cơng trình, tránh thất thốt lãng phí, đảm bảo tiến độ và chất lượng

cơng trình của dự án. Trên thực tế, hầu hết các dự án có vấn đề về chất lượng, tiến độ

và chi phí hầu như đều do lỗi ở các khâu trong quá trình chuẩn bị đầu tư như việc khảo

sát, thiết kế, lập hồ sơ mời thầu khơng chính xác, dẫn đến kết quả thực hiện đấu thầu

không như mong muốn, dự án đã đấu thầu rồi mà vẫn phát sinh khối lượng dẫn đến

việc thực hiện thanh quyết tốn sau này rất khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều khi chất

lượng của tư vấn khơng tốt, người kiểm soát trước khi ra quyết định phê duyệt hồ sơ

trúng thầu khơng có nghiệp vụ cao dẫn đến gây lãng phí và thất thốt lớn. Vì vậy cần

phải làm tốt công tác lựa chọn nhà thầu:

- Trước tiên nên hạn chế tối đa hình thức chỉ định thầu hoặc đấu thầu hạn chế, thực

hiện nghiêm túc việc đấu thầu rộng rãi đối với tất cả các gói thầu. Vì đấu thầu rộng rãi

sẽ hạn chế rất nhiều vấn đề thơng thầu.

- Ngăn chặn thơng tin rò rỉ và thơng thầu trong q trình đấu thầu. Đây là một vấn đề

khá khó khăn, tuy nhiên có thể hạn chế bằng những biện pháp như phê duyệt dự toán

và giá gói thầu cùng một thời điểm mở thầu, các văn bản phê duyệt dự tốn, phê duyệt

giá gói thầu chỉ phát hành rộng rãi ra bên ngoài khi đã thực hiện xong việc mở thầu.

- Thực hiện tốt công việc lập hồ sơ mời thầu, việc soạn thảo các yêu cầu ban đầu trong

hồ sơ mời thầu cần được quan tâm thích đáng, tỉ mỉ, chi tiết vì nó liên quan đến tồn

bộ q trình triển khai thực hiện sau này của dự án. Mỗi sai sót, nhầm lẫn hoặc không

rõ ràng trong hồ sơ mời thầu đều dẫn đến tranh cãi hoặc gây thiệt hại cho dự án. Quá

trình thương thảo hợp đồng là bước quyết định đưa công trình vào xây lắp. Vì vậy ở

giai đoạn này Ban QLDA cần tập trung chỉ đạo để hợp đồng được ký kết đảm bảo đầy

đủ rõ ràng, có tính pháp lý và khả thi cao.

99- Kiểm tra kỹ hồ sơ hành nghề, xác minh, kiểm tra và tiêu chí cho từng ngành nghề của

nhà thầu. Đối với các nhà thầu xây lắp, nếu thi công không đảm bảo tiến độ, chất

lượng... đề nghị chấm dứt hợp đồng và giao nhà thầu khác tiếp tục thực hiện nhưng

vẫn phải đảm bảo giữ nguyên giá thầu, thời gian thi công của hợp đồng đã ký trước.

- Kiên quyết loại bỏ, không chấp nhận nghiệm thu các hạng mục cơng trình do đơn vị

thi công không thực hiện đúng như đã cam kết trong bản chào thầu (thay đổi phẩm cấp

vật tư, thiết bị), làm giảm chất lượng cơng trình, phát sinh các khối lượng khơng đáng

có.

- Kiên quyết xử phạt, dừng thi cơng, thậm chí hủy hợp đồng đối với các nhà thầu “bán

năng lực” cho cá nhân, cho đội, công ty chỉ biết thu tỷ lệ, phó mặc cho các đối tác thực

hiện, khi thi công thuê mướn thiết bị, nhân lực không đảm bảo theo đúng như hồ sơ

dự thầu, chậm tiến độ dự án.

- Tổ chức hội thảo, các lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiệp vụ đấu thầu cho các

đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án, các đơn vị tư vấn tham gia lập hồ sơ

thầu, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu, các đơn vị thẩm định, kiểm tra công tác lựa

chọn nhà thầu.

Một số điểm cần lưu ý khi tuyển chọn nhà thầu: Cần lưu ý đến kinh nghiệm của

nhà thầu thi công trong lĩnh vực các công việc được giao. Thơng thường, trong các đề

xuất của phía nhà thầu thi cơng đều liệt kê những cơng trình đã thực hiện trong một số

năm. Tuy nhiên, việc thực hiện đó có đạt hiệu quả khơng, thành cơng ở mức nào thì

khơng được đề cập đến trong hồ sơ năng lực của họ.

Ngồi ra, cần chủ động liên lạc tìm hiểu danh sách nhà thầu thi công được đề xuất có

thực sự làm cho dự án khơng (vì đã có hiện tượng cùng một thời gian, tên một cán bộ

công ty xuất hiện trên nhiều dự án, có khi tên cán bộ đó được ghi vào danh sách nhân

sự nhưng chính họ cũng khơng biết).

Khi chọn lọc hồ sơ và đàm phán hợp đồng cần xem xét kỹ các yếu tố sau:

+ Kinh nghiệm: Kinh nghiệm của nhà thầu thi công cả trong hoạt động chung, cả ở

lĩnh vực cụ thể đang được xem xét.

100+ Nhận thức vấn đề: Liệu nhà thầu có hiểu rõ những nhu cầu và các vấn đề mà chủ đầu

tư đặt ra không?

+ Năng lực: Những cơng trình mà nhà thầu thi cơng đã thực hiện trước đây có chứng

tỏ được rằng họ có đủ năng lực để đảm đương cơng việc đòi hỏi khơng?

+ Nhân viên: Đội ngũ nhân viên của nhà thầu thi cơng có đủ khơng hay họ đang có kế

hoạch th nhiều nhân viên sau khi ký kết hợp đồng? Lực lượng nhân viên ra sao so

với lượng công việc hiện tại? Trình độ, phẩm chất của các nhân viên này?

+ Hiểu biết về điều kiện địa phương: Nhà thầu thi cơng có hiểu biết điều kiện và tình

hình địa phương nơi dự án sẽ được tiến hành không?

+ Kỹ năng quản lý: Nhà thầu thi cơng có bộc lộ năng lực tổ chức và quản lý dự án để

đảm bảo hồn thành đúng thời hạn và với chi phí đã dự tính khơng?

+ Hợp tác: Nhà thầu thi cơng có toàn tâm toàn ý hợp tác với Chủ đầu tư không?

+ Danh tiếng: Nhà thầu thi công đã để lại danh tiếng như thế nào trong các khách

hàng trước đây ?

Tăng cường công tác thẩm định về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu thi công cũng

như đơn vị tư vấn. Rà soát các tổ chức tư vấn về năng lực chuyên môn và tư cách chủ

thể. Kiên quyết thu hồi đăng ký hành nghề của các đơn vị không đảm bảo năng

lực, trình độ. Tạo mơi trường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch để thu hút tạo điều

kiện huy động các đơn vị tư vấn có trình độ cao vào hoạt động tại địa bàn tỉnh Ninh

Thuận.

Đăng tải các thông tin cụ thể về đơn vị tư vấn, năng lực thiết bị kỹ thuật và quản lý

của các đơn vị thi công trên các phương tiện thông tin của tỉnh, nhất là trên các

trang thông tin điện tử.

3.4.4. Giải pháp về công tác QLCP theo các giai đoạn đầu tư

3.4.4.1. Nâng cao chất lượng công tác khảo sát

Quản lý chất lượng cơng trình ngay từ giai đoạn khảo sát, thiết kế là bước rất quan

trọng để tạo ra sản phẩm có chất lượng. Vì vậy việc chọn một đội ngũ khảo sát chuyên

101nghiệp là rất cần thiết. Tổ chức chịu trách nhiệm khảo sát xây dựng phải có đủ điều

kiện năng lức để đảm bảo yêu cầu của dự án.

Lựa chọn đơn vị khảo sát xây dựng có đủ năng lực về con người, thiết bị và phòng thí

nghiệm vật liệu. Bên cạnh đó chủ nhiệm khảo sát cơng trình cũng phải là người đủ

năng lực, có giấy phép hành nghề theo quy định của pháp luật.

Một số giải pháp cụ thể như sau:

- Trước khi lập đề cương khảo sát, yêu cầu các phòng, bộ phận tiến hành khảo sát thực

địa, nghiên cứu kỹ địa hình địa mạo khu vực dự án để lập đề cương chi tiết, đầy đủ các

yếu tố cần thiết để phục vụ cho công tác thiết kế, tránh bổ sung, điều chỉnh ảnh hưởng

đến tiến độ, chất lượng dự án.

- Tăng cường công tác giám sát khảo sát, yêu cầu các cán bộ kỹ thuật khi kiểm tra,

nghiệm thu khảo sát phải rà soát kỹ hồ sơ khảo sát đối chiếu với thực tế hiện trường.

Trong trường hợp cần thiết, yêu cầu tư vấn khảo sát đo đạc kiểm tra lại để đảm bảo

chất lượng hồ sơ khảo sát.

- Để đảm bảo chất lượng và tiến độ hồ sơ, cần thiết phải tổ chức giao ban với đơn vị tư

vấn, đồng thời cử cán bộ, chuyên viên trực tiếp qua trụ sở các đơn vị tư vấn phối hợp

nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thiết kế hợp lý.

Đối với những dự án yêu cầu gấp về tiến độ, tổ chức giao ban định kỳ hàng tuần với tư

vấn. Đưa các điều khoản cụ thể, chặt chẽ vào hợp đồng để yêu cầu Tư vấn phải bố trí

đủ các cán bộ có năng lực, kinh nghiệm thực hiện khảo sát.

Có các chế tài cụ thể để xử phạt những hồ sơ khảo sát không đảm bảo chất lượng.

3.4.4.2. Nâng cao chất lượng sản phẩm thiết kế

Cần chú trọng nâng cao chất lượng trong công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế,

cương quyết không cho nhà thầu yếu kém về năng lực được tham gia thực hiện. Hiện

nay, nhà nước đã quy định chi tiết về điều kiện hành nghề, hạng loại của các tổ chức tư

vấn thiết kế, của các cá nhân. Tuy nhiên công tác này hiện nay thực hiện còn nhiều bất102Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Chấp thuận các thay đổi biện pháp thi công, yêu cầu kỹ thuật do nhà thầu đề xuất nhưng phải đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và không làm thay đổi giá trị hợp đồng đã ký kết. Kiểm soát các thay đổi trong quá trình thi công xây...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×