Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dự án được phần chia thành 04 gói thầu thi công xây lắp: Gói thầu 04-XL, 05-XL, 06-XL, 07-XL và triển khai thi công vào Quý I/2011. Trong quá trình thực hiện dự án phải điều chỉnh, bổ sung thiết kế và xử lý kỹ thuật nhiều hạng mục vì thực tế khi thi c...

Dự án được phần chia thành 04 gói thầu thi công xây lắp: Gói thầu 04-XL, 05-XL, 06-XL, 07-XL và triển khai thi công vào Quý I/2011. Trong quá trình thực hiện dự án phải điều chỉnh, bổ sung thiết kế và xử lý kỹ thuật nhiều hạng mục vì thực tế khi thi c...

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dự án được phần chia thành 04 gói thầu thi công xây lắp: Gói thầu 04-XL, 05-XL, 06-XL, 07-XL và triển khai thi công vào Quý I/2011. Trong quá trình thực hiện dự án phải điều chỉnh, bổ sung thiết kế và xử lý kỹ thuật nhiều hạng mục vì thực tế khi thi c...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×