Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Các Phương pháp kiểm soát chất lượng trong quá trình xây dựng

4 Các Phương pháp kiểm soát chất lượng trong quá trình xây dựng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nếu kiểm sốt tốt chất lượng cán bộ, cơng nhân thì sẽ kiểm sốt được chất lượng cơng

trình góp phần vào việc quản lý tốt chất lượng quản lý công trình. Nội dung về kiểm

sốt nguồn nhân lực gồm:

- Hồ sơ nhân lực của các nhà thầu thi công đảm bảo nhân lực đáp ứng đủ số lượng,

được đào tạo, có kinh nghiệm và tay nghề thi cơng trên cơng trường.

- Quá trình làm việc của các cán bộ kỹ thuật, cơng nhân trên cơng trường thực hiện

tốt quy trình, quy phạm thi công hiện hành.

- Tổ chức, vận hành bộ máy quản lý nhân lực trên công trường.

- Tài liệu, phương tiện và các điều kiện khác đáp ứng tốt cơng việc để có thể đạt được

chất lượng như mong muốn.

Người thao tác phải:

- Được đào tạo

- Có kỹ năng thực hiện

- Được thông tin về nhiệm vụ được giao

- Có đủ tài liệu, hướng dẫn cần thiết

- Có đủ điều kiện, phương tiện làm việc

2.4.2 Kiểm soát cung ứng vật tư

Vật tư bao gồm vật liệu xây dựng, cấu kiện, bán thành phẩm, linh kiện… được đưa

vào quá trình xây lắp tạo ra các cơng trình hồn thiện. Vật tư có vai trò quan trọng, là

điều kiện tiên quyết trong việc đảm bảo chất lượng cơng trình. Quản lý và sử dụng

đúng các chủng loại vật liệu, đảm bảo chất lượng và số lượng các loại vật tư sẽ góp

phần nâng cao chất lượng cơng trình xây dựng. Để làm được điều đó thì cần phải thực

hiện kiểm sốt tồn bộ q trình từ khi tìm kiếm, khai thác nguồn cung cấp vật tư cho

đến khi đưa vật tư vào sản xuất và thi công, bao gồm:

- Nhà cung cấp uy tín có địa chỉ rõ ràng, có đăng ký chất lượng hàng hóa.

42- Kho tàng đạt tiêu chuẩn.

- Phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép.

- Hệ thống sổ sách, chứng từ xuất, nhập đúng quy định, cập nhập thường xuyên, phản

ánh đúng số lượng, chủng loại, phẩm cấp chất lượng và nguồn gốc vật liệu.

- Hệ thống lưu mẫu các lô vật tư nhập vào kho kèm theo các biên bản nghiệm thu vật tư.

- Vật tư nhập về công trình đảm bảo đúng mẫu mã, chủng loại như trong hồ sơ dự thầu.

- Trước khi tiến hành cho thi công tại công trường cần cho kiểm tra chất lượng lơ vật

tư nhập về tại phòng LAS hợp chuẩn, có lưu mẫu tại công trường và phải được nghiệm

thu trước khi cho thi công.

- Biện pháp bảo quản, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả vật tư tại công trường.

2.4.3 Kiểm soát trang thiết bị dùng trong sản xuất và thử nghiệm

Máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất là yếu tố quan trọng trong q trình thi cơng

quyết định đến tiến độ và chất lượng cơng trình xây dựng. Nội dung kiểm soát thiết bị,

dây chuyền sản xuất:

- Ứng dụng các máy móc thiết bị, phương tiện và dây chuyền sản xuất tiên tiến phù

hợp với trình độ của cơng nhân và u cầu kỹ thuật của cơng trình.

- Hồ sơ của các loại máy móc thiết bị tham gia thi công trên công trường.

- Định mức, đơn giá máy thi cơng, các quy trình, quy phạm sử dụng máy.

- Q trình vận hành của máy móc thiết bị trên cơng trường đảm bảo an tồn lao

động, vệ sinh mơi trường, phù hợp với từng công việc xây dựng.

2.4.4 Kiểm sốt phương pháp và q trình

Trình độ quản lý nói chung và trình độ quản lý chất lượng nói riêng là một trong

những nhân tố cơ bản góp phần đẩy mạnh tốc độ cải tiến, hồn thiện chất lượng cơng

trình. Trong đó quản lý thi cơng cơng trình là một khâu quan trọng trong quản lý chất43lượng cơng trình. Phương pháp cơng nghệ thích hợp, hiện đại, với trình độ tổ chức

quản lý tốt thì sẽ tạo điều kiện tốt cho việc nâng cao chất lượng sản phẩm xây dựng.

Quản lý thi cơng cơng trình là tổng hợp các hoạt động từ xây dựng hình thành tổ chức

thi cơng thể hiện tính khoa học và kinh tế đến quản lý quy phạm, quy trình kỹ thuật,

định mức khối lượng…, quản lý hệ thống hồ sơ theo quy định.

2.4.5 Kiểm soát môi trường

Môi trường là yếu tố tác động trực tiếp đến chất lượng thi cơng cơng trình. Trong q

trình thi công thường diễn ra những dạng thời tiết bất lợi: mưa, gió, bão.. hoặc do

chính con người tạo ra như: bụi, tiếng ồn…Do vậy, việc kiểm sốt mơi trường là hết

sức quan trọng nhằm tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng cơng trình trình xây

dựng.

2.4.6 Kiểm sốt thơng tin

Trong q trình thi cơng cơng trình, thơng tin liên quan đến cơng trình cũng như các

chính sách, quy định mới của pháp luật phải được thường xuyên cập nhập và chuyển

đến những chỗ cần thiết. Mọi thông tin phải được người có thẩm quyền kiểm tra và

duyệt ban hành.

2.5 Yêu cầu quản lý chất lượng xây dựng trạm bơm

2.5.2 Cơ cấu tổ chức quản lý chất lượng

Từ nguyên tắc chung ở trên ta thấy rằng trong hoạt động xây dựng cơng trình có sử

dụng vốn nhà nước có các chủ thể chính tham gia trực tiếp quản lý chất lượng trong

suốt q trình đầu tư xây dựng đó là:

- Người quyết định đầu tư: là cá nhân hoặc đại diện cho cơ quan, tổ chức, doanh

nghiệp có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư.

- Chủ đầu tư: Là người sở hữu vốn hoặc được giao quản lý và sử dụng vốn để đầu tư

xây dựng cơng trình. Chủ đầu tư là người trực tiếp tổ chức quản lý chất lượng và thực

hiện quá trình xây dựng cơng trình thơng qua q trình tổ chức đấu thầu và quản lý

bằng hợp đồng với các chủ thể tham gia q trình đầu tư, xây dựng cơng trình.

44Chủ đầu tư có thể trực tiếp thực hiện cơng tác quản lý chất lượng thơng qua bộ máy

của mình hoặc thuê tư vấn giám sát thực hiện công tác quản lý chất lượng thông qua

đấu thầu lựa chọn hoặc chỉ định thầu đơn vị tư vấn giám sát quản lý chất lượng cơng

trình. Các chủ thể tham gia q trình xây dựng như đơn vị khảo sát, thiết kế, xây lắp và

chế tạo thiết bị…đều phải thỏa mãn các điều kiện của nguyên tắc chung đó là năng lực

phù hợp với cơng việc thực hiện, có hệ thống quản lý chất lượng và chịu trách nhiệm

về chất lượng các công việc xây dựng do mình thực hiện trước chủ đầu tư và trước

pháp luật.

Tự giám sát: là công việc giám sát của các nhà thầu khảo sát, thiết kế và thi cơng cơng

trình với các sản phẩm của mình tạo ra trong quá trình hoạt động xây dựng.

Tất cả các hoạt động giám sát nêu trên đều góp phần đảm bảo chất lượng của cơng

trình xây dựng. Kết quả của hoạt động giám sát được thể hiện thông qua hồ sơ quản lý

chất lượng, bao gồm các văn bản phê duyệt, biên bản nghiệm thu và bản vẽ hồn cơng,

nhật ký giám sát của chủ đầu tư, nhật ký thi công của nhà thầu, các thông báo, công

văn trao đổi, văn bản thống nhất,.. Việc thực hiện các hoạt động giám sát chất lượng,

lập và lưu trữ hồ sơ quản lý chất lượng được gọi chung là công tác quản lý chẩt lượng.

* Yêu cầu đối với cán bộ thi công

Do công tác thi công phức tạp nên cán bộ thi cơng khơng những phải có tinh thần trách

nhiệm cao mà đòi hỏi phải có khả năng tổ chức, quản lý thi công giỏi, khả năng hướng

dẫn công nhân thực hiện qui trình, qui phạm kỹ thuật, giải quyết các thắc mắc thông

thường về kỹ thuật xảy ra trong quá trình thi cơng có như vậy mới hồn thành cơng

việc đúng thời hạn, số cơng ít, chất lượng cao, giá thành hạ, an toàn tuyệt đối.

2.5.2 Yêu cầu đối với vật tư, vật liệu

2.5.2.1. Đối với cát, đá:

Tất cả những vật liệu rời như cát, đá, sỏi được lấy mẫu kiểm định đảm bảo chất lượng

cường độ tiêu chuẩn, kích cỡ hạt, độ nhiễm bẩn hữu cơ, và các chỉ tiêu cơ lý hoá theo

quy phạm, đảm bảo chất lượng cho phép khi đưa vào cơng trình.45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Các Phương pháp kiểm soát chất lượng trong quá trình xây dựng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×