1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Tập trung đầu tư khai thác xây dựng kế hoạch mở rộng hoạt động dịch vụ đối với

các dự án cơng trình thủy lợi. Mở rộng tìm kiếm các nguồn đầu tư, hỗ trợ , đóng góp

để đầu tư xây dựng khai thác các mặt lợi ích đa mục tiêu mà các dự án đem lại;

- Kiểm soát phân bổ và quản lý đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách;

- Hồn thiện, nâng cao chất lượng cơng tác quy hoạch và tuân thủ việc triển khai thực

hiện theo quy hoạch;

- Thực hiện tốt công tác Bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư;

- Nâng cao chất lượng các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường;

- Chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong đầu tư

xây dựng.89DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Chính phủ (2014), Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều

của luật Đấu Thầu về lựa chọn nhà thầu, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Hà Nội.

2. Chính phủ (2015), Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

công trình, Cổng thơng tin điện tử Chính phủ, Hà Nội.

3. Chính phủ (2015), Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây

dựng, Cổng thơng tin điện tử Chính phủ, Hà Nội.

4. Quốc Hội ,Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013, của Quốc

hội khóa XIII;

5.Quốc Hội ,Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, của Quốc

hội khóa XIII;

6.Bộ Nơng nghiệp và PTNT (2009), Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày

12/10/2009 Hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác cơng trình

thủy lợi;

8.PGS.TS. Nguyễn Xn Phú (2011), Giáo trình kinh tế đầu tư, Trường Đại Học Thủy

Lợi Hà Nội

9.GS.TSKH. Nguyễn Văn Chọn (2003), Giáo trình kinh tế đầu tư, NXB Xây dựng Hà

Nội.

10.UB ND tỉnh vĩnh phúc “Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 04/7/2013 Phê duyệt

quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh vĩnh phúc đến năm 2020 và định hướng đến năm

2030

Các thời báo kính tế và tạp chí xây dựng và các tài liệu khác có liên quan.90Phụ lục 1: Hiện trạng cơng trình tưới - hệ thống Lập Thạch

(Cơng trình có diện tích tưới >50ha)

TT Hạng mục

Tổng

Động lựcQuy mơ

Địa điểm

cơng

số máy

suất

52F Hiện trạng (ha)

F u

số

cơng

cầu

máy

suất

7988

8838

7664

2957

2260Ghi chúHoạt động

288,0 bình thường

Hoạt động

97,2 bình thường

360,0 Xuống cấp

Hoạt động

300,0 bình thường

Hoạt động

66,9 bình thường

Hoạt động

80,0 bình thường

Hoạt động

40,0 bình thường

58,3 Xuống cấp

Hoạt động

60,0 bình thường

Hoạt động

51,8 bình thường

Hoạt động

78,3 bình thường

Hoạt động

70,0 bình thường1 TB Cao Phong ISông Lô31100480,02 TB Cao Phong II

3 TB Then ISông Lô

Sông Lô2

3+4470

1100162,0

600,04 TB Then II

TB Phương

5 KhoanSông Lô31000500,0Sông Lô147066,96 TB Đôn NhânSông Lô2110080,07 TB Phú Đa

8 Đồng Thịnh ISông Lô

Sông Lô2

1470

100040,0

58,39 Thượng ThọSông Lô247060,010 Yên PhúSông Lô127051,811Ngoằng147078,312Đông XnSơng Lơ

Lập

Thạch

Lập

Thạch

Lập

Thạch147070,0160080,01110067,5

562,5

5880,8Còn tốt

Hoạt động

67,5 bình thường

562,3

5403,7820019,21865,01678,530009500,0500,02550

612

3757,5340,0

50,0

75,0340,0

50,0

75,013 Bỉnh Ri

14Bến Mẹt

Các TB nhỏ

Tự chảy3 Bò Lạc

4 Hồ Ngọc Đá

5 Hồ Hang HủLập

Thạch

Lập

Thạch

Lập

Thạch

Sơng Lô

Sông Lô6 Hồ Khuôn

7 Hồ LoZen

8 Hồ Quang YênSông Lô

Sông Lô

Sông Lô1 Vân Trục

2 Suối Sải274241

250

40051,7

50,0

50,09180,0Đang lập dự

36,2

án

50,0

50,0

Cây VảiTT Hạng mục

9

10

11

12

13Hồ Mắc Me

Hồ Ngoằng

Đập Đồng Quan

Đập Khu Lê

Hồ Tông Hồng14 Hồ Ngọc Hoa

15 Đập Múc

16 Đập Cận

17 Hồ Đa mang

18 Hồ Đồng Chủ

19 Hồ Thiên Lĩnh

20 Hồ Bãi Mé

21 Hồ Tai Khỉ

22 Hồ Đồng Khoắm

Các hồ đập nhỏQuy mô

Địa điểm

công

số máy

suất

Sông Lô

912

Sông Lô

270

Sông Lô

227

Sông Lô

117

Sông Lô

275

Lập

Thạch

500

Lập

Thạch

26

Lập

Thạch

54

Lập

Thạch

550

Lập

Thạch

236

Lập

Thạch

1080

Lập

Thạch

29

Lập

Thạch

47

Lập

Thạch92F Hiện trạng (ha)

F yêu

số

công

cầu

máy

suất

115,2

115,2

134,0

134,0

128,4

128,4

94,6

94,6

55,0

55,0

65,665,651,851,858,858,8110,0110,054,037,8110,077,051,035,755,038,557,3

1758,457,3

1564,3Ghi chúĐang xây

Dựng

Đang xây

Dựng

Đang xây

Dựng

Đang xây

DựngPhụ lục 2: Hiện trạng công trình tưới - hệ thống Tam Đảo

(các cơng trình có diện tích >50ha)

TT Hạng mục1

2

3

4

5

6

7

8

91

2

3Tổng

Động lực

TB Đình Cả

TB n

Chung

TB Ái Văn

TB An Lão

TB Ngọc Bảo

TB Bá Cầu

DC Đồng

Nhanh

TB Ngoại

Trạch

TB Vườn Mía

Các TB nhỏ

Tự chảy

Xạ Hương

Thanh Lanh

Làng HàĐịa điểmF Hiện trạng (ha)

F u

Thiết

Thực tế

cầu

kế

6264

7053

5970

1511

1175

1000

97,7

68,4Quy mơ

số

cơng

máy

suấtBình Xun36

1Bình Xun

Bình Xun

Bình Xun

Bình Xun

Bình Xun1

1

1

1

1540

540

150

800

100078,9

175,0

118,0

108,0

131,955,2

122,5

118,0

75,6

92,3Bình Xuyên154075,052,5Tam Đảo

Tam Đảo2

2750

800146,0

110,0

470,4

5542

1200,0

800,0

300,0102,2

77,0

411,1

4795

840,0

800,0

300,0370,0370,0350,0

601,0350,0

601,0Tam Đảo

Bình Xuyên

Tam Đảo37104

12700

9890

185024Ghi chú

Xuống cấp

Xuống cấp

Xuống cấp

Xuống cấp

Xuống cấp

Đang thực

hiện

Xuống cấp

Xuống cấpĐang đầu tư

nâng cấp

Đang xây

dưngTam Đảo13005 Hồ Bản Long

6 Vĩnh Thành

Hồ Đồng

7 Nhâp

Hồ Phân Lân

8 Hạ

Hồ Phân Lân

9 Thượng

10 Hồ La Cóc

11 Hồ Hương ĐàTam Đảo

Tam Đảo2900

3732Tam Đảo548150,0150,0Tam Đảo1480,280,2300

150

4950,0

120,0

80,00,0

120,0

56,012 Đập Tầm Bét

Các hồ đập

nhỏBình Xun178,00,0Xuống cấp

Khơng sử

dụng được1313,21127,5Xuống cấp4 Gia KhauTam Đảo

Bình Xuyên

Bình Xuyên8,693Xuống cấpTTI1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25Phụ lục 3: Hiện trạng cơng trình tưới - hệ thống Liễn Sơn- Bạch Hạc

(các cơng trình có diện tích >50ha)

Quy mơ

F Hiện trạng (ha)

Hạng mục

số

công F yêu

Thực

Địa điểm

Thiết kế

máy suất

cầu

tế

Ghi chú

Tổng

24.876

37393 21308

Động lực

118

16185 14400

Mực nước

Bạch Hạc

Vĩnh Tường

5 8000

7173

6400 sông thấp

Mực nước

Đại Định

Vĩnh Tường

6 8000

9012

8000 sông thấp

Các TB cấp 2

12458 10962

Hoạt động

TB Cội Kéo

Lập Thạch

1 1000

126,8

126,8 bình thường

Hoạt động

TB Móng Cầu

Lập Thạch

1

750

100,2

100,2 bình thường

Hoạt động

TB Ngọc Hà

Lập Thạch

2 1000

312,5

312,5 bình thường

TB Ba Cây

Lập Thạch

2 1000

132,0

132,0 Xuống cấp

TB Cây Dua

Lập Thạch

1 1000

93,6

93,6 Xuống cấp

TB Bến Lở

Lập Thạch

1 1000

73,5

73,5 Xuống cấp

TB Ao Căng 2

Lập Thạch

1 1000

146,5

146,5

TB Phú Bình 1 Lập Thạch

1

250

94,2

94,2

TB Phú Bình 2 Lập Thạch

1

250

66,2

66,2

Cây Da

Tam Dương

1

750

50,0

50,0 Còn tốt

Đi Cá

Tam Dương

1 1000

53,7

53,7 Còn tốt

Kênh Cụt

Tam Dương

1 1000

85,8

85,8 Xuống cấp

Hương Đình

Tam Dương

2

750

58,3

58,3 Xuống cấp

Hoạt động

Gò Lĩnh

Vĩnh Tường

1 1000

50,0

50,0 bình thường

Qn Lạch

Vĩnh Tường

1 1000

84,6

84,6 Còn tốt

Cây Đề

Hoạt động

(Đầm Sổ)

Vĩnh Tường

2 1000

85,0

85,0 bình thường

Hoạt động

Đồng Cũ

Vĩnh Tường

1 1000

87,2

87,2 bình thường

Đồng Đại Định Vĩnh Tường

3 1000

60,0

60,0 Còn tốt

Hoạt động

Thơn Mới

Vĩnh Tường

2 1000

90,0

90,0 bình thường

Hoạt động

Đồng Ngói

Vĩnh Tường

2 1000

55,0

55,0 bình thường

Hoạt động

Cống Nam

Vĩnh Tường

2

750

50,0

50,0 bình thường

Hoạt động

Trũng Ngà

Vĩnh Tường

1 1000

56,9

56,9 bình thường

Hoạt động

Quảng Cư

Vĩnh Tường

1 1000

70,0

70,0 bình thường

Cải tạo nâng

Lý Tam

Vĩnh Tường

2

750

78,0

78,0 cấp 2007

Bùm Tum

Vĩnh Tường

1

750

65,0

65,0 Hoạt động94TTHạng mụcĐịa điểmQuy mơ

số

cơng

máy suấtF Hiện trạng (ha)

F u

Thực

Thiết kế

cầu

tếGhi chú

bình thường

Hoạt động

120,0 bình thường

Hoạt động

50,0 bình thường26 An Lão(Trại 1)Vĩnh Tường23800120,027 Khách Nhi 2

xi Hồng xá

Đơng(An Lão

28 Trại 2)Vĩnh Tường125050,0Vĩnh Tường180,0Cửa Quán

Liễu Trì

Vĩnh Sơn

Vân XuânVĩnh Tường

Vĩnh Tường

Vĩnh Tường

Vĩnh Tường1

2

2

470,0

650,0

210,0

605,033 TB Cam Giá

34 Trạm IVĩnh Tường

Vĩnh Tường2

135 Đông LỗYên Lạc21000137,736 Xuân ChiếmYên Lạc175060,037 Thiệu TổYên Lạc154070,938 Xóm Trại

39 Đầm XungYên Lạc

Yên Lạc1

1750

100098,3

72,640 Bờ Hồ

41 Trung Cẩm

42 Kênh 8Yên Lạc

Yên Lạc

Yên Lạc1

2

1250

1000

75059,3

68,6

63,043 Đồng Chằm

Cây Xoan

44 (Dịch Đồng)

45 Cổng Đông

46 Đầu Cầu

47 Tiên Đài 1

48 Đống Cao

49 Gốc Gạo

50 Cống Đá

51 Cung Thượng

52 Cầu Đền trạm 1Yên Lạc125063,0Yên Lạc

Yên Lạc

Yên Lạc

Yên Lạc

Yên Lạc

Yên Lạc

Yên Lạc

Yên Lạc

Yên Lạc1

1

1

1

1

2

2

1

21000

1000

1000

1000

750

1000

1000

1000

100050,0

65,9

72,0

94,2

60,0

80,0

67,7

87,3

220,053 30/4

Yên Lạc

54 Đủm(Đản)

Yên Lạc

Cây Đa(Phương

55 Nha)

Yên Lạc1

11000

750100,0

108,0Còn tốt

Vận hành kém

Xuống cấp

Xuống cấp

Xuống cấp

Hoạt động

100,0 bình thường

108,0 Vận hành kém84,084,0 Vận hành kém29

30

31

323060

1000

10000

0

080,0

60,0195Hoạt động

80,0 bình thường

Hoạt động

70,0 bình thường

650,0 Còn tốt

210,0 Còn tốt

605,0 Xuống cấp

Dự án cải tạo

80,0 nâng cấp 2008

0,0 Xuống cấp

Hoạt động

137,7 bình thường

Hoạt động

60,0 bình thường

Hoạt động

70,9 bình thường

Hoạt động

98,3 bình thường

72,6 Xuống cấp

Hoạt động

59,3 bình thường

68,6 Xuống cấp

63,0 Vận hành kém

Hoạt động

63,0 bình thường

50,0

65,9

72,0

94,2

60,0

80,0

67,7

87,3

220,0Xuống cấp

Xuống cấp

Xuống cấpTTHạng mụcĐịa điểmQuy mô

số

công

máy suấtF Hiện trạng (ha)

F yêu

Thực

Thiết kế

cầu

tế56 Lũng ThượngYên Lạc1100068,057 Đền Thính

58 Cầu Rụp

Minh Tân (Mả

59 Lọ-Vĩnh Đơng)

60 Vĩnh Đồi

61 Hóc Ngà

62 Trường Thư

63 Đồng Hóc

64 Bãi Vải

65 Đồng Lý

66 Hưởng Lộc

67 Nhân Vực

68 Đồng Mong

69 Đồng Hổ

70 Đè Xa

71 Bắc Câu

72 Lương Câu

73 Ngọc Bảo

74 ái Văn

75 Hàm Rồng

76 Ngoại TrạchYên Lạc

Yên Lạc1

11000

100060,0

80,0Yên Lạc

Yên Lạc

Yên Lạc

Bình Xuyên

Bình Xuyên

Bình Xuyên

Bình Xuyên

Bình Xuyên

Bình Xuyên

Bình Xuyên

Bình Xuyên

Bình Xuyên

Bình Xuyên

Bình Xuyên

Bình Xuyên

Bình Xuyên

Bình Xuyên

Bình Xuyên3

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

11000

250

250

750

1000

1000

25067,0

74,0

74,0

50,2

59,7

68,4

52,0

100,0

128,0

300,0

25,2

140,4

175,0

118,0

78,9

97,7

131,9

108,077 Lỗ CầuVĩnh Yên1100055,078 Đồng Năng

79 Chán Voi

80 Cầu MùiVĩnh Yên

Vĩnh Yên

Vĩnh Yên1

1

21000

1000

750130,0

75,0

230,081 Quyết Thắng

82 Các TB nhỏ

Tự chảy

1 Đập Liễn Sơn

2 Đập NáVĩnh Yên11000200,0

3779,3

21208

20300,0

50,03 Đập đầm Chùa

4 Các hồ đập nhỏ1000

1000

750

7503447

Bình Xuyên

Vĩnh Yên35050,0

808,296Ghi chú

Hoạt động

68,0 bình thường

Hoạt động

60,0 bình thường

80,0

Hoạt động

67,0 bình thường

74,0 Xuống cấp

74,0 Xuống cấp

50,2 Xuống cấp

59,7 Xuống cấp

68,4

52,0 Xuống cấp

0,0

128,0 Vận hành tốt

300,0 Xuống cấp

25,2 Xuống cấp

140,4 Vận hành tốt

0,0 Xuống cấp

0,0 Xuống cấp

0,0 Xuống cấp

0,0 Xuống cấp

0,0

0,0 Xuống cấp

Hoạt động

55,0 bình thường

Hoạt động

130,0 bình thường

75,0 Còn tốt

230,0 Xuống cấp

Điện yếu,

0,0 khơng bơm

3353,0

6908

6000,0

50,0 Xuống cấp

Hoạt Động

50,0 Bình thường

808,2TT1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5Phụ lục 4: Hiện trạng cơng trình tưới - hệ thống Phúc n

( Cơng trình có diện tích tưới >30ha)

Quy mơ

F Hiện trạng (ha)

Hạng mục

Địa điểm

số

công F yêu Thiết

Thực

máy

suất

cầu kế

tế

Tổng

2757

2167

2167

Động lực

35

222

222

Kim xuyên

Phúc Yên

1

540

30,0

30,0

Đầm Rượu

Phúc Yên

1 1000

36,0

36,0

Đầm kẻ

Phúc Yên

1 1000

43,0

43,0

Tân lợi

Phúc Yên

1

540

50,0

50,0

Đầu cầu

Phúc Yên

3 3000

30,0

30,0

Các TB nhỏ

33,0

33,0

Tự chảy

34410

1945

1945

Đại Lải

Phúc Yên

30700

60,1

1800,0 1800,0

Hồ Thanh Cao Phúc Yên

680

50,0

50,0

Hồ Lập Đinh

Phúc Yên

2100

40,0

40,0

Hồ Đồng Đầm Phúc Yên

170

30,0

30,0

Các hồ đập

nhỏ

760,0

25,0

25,097Ghi chúXuống cấp

Xuống cấp

Xuống cấp

Bình thườngPhụ lục 5: Bảng tổng hợp các thơng số cơ bản của cơng trình trạm bơm Kiền Sơn

xã Đạo Đức – huyện Bình Xun

STT

I

123II

III

123IVV

VICác thơng số cơ bản

Các giá trị mực nước và cột nước:

Mực nước bể hút

+ Mực nước max

+ Mực nước thiết kế

+ Mực nước min

Mực nước bể xả

+Mực nước max

+ Mực nước thiết kế

Mực nước sông cà lồ

+Mực nước sông 5 ngày max P=5%

+ Mực nước sông thiết kế 5 ngày max P=10%

Diện tích lưu tiêu

Các loại máy bơm

Loại máy bơm HL3600-6

+ Số lượng máy n

+ Lưu lượng 01 máy bơm

+ Cột áp thiết kế H tk

+ Cột áp max H max

+ Cột áp min H min

+ Công suất động cơ

+ Số vòng quay

Loại máy bơm HL290-6

+ Số lượng máy n

+ Lưu lượng 01 máy bơm

+ Cột áp thiết kế H tk

+ Cột áp max H max

+ Cột áp min H min

+ Cơng suất động cơ

+ Số vòng quay

Bơm mồi chân khơng

+ Bơm chân không BCK 220-680

+ Công suất động cơ

+ Số vòng quay

Nhà Máy

+ Chiều rộng

+ Chiều dài

+ Chiều cao tồn bộ nhà máy

+ Cao trình nền nhà

+ Cao trình sàn mái

+ Cao trình mái nhà

Thiết bị cần trục

+ Cầu trục 5T, nhịp 6,50m

Bể hút

+ Cao trình đáy bể

+ Cao trình cơ98Đơn vị

mTrị sốm

m

m8,40

7,00

6,30m

m10,65

10,45m

m

ha9,00

8,80

347máy

m3/h

m

m

m

Kw/h

v/phHỗn lưu

03

3.000-3.800

6,0

6,7

4,8

90

490

Hỗn lưu

01

240-320

6,0

7,0

5,0

7,5

1450máy

Kw/h

v/ph01

11

1450m

m

m

m

m

m6,94

12,22

8,10

+8,60

+14,60

+16,70cái1m

m+4,50

+8,60máy

m3/h

m

m

m

Kw/h

v/phSTTVIIVIIIIXXXIXIIXIIICác thông số cơ bản+ Hệ số mái m

+ Chiều dài bể hút

Bể xả

+ Cao trình đáy bể xả

+ Cao trình đỉnh bể xả

+ Cao trình tim ống xả

+ Chiều rộng bể lớn nhất

+ Chiều rộng bể nhỏ nhất

+ Chiều dài bể xả

Kênh dẫn

+ Chiều dài kênh

+ Cao trình đáy kênh (cuối kênh)

+ Cao trình đáy kênh (đầu kênh)

+ Độ dốc đáy kênh

+ Hệ số mái kênh m

Kênh xả trạm bơm

+ Chiều dài kênh

+ Cao trình đáy kênh (cuối kênh)

+ Cao trình đáy kênh (đầu kênh)

+ Độ dốc đáy kênh

+ Hệ số mái kênh m

Kè bảo vệ kênh xả trạm bơm

+ Chiều dài kênh

+ Chiều rộng đáy

+ Cao trình đáy kênh

+ Độ dốc đáy kênh

+ Hệ số mái kênh m

+ Cao trình bờ tả

+ Cao trình bờ hữu

Kênh tưới trạm bơm

+ Chiều dài kênh

+ Chiều rộng đáy kênh

+ Chiều cao kênh

+ Độ dốc đáy

+ Hệ số mái m

Nhà quản lý

+ Nhà cấp IV, 1 tầng, 04 phòng

+ Chiều dài nhà

+ Chiều rộng nhà

+ Cao trình nền nhà

+ Cao trình sàn mái

+ Cao trình mái nhà

Điện cao áp

+ Máy biến áp treoĐơn vị

m

mTrị số

1,25-1,75

8,80m

m

m

m

m+8,35

+10,85

+10,85

7,80

2,10

8,40m

m

m

%461

+5,0

+5,05

0,012

1,25m

m

m

%47,40

1,50

+6,95-7,0

0,05

0m

m

m

%70,0

3,0

4,80

0

1,50

+8,0

+9,25m

m+ Tuyến đường dây 35KVm

m

m

%240

0,5

0,6

0,05

0m

m

m

m

m11,86

6,10

9,65

13,25

15,30KVA560KVA35(22)/0,4KV

732m99Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×