Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Đối với cơ sở vật chất: Nhằm mục đích tổ chức triển khai thực hiện chất lượng, có hiệu quả trong việc giảng dạy môn học từ khâu thực hiệc thiết kế giáo án bài giảng cho đến thực hành giảng dạy. Việc sử dụng các PPDH nói chung và sử dụng PPTT trong dạy h

- Đối với cơ sở vật chất: Nhằm mục đích tổ chức triển khai thực hiện chất lượng, có hiệu quả trong việc giảng dạy môn học từ khâu thực hiệc thiết kế giáo án bài giảng cho đến thực hành giảng dạy. Việc sử dụng các PPDH nói chung và sử dụng PPTT trong dạy h

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Đảm bảo về tài liệu dạy học cả về số lượng và chất

lượng, đồng thời các tài liệu giáo trình cho việc giảng dạy

mơn học phải đúng theo những quy định chung của Bộ Giáo

dục - Đào tạo và cả nội dung chương trình đề ra.

+ Địa điểm tổ chức học tập, phòng học đáp ứng cơ bản

theo yêu cầu của quá trình thực hiện cho việc dạy và học.

+ Về trang thiết bị như: hệ thống máy chiếu, âm thanh,

ánh sáng, các dụng cụ, mơ hình học cụ cần thiết cho quá trình

giảng dạy và học tập.

Từ các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo sẽ tác động tích

cực đến hiệu quả đem lại trong việc giảng dạy của giáo viên,

đồng thời tạo sự hứng thú, tính tích cực trong việc tham gia

học tập và khả năng tiếp thu những kiến thức đối với người

học.

- Về cơ sở thực tiễn việc sử dụng PPTT vào giảng dạy

chuyên đề “Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt

Nam” tại TTBDCT Thành phố Tuy Hòa

- Khái quát về TTBDCT Thành phố Tuy Hòa

Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố Tuy Hòa thànhlập và chính thức đi vào hoạt động từ năm 1996 (lúc đó là

TTBDCT Thị xã Tuy Hòa, thuộc Tỉnh Phú n). Bước đầu

hình thành, đi vào hoạt động với điều kiện nơi làm việc và cả

cơ sở vật chất của Trung tâm còn gặp nhiều khó khăn: Trung

tâm được bố trí làm việc trong một ngơi nhà 02 tầng (tầng trệt

và 01 tầng lầu), ngôi nhà thuộc tài sản công của Nhà nước

(nhà công sản Nhà nước quản lý sau giải phóng), ngơi nhà

được sửa chữa bố trí các phòng làm việc (ở tầng trệt), tầng lầu

phía trên được cải tạo để làm hội trường tổ chức giảng dạy.

Cùng với quá trình hình thành và phát triển chung của đơn vị

hành chính Thị xã Tuy Hòa, năm 2002 Thị xã Tuy Hòa được

nâng cấp và được cơng nhận là Thành phố Tuy Hòa trực thuộc

Tỉnh Phú n, vì vậy TTBDCT Thị xã Tuy Hòa trở thành

TTBDCT Thành phố Tuy Hòa. Đến năm 2013 nhằm đảm bảo

cho TTBDCT Thành phố Tuy Hòa thực hiện tốt nhiệm vụ

chính trị theo chức năng các cấp qui định, cấp ủy Đảng và

chính quyền địa phương đã tổ chức bố trí chuyển TTBDCT

Thành phố Tuy Hòa đến làm việc ở cơ sở mới, với điều kiện

trụ sở làm việc rộng rãi, được bố trí các phòng làm việc, các

các phòng chức năng, hội trường học tập và đầu tư cơ sở vật

chất tương đối đầy đủ và đảm bảo. Đã tạo điều kiện cho quátrình hoạt động và giảng dạy của Trung tâm ngày càng phát

triển, chất lượng đào tạo ngày càng nâng lên, góp phần hồn

thành tốt nhiệm vụ chính trị được các cấp giao.

* Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của TTBDCT

Thành phố Tuy Hòa:

Căn cứ Quyết định 185-QĐ/TW, ban hành ngày 03/9/2008

của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, quy định

đối với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức TTBDCT cấp

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Hướng dẫn số 29HD/BTCTW-BTGTW, ngày 27/7/2009 của Ban Tổ chức Trung

ương và Ban Tuyên giáo Trung ương (Hướng dẫn thực hiện

Quyết định 185-QĐ/TW của Ban Bí thư).

- Về chức năng:

Đơn vị TTBDCT Thành phố Tuy Hòa là đơn vị sự nghiệp

trực thuộc Thành ủy và UBND Thành phố Tuy Hòa. Chịu sự

lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban thường vụ Thành

ủy Tuy Hòa.

Với chức năng là: trực tiếp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về

LLCT - hành chính; triển khai quán triệt các Nghị quyết,những chỉ thị, chủ trương hính sách của Đảng và pháp luật

của Nhà nước; bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng cơ bản về

chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác tổ chức xây dựng

Đảng, xây dựng chính quyền, cơng tác hoạt động của Mặt trận

Tổ quốc và các đồn thể chính trị - xã hội ở cơ sở, những kiến

thức về công tác quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, lực

lượng đảng viên trong tồn hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa

bàn Thành phố Tuy Hòa (khơng thuộc đối tượng đào tạo, bồi

dưỡng của Trường Chính trị Tỉnh Phú Yên).

- Về nhiệm vụ:

+ Thực hiện việc đào tạo trình độ sơ cấp LLCT - hành

chính; thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng các chương trình LLCT

cho các đối tượng theo quy định; quán triệt triển khai các Nghị

quyết, Chỉ thị, Chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật

của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong phạm vi địa

bàn Thành phố Tuy Hòa.

+ Tiến hành bồi dưỡng, cập nhật những kiến thức mới về

nội dung chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác tổ chức xây

dựng Đảng, công tác quản lý Nhà nước, công tác của Mặt trận

Tổ quốc và các đồn thể chính trị - xã hội và trên một số lĩnhvực khác cho đội ngũ cán bộ đảng viên (là cấp ủy viên ở cơ

sở), cán bộ của chính quyền, tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các

đồn thể ở cấp cơ sở.

+ Thực hiện bồi dưỡng những nội dung chính trị cơ bản

cho đối tượng phát triển đảng; bồi dưỡng LLCT cho lực lượng

đảng viên mới; nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên cơ

sở.

+ Tổ chức thơng tin về tình hình thời sự, những chính

sách mới . . . cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền

viên và báo cáo viên ở cơ sở.

+ Đồng thời triển khai thực hiện một số nhiệm vụ khác

thuộc thẩm quyền theo yêu cầu và tình hình thực tế dưới sự

chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp, của chính quyền địa phương và

của cấp trên theo qui định.

- Về cơ cấu tổ chức:

Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố Tuy Hòa được

cơ cấu cụ thể: gồm 01 giám đốc, 02 phó giám đốc (thuộc

nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành); 03 chun viên (thuộc

nhóm chun mơn nghiệp vụ); 01 tạp vụ và 02 bảo vệ (thuộcnhóm phục vụ).

Đối với việc thực hiện giảng dạy chính và trực tiếp lên

lớp của TTBDCT là 04 giảng viên kiêm chức (03 đ/c lãnh

đạo, quản lý và 01 chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ). Các

giảng viên này cơ bản đều đảm bảo trình độ chun mơn (đều

tốt nghiệp Đại học), đều có trình độ Cao cấp lý luận chính trị

theo qui định, đồng thời đều được bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm cơ bản (trong đó 01 giảng viên được đào tạo đúng

chun mơn trình độ sư phạm).

* Kết quả giáo dục – đào tạo của TTBDCT Thành phố

Tuy Hòa:

- Với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của

TTBDCT Thành phố Tuy Hòa, trải qua q trình hình thành,

hoạt động và từng bước phát triển từ khi thành lập đến nay.

Được sự quan tâm, lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy, của ủy

ban nhân dân Thành phố Tuy Hòa; sự quan tâm hướng dẫn về

nội dung, công tác chuyên môn giảng dạy của Ban Tuyên giáo

Tỉnh Phú Yên. Tập thể đội ngũ cán bộ, nhân viên của

TTBDCT Thành phố Tuy Hòa đã đã ln nêu cao tinh thần

trách nhiệm, đồn kết thống nhất, vượt qua khó khăn thựchiện tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo được giao và nhiệm vụ

chính trị đề ra.

- Trong những năm qua và hiện nay, đặc biệt là việc tiếp

tục thực hiện Qui định số 54-QĐ/TW (ngày 12/5/1998) của

Bộ Chính trị (khóa VIII) về : “chế độ học tập LLCT trong

Đảng” và thực hiện các Hướng dẫn hàng năm của Ban tuyên

giáo Tình ủy Phú Yên về thực hiện nhiệm vụ công tác giáo

dục LLCT. Trên cơ sở nội dung và chỉ tiêu tổ chức giáo dục

đào tạo theo các nội dung qui định, hàng năm TTBDCT

Thành phố Tuy Hòa đã tổ chức triển khai và phối hợp với các

Ban ngành, cơ quan chức năng của Thành phố Tuy Hòa tiến

hành mở từ 35 – 39 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng

là cán bộ cấp cơ sở (với số lượng trên dưới 3000 học viên

tham gia). Trong hoạt động giáo dục đào tạo và giảng dạy,

TTBDCT Thành phố Tuy Hòa cũng như đội ngũ giảng viên

của Trung tâm luôn nghiên cứu, ứng dụng cơng nghệ thơng

tin vào q trình quản lý, thực hiện việc soạn giáo án, giảng

dạy bằng giáo án điện tử ngày càng được quan tâm áp dụng

thường xuyên. Chất lượng giảng dạy - học tập của TTBDCT

Thành phố Tuy Hòa từng bước được nâng lên, thực hiện hiệu

quả phương pháp giáo dục đào tạo, đảm bảo đúng các quiđịnh về nội dung, tài liệu hướng dẫn học tập của Ban Tuyên

giáo Trung ương và sự chỉ đạo hướng dẫn của các cấp. Kết

quả học tập hàng năm các lớp đào tạo, bồi dưỡng với tỷ lệ đều

hoàn thành tốt chương trình đạt 100% (trong đó tỷ lệ đạt khá,

giỏi từ 40 – 50 %), được các cấp đánh giá là một trong những

TTBDCT thực hiện công tác bồi dưỡng, giáo dục đào tạo

LLCT có chất lượng của Tình Phú Yên.

- Thực trạng sử dụng PPTT vào giảng

dạy chuyên đề “Đường lối cách mạng của

Đảng Cộng Sản Việt Nam” ở TTBDCT Thành

phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

* Đối với giảng viên:

Với tính chất và đặc thù của TTBDCT cấp Huyện nói

chung, TTBDCT Thành phố Tuy Hòa nói riêng. Phần lớn

giảng viên đều là giảng viên kiêm chức kiêm nhiệm (vừa thực

hiện nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý vừa làm nhiệm vụ giáo dục,

giảng dạy), thực sự chỉ được bồi dưỡng những nội dung cơ

bản về sư phạm là chính, chưa qua đào tạo chuyên môn sư

phạm chuyên sâu. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo

dục đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng, giảng viên chủ yếu làtập trung cho mục đích truyền đạt và truyền thụ kiến thức của

các chương trình, nội dung bài học theo đúng giáo trình ban

hành để đào tạo. Đồng thời việc thực hiện giảng dạy các nội

dung LLCT, nội dung chuyên đề “Đường lối cách mạng của

Đảng Cộng Sản Việt Nam” thực tế thì chủ yếu là sử dụng

PPTT là chính, bên cạnh có kết hợp cùng với một số PPDH

khác và sử dụng các phương tiện kỹ thuật hỗ trợ trong giảng

dạy như: hệ thống máy chiếu hình ảnh, sử dụng phương pháp

trực quan, đàm thoại để giảng dạy. Nhưng việc kết hợp đó

mới ở mức độ ít và rất hạn chế, chưa có sự chuyển biến tích

cực.

Mặt khác, thực tế đa số giảng viên của Trung tâm còn

nhiều hạn chế trong kỹ năng soạn giảng, chủ yếu là vẫn áp

dụng việc tự nghiên cứu, chuẩn bị nội dung bài giảng theo

kinh nghiệm người dạy, tập trung bám sát tài liệu của giáo

trình, giáo trình quy định. Bên cạnh đó đúc kết áp dụng những

kinh nghiệm giảng dạy của những người đi trước, áp dụng

theo lối dạy học “truyền thống” là: tập trung bám sát nội dung

của tài liệu giáo trình để trình bày bằng hình thức diễn giảng,

phân tích, chứng minh để tái hiện trình bày lại những kiến

thức trong giáo trình có sẵn là chính, ít khi thực hiện việc sửdụng kết hợp thuyết trình với các PPDH khác.

Muốn tiến hành việc giảng dạy có hiệu quả cho bài giảng,

đạt được nội dung bài học đặt ra trước hết người giáo viên

phải chuẩn bị bài giảng từ khâu soạn giáo án của bài một cách

cụ thể, đầy đủ và đảm bảo trình tự trong tiến trình nội dung

bài giảng. Bên cạnh đó dự kiến được tình hình, những q

trình diễn biến của giảng dạy, kết hợp việc thực hiện sử dụng

trong giảng dạy các phương tiện hỗ trợ phù hợp, định hướng

tạo những cơ sở tối ưu thuận lợi giúp cho người học hứng thú,

tích cực tham gia, tiếp thu các kiến thức của bài học có hiệu

quả tốt nhất.

Thường các giảng viên trong quá trình giảng dạy nặng về

hình thức thơng báo, trình bày các nội dung của giáo trình, ít

hoặc khơng tổ chức việc thực hiện những động thái học tập

chủ động đối với người học, chưa định hướng chủ động tổ

chức những biện pháp trong học tập, chưa tạo ra các tình

huống tạo sự kích thích cho người học tự suy nghĩ, tìm tòi,

nghiên cứu và đặt ra những tình huống có vấn đề trong q

trình giảng dạy để tập trung tính tích cực của người học.

Đánh giá trong việc giảng dạy các mơn LLCT nói chung,trong giảng dạy nội dung chuyên đề “Đường lối cách mạng

của Đảng Cộng sản Việt Nam” tại TTBDCT Thành phố Tuy

Hòa, thì ngồi việc thực hiện giảng dạy bằng PPDH truyền

thống là cơ bản cần thực hiện việc kết hợp áp dụng cùng với

các PPDH hiện đại khác, từ đó nhằm hạn chế được những

điểm yếu của PPTT trong dạy học, tạo sự tích cực của người

học, từ đó đêm đến chất lượng hiệu quả trong công tác giáo

dục – đào tạo noic chung, trong giáo dục LLCT nói riêng.

* Đối với học viên:

Đối với học viên được đào tạo, bồi dưỡng của TTBDCT

Thành phố Tuy Hòa là những cán bộ, đảng viên, là những

người tham gia hoạt động trong các tổ chức đảng và các tổ

chức đồn thể chính trị - xã hội ở cơ sở. Đa số các đối tượng

tham gia học tập, bồi dưỡng ở TTBDCT nhận thức việc học

tập nhằm hoàn thành các nội dung đào tạo bồi dượng theo qui

định, chưa thực sự nhận thức sâu sắc đối với trách nhiệm của

người cán bộ, đảng viên là tham gia, mặt khác là nhằm mục

đích đảm bảo bồi dưỡng kiến thức thực tế cho bản thân trong

quá trình cơng tác và các lĩnh vực khác trong đời sống xã hội.

Đối với các môn LLCT, nội dung chuyên đề “Đường lối cách

mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam” đa số các đối tượngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Đối với cơ sở vật chất: Nhằm mục đích tổ chức triển khai thực hiện chất lượng, có hiệu quả trong việc giảng dạy môn học từ khâu thực hiệc thiết kế giáo án bài giảng cho đến thực hành giảng dạy. Việc sử dụng các PPDH nói chung và sử dụng PPTT trong dạy h

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×