Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI.

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu

tư xây dựng cơng trình;

- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về hợp đồng trong hoạt động xây

dựng;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số

nội dung về quy hoạch xây dựng ;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng

và bảo trì cơng trình xây dựng ;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư

xây dựng ;

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 285:2002 – Cơng trình Thủy lợi – Các quy

định chủ yếu về thiết kế;

Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén 14TCN 157-2005;

Nền các cơng trình thủy cơng TCVN 4253 -86;

Quy phạm thiết kế tầng lọc ngược QP-TL-C-5-75;

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công – tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4116-85;

Hệ thống kênh tưới –tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4118-85;

Quy phạm thiết kế các kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép 14TCN 30-85;

Quy phạm tính tốn thủy lực cống dưới sâu 14TCN 10-85; QPTL-C6-77;

Hệ số tưới cho ruộng lúa – tiêu chuẩn thiết kế 14TCN61-92;

Hướng dẫn tính tốn độ bền thấm của đập đất;

Đường thi cơng cơng trình thủy lợi quy phạm thiết kế 14.TCN.43.85;

Quy trình khoan thăm dò địa chất 22TCN-259-2000;13Quy phạm thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 22TCN-18-79;

Định mức XDCB số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ xây dựng.

Bên cạnh các văn bản kể trên, hiện có rất nhiều văn bản liên quan đến hoạt động đầu

tư xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng như các Thông Tư, Quyết định, Hướng

dẫn .....do Bộ xây dựng, Bộ Tài Chính và các Bộ có chức năng quản lý chuyên ngành

và các địa phương ban hành. Việc tiếp cận, áp dụng các văn bản này cần được thực

hiện kịp thời trong suốt quá trình quản lý dự án đầu tư xây dựng. Các văn bản pháp lý

kể trên chính là kim chỉ nam để những cá nhân, đơn vị tham gia công tác xây dựng đi

đúng hướng

2.2.Phân loại dự án đầu tư xây dựng cơng trình

Để phân loại dự án đầu tư xây dựng, người ta dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau: theo

người khởi xướng, theo ngành kinh tế - xã hội, theo địa chỉ khách hàng, theo thời gian

thực hiện, theo quy mô dự án, …

Ở Mỹ, dự án đầu tư xây dựng cơng trình được chia thành 4 loại chủ yếu: dự án xây

dựng nhà ở, dự án xây dựng nhà cao tầng, dự án xây dựng cơng trình lớn, dự án xây

dựng cơng nghiệp.

Ở Việt Nam, theo Điều 5 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự

án đầu tư xây dựng thì dự án được phân loại như sau:

Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mơ, tính chất, loại cơng trình chính

của dự án gồm:

- Dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội thông qua chủ trương và cho phép đầu tư;

- Các dự án còn lại được phân thành 3 nhóm A, B, C theo phụ lục đính kèm Nghị định

59/2015/NĐ-CP.

Theo nguồn vốn đầu tư, gồm có:

- Dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước;14- Dự án sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển

của Nhà nước;

- Dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước;

- Dự án sử dụng vốn khác bao gồm cả vốn tư nhân hoặc sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn

vốn.

Theo lĩnh vực: Xã hội; kinh tế; tổ chức hỗn hợp

Theo loại hình: Giáo dục đào tạo; nghiên cứu và phát triển đổi mới; tổng hợp

Theo thời hạn: Ngắn hạn (1-2 năm), trung hạn (3-5 năm), dài hạn (5 năm)

Theo khu vực: Quốc tế; quốc gia; vùng; miền liên ngành địa phương

Theo chủ đầu tư: Nhà nước; doanh nghiệp; cá thể riêng lẻ

Theo đối tượng đầu tư: dự án đầu tư tài chính, dự án đầu tư vào đối tượng cụ thể.[ 2]

2.3.Đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng cơng trình thủy lợi.

Các dự án thuỷ lợi có các đặc điểm sau:

- Sản phẩm của các dự án xây dựng thuỷ lợi là những cơng trình cụ thể như hồ chứa,

đập, tràn công, kênh… là tổng hợp và kết tinh sản phẩm của nhiều ngành sản xuất như:

các ngành chế tạo máy, ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, ngành năng lượng, hoá

chất,luyện kim... tạo máy, ngành cơng nghiệp vật liệu xây dựng, ngành năng lượng,

hố chất,luyện kim...

- Các dự án xây dựng thuỷ lợi cũng có những đặc điểm giống như các cơng trình xây

dựng nói chung, tuy nhiên còn có những đặc tính riêng. Đó là:

1. Các cơng trình thuỷ lợi phần lớn đều xây dựng trên sơng suối, điều đó dẫn đến:

Các cơng trình thuỷ lợi đòi hỏi chất lượng cao, đặc biệt các cơng trình có bộ phận nằm

ở dưới nước thường xuyên.15Việc thi công sẽ phức tạp hơn rất nhiều so với các cơng trình khác. Một trong những

khâu quan trọng là cơng tác dẫn dòng thi cơng. Nếu tính tốn khơng chính xác, hoặc

chọn phương pháp dẫn dòng khơng đúng sẽ dẫn đến sẽ làm cho giá thành cơng trình

tăng lên, có trường hợp còn gây ra đổ vỡ, khơng an tồn cho cơng trình

2. Sản phẩm xây dựng thuỷ lợi thường có kích thước lớn, nhiều chi tiết phức tạp, chi

phí lớn, thời gian xây dựng dài, có khi đến hơn 8 năm. Tuổi thọ của cơng trình thuỷ lợi

có thể từ 30 năm đến 50 năm, cá biệt có những cơng trình đến trên 70 năm. Vì vậy nếu

tính tốn thiết kế và thi cơng khơng đúng sẽ gây ra lãng phí rất lớn.

3. Sản phẩm xây dựng thuỷ lợi có vốn đầu tƣ lớn, từ vài chục triệu đồng đến hàng

nghìn tỷ đồng.

4. Sản phẩm xây dựng thuỷ lợi phải làm theo đơn đặt hàng trước, hiện nay do nhà

nước xây dựng và quản lý. Do đó không thể sản xuất hàng loạt để bán như các ngành

công nghiệp và ngành khác; phải xác định giá trị sản phẩm trước khi đấu thầu hoặc

trước khi ký hợp đồng xây dựng các đơn vị xây dựng phải có nhiều kinh nghiệm trong

việc xác định giá tranh thầu để tránh bị lỗ.

5. Quá trình sản xuất xây dựng rất phức tạp, có nhiều đơn vị cùng tham gia thi công

trong điều kiện hiện trường thi công chật hẹp và thời gian có hạn.

7. Sản xuất xây dựng chịu nhiều ảnh hưởng của điều kiện khí hậu, thời tiết, điều kiện

tự nhiên, thuỷ văn khí tượng. [8]

2.4.Các quan điểm đánh giá dự án đầu tư.

2.4.1.Quan điểm của chủ đầu tư.

Khi đánh giá dự án chủ đầu tư thường có các quan điểm sau:

- Dự án phải mang lại lợi ích cho nhà đầu tư;

- Tuân theo đường lối chung phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;

- Tuân theo pháp luật của Quốc gia, các luật về đầu tư, luật bảo vệ môi trường... [9]16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×