1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Giao thông - Vận tải >

N – Chỉ số SPT, lấy trung bình khoảng 4D trên mũi cọc và 1D dưới mũi cọc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (883.83 KB, 94 trang )


ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGLớp 3

B=0Lớp 4

B=0.78Lớp 5

B=0.09

Lớp 6

B=0.06GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT

11.1

13.1

14.6

15.65

17.2

19.2

20.7

21.85

23.5

25.5

27.5

29.5

31.5

33.5

35.5

37.52

2

1

1.1

2

2

1

1.3

2

2

2

2

2

2

2

20

0

0

0

10

10

10

10

0.88

089

0.92

0.95

0.97

0.97

0.99

1.051

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

0

0

0

20

20

10

13

1.76

1.78

1.84

1.9

1.94

1.94

1.98

2.13911.0911.0940.351.71.1311.92142.2

44.15

46.1

48.1

50.052

1.9

2

2

1.910

10

10

10

101

1

1

1

120

19

20

20

19� fi �mf �li = 180.3233

� Qs= 4 �0.45 �180.3233 = 324.582 (T)VậyQdntt Qs  Q p

k324.582  243

 324.33

1.75

(T)tt

ch

spt

� Ptk = min(Qvla ; Qdn ; Qdn ; Qa )= min( 2233.43 ; 1817.8; 3243.3; 2910.6 )= 1817.8 kN

5. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc trong bệ:

a. Số lượng cọc:

Số lượng cọc được xác định theo công thức:

N

20017.89

nc   � tt  1.4 �

 15.43

Ptk

1817.8

(cọc)SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 21ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTVậy chọn số lượng cọc nc = 24 cọc.

b. Bố trí cọc trong móng:

Tổng số cọc trong móng nc = 24 cọc.

 Số hàng cọc theo phương dọc cầu n = 3, khoảng cách tim các hàng cọc theo

phương dọc cầu là a = 1.4 m.

 Số hàng cọc theo phương ngang cầu m = 8, khoảng cách tim các hàng cọc

theo phương ngang cầu là b = 1.4 m

 Khoảng cách từ tim cọc ngoài cùng tới mép bệ theo phương dọc cầu và

phương ngang cầu là c = 0.5 m.

 Kích thước bệ cọc: L =10.8 m; B = 3.8 m.

c. Kích thước bệ cọc sau khi bố trí:6. Tổ hợp tổng tải trọng thiết kế về đáy bệ cọc:

-Thể tích bệ cọc: Vbe  V4  V5

V4 =0.25 �

10.8 �3.8  9.2 �1.2  10.8 �3.8 �9.2 �1.2 �

� 6.114

3 �V5 = 10.8 × 3.8 × 2 = 82.08

� Vbe = 6.114 + 82.08 = 88.194 m3-Tổ hợp tổng tải trong tiêu chuẩn về đáy bệ:

 Tải trọng thẳng đứngSVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 22ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTN tc  Ntc1h  ( bt   n ) �Vbe= 16417.2+(25-10) �88.194=17740.11 kN Tải trọng ngang theo phương dọc cầu

H tc  350.2(kN) Moment theo phương dọc cầu

M tc  M h tc  H tc1h-hbệ  2101.2  350.2 �2  2801.6 (kNm)Tổ hợp tổng tải tính toán về đáy bệ:

 Tải trọng thẳng đứng

N tt  20017.89  (1.1�25  10) �88.194  21473.091 (kN) Tải trọng ngang theo phương dọc cầu

H tt  490.28(kN) Moment theo phương dọc cầu

M tt  2941.68  490.28 �2  3922.24 (kNm)

BẢNG 5: BẢNG TỔ HỢP TỔNG TẢI TRỌNG THIẾT KẾ TẠI ĐÁY BỆ

Tải trọng thiết kế

Tải trọng thẳng đứng N (kN)

Tải trọng ngang H (kN)

Moment My (kNm)Tải trọng tiêu chuẩn

17740.11

350.2

2801.6SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 23Tải trọng tính tốn

21473.091

490.28

3922.242000ĐỒ ÁN NỀN VÀ MĨNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTN

MLL1000H1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400SƠ ĐỒ TÍNH-7. Kiểm tốn sức chịu tải của cọc:

Kiểm toán cọc đơn

Lực tác dụng lên cọc

Pmax �PtkĐiều kiện ổn định: Pmin �Pn

Pn: sức chịu nhổ an toàn của cọc.

-Sức chịu tải đầu cọc:

P x , y tt

N tt M y �xi M xtt �yi

� n

�xi2 �yi2Ta có bảng tính tốn sau:

BẢNG 6: BẢNG SỨC CHỊU TẢI ĐẦU CỌCSVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 24ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTCọc

1xi (m)

-4.9yi (m)

1.4-116.733

�xM xtt �yi

0.000

�yi2Pi (kN)

777.97924.0101.9602-3.51.412.2501.960-83.3810.000811.3313-2.11.44.4101.960-50.0290.000844.6844-0.71.40.4901.960-16.6760.000878.03650.71.40.4901.96016.6760.000911.38862.11.44.4101.96050.0290.000944.74173.51.412.2501.96083.3810.000978.09384.91.424.0101.960116.7330.0001011.4459000.0001.9600.0000.000894.71210000.0001.9600.0000.000894.71211000.0001.9600.0000.000894.71212000.0001.9600.0000.000894.71213000.0001.9600.0000.000894.71214000.0001.9600.0000.000894.71215000.0001.9600.0000.000894.71216000.0001.9600.0000.000894.71217-4.9-1.424.0101.960-116.7330.000777.97918-3.5-1.412.2501.960-83.3810.000811.33119-2.1-1.44.4101.960-50.0290.000844.68420-0.7-1.40.4901.960-16.6760.000878.036210.7-1.40.4901.96016.6760.000911.388222.1-1.44.4101.96050.0290.000944.741233.5-1.412.2501.96083.3810.000978.093244.9-1.424.0101.960116.7330.0001011.445Tổng164.64047.040xi2yi2M ytt �xi

2

iTa thấy : Pmax = 1011.445 (kN)
Pmin = 777.979 (kN) >0

SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 2521473.091ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT Sức chịu tải của đầu cọc đạt yêu cầu.

Cọc làm việc theo nhóm:

-Điều kiện ổn định:

tk

Pnh   �m �n �Pcoc

�N tt  61238(kN)m: số cọc trong 1 hàng: m=8

n: số hàng cọc: n=3

 : hệ số nhóm cọc

(n  1)n2  (n2  1)n1 �

  1 � 190n1n2�d �

�0.45 �

  arctag � � arctag � � 17.819o

�s �

�1.4 �

(8  1) �3  (3  1) �8 ��   1  17.819 ��

 0.74690 �3 �8

Pnh  0.746 �8 �3 �1817.8  32545.891(kN)Pnh  32545.891 kN >N tt  21473.091 kNIV.

Kiểm toán theo trạng thái giới hạn thứ nhất:

1. Kiểm tra sức chiệu tải của cọc:

a. Xác định móng bệ cao hoặc bệ thấp :H tt

10.2o

490.28

h �0.75 �tg (45o  ) � 2 �

 0.75 �tg (45o 

)� 2�

 2.5

2

a �

2

10.8 �5.7

m

Trong đó :

- Kích thước móng đặt vng góc với mặt phẳng đặt momen : a=10.8m

- Tải trọng tính tốn: Htt = 490.28 kN.

- γ =5.7kN/m3

- Góc ma sát trong lớp đất đáy bệ là : φ =10.2o

Do chiều cao của đài cọc so với cốt mặt đất sau xói là 1 < 2.5. Vậy ta kiểm toán

nội lực đầu cọc với phương pháp cọc bệ cao.

-b. Tính chiều dài nén và chiều dài uốn:

chiều dài nén:SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 26ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTLN  L0  L1 K d �E �F

0.09 �27 �106

 1  51 

 61.53

FM �Ch

255000Trong đó:Lo: chiều dài tự do của cọc (từ mặt đất sau xói đến đáy bệ)

Lo = CĐĐB – CĐMĐSX = -0.5 – (-1.5) = 1 (m)

L1: chiều dài cọc cắm trong đất

L1= 2.1 + 14.1 + 6.3 + 18.7 + 3.9 + 5.9 = 51 (m)

EF: độ cứng chịu nén của tiết diện

Kd: hệ số ảnh hưởng của phản lực đất tại mũi cọc

Kd d 0.45 0.09

5

5Ch: hệ số nền của đất tại mũi cọc

Ch  K �h  5000 �51  255000-(kN/m3)Chiều dài uốn: LM=L0 +µd=1+6.0.45=3.7m

(µ: hệ số kinh nghiệm lấy 57 )

c. Tính tốn các hệ số, giải phương trình chính tắc:

Ta có phương trình chính tắc cho cọc được bố trí đối xứng:

�rvv �v  N tt  0tt

�ruu �u  ruw �w  H x  0tt

�rwu �u  rww �w  M y  0Trong đó:

Ntt =21473.091 (kN): Tải trọng tính toán theo phương thẳng đứngH xtt  490.28 (kN): Tải trọng tính tốn theo phương dọc cầu

M ytt  3922.24(kN.m): Moment tính tốn theo phương dọc cầuSVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 27ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTu , v, w :chuyển vị ngang, chuyển vị thẳng đứng, góc quay của bệ quanh tâmtính tốn tại đáy bệ.rik : phản lực trong liên kết i do chuyển bị tại liên kết k gây ra

-Tính các hệ số rik :

nrvv  � pp

i 1

nruu  � HH

i 1nruw  rwu  � MH �cos 

i 1Vớinni 1i 1rww  � pp �xn2  � MH PP EF

LN HH 12 EF

L3M MH   HM 6 EI

L2M4 EI

LM

 Số lượng cọc: n = 24 cọc

 Modun đàn hồi bê tơng M250: E = 27.106 kN/m2

2

 Diện tích mặt cắt ngang cọc: F  0.45  0.2025 (m2)

0.452

I

 3.42 �103

12

 Moment quán tính mặt cắt ngang cọc:

(m4) MM Thay các số hạng trên vào cơng thức tính ta được:SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 28ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT PP EF 27 �106 �0.2025 88859.09 (kN/m)

LN

61.53 HH 12 EI 12 �27 �106 �3.42 �10 3 21875.9 (kN/m)

L3M

3.7 3 MH   HM 

 MM 6 EI 6 �27 �106 �3.42 �103 40470.42 (kN/m)

LM

3.7 24 EI 4 �27 �106 �3.42 �103 99827.03 (kN/m)

LM

3.7=>nrvv  � pp  24 �88859.09  2132618.235

i 1

nruu  � HH  24 �21875.9  525021.618

i 1nruw  rwu   � MH �cos   24 �40470.42 �1  971289.99

i 1nnrww  � pp �x  � MM  88859.09 �4 �(0.7 2  2.12  3.52  4.9 2 )  24 �99827.03

i 12

ni 1 17025609.3

- Thay các hệ số vào phương trình chính tắc ta được:2132618.235 �v  21473.091

525021.618 �u  (971289.99) �w  490.28

971289.99 �u  17025609.3 �w  3922.24Giải hệ 3 phương trình trên ta được:

v  0.01007 m =1.007 cm <  v   8 cm

u  1.5205 �10 3 m = 0.15205 cm <  u   1 cm

w  3.1712 �104 rad <  w  0.002 radVậy đảm bảo yêu cầu thiết kế.SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 29ĐỒ ÁN NỀN VÀ MĨNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTd. Tính nội lực từng cọc:

Các cọc cùng một hàng theo phương dọc cầu đều có nội lực bằng nhau và đươc tính

theo cơng thức sau:

-Lực dọc trục hàng thứ (i) tính theo cơng thức:

E �Fi

 v �cos i  u �sin i  xi �cos i 

LNiNi -Lực cắt hàng thứ (i) tính theo cơng thức:

Qi -12 E �I i

6 EI

 v �sin i  u �cos  i  xi �w �sin  i   2 i w

3

LM

LMMoment lớn nhất ở đầu cọc của hàng thứ (i) tính theo cơng thức:

Mi 6 E �I i

4 EI

 v �sin i  u �cos  i  xi �w �sin  i   i w

2

LM

LMTa lập được bảng tính sau đây:CỌCxiSin βCos βLniEFiv.Cos βu.Sin βxi.ω.CosβNiBẢNG TÍNH KẾT QUẢ LỰC DỌC TẠI ĐẦU CỌC CỦA CÁC CỌC TRONG MÓNG1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-4.9

-3.5

-2.1

-0.7

0.7

2.1

3.5

4.9

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01

1

1

1

1

1

1

1

1

1

161.53

61.53

61.53

61.53

61.53

61.53

61.53

61.53

61.53

61.53

61.5327000000

27000000

27000000

27000000

27000000

27000000

27000000

27000000

27000000

27000000

270000000.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.20250.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.010070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0-0.0016

-0.0011

-0.0007

-0.0002

0.00022

0.00067

0.00111

0.00155

0

0

0756.73399

796.18458

835.63518

875.08577

914.53636

953.98696

993.43755

1032.8881

894.81107

894.81107

894.81107SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 30ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

240

0

0

0

0

-4.9

-3.5

-2.1

-0.7

0.7

2.1

3.5

4.90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT61.53

61.53

61.53

61.53

61.53

61.53

61.53

61.53

61.53

61.53

61.53

61.53

61.5327000000

27000000

27000000

27000000

27000000

27000000

27000000

27000000

27000000

27000000

27000000

27000000

270000000.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.20250.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.010070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

-0.0016

-0.0011

-0.0007

-0.0002

0.00022

0.00067

0.00111

0.00155TỔNG894.81107

894.81107

894.81107

894.81107

894.81107

756.73399

796.18458

835.63518

875.08577

914.53636

953.98696

993.43755

1032.888121475.47013-2.1014-0.70150.70162.10173.501Qi-3.5xi.ω.Sinβ23.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7v.Sin β1u.Cos βCos β0JiSin β-4.9Exi1LmCỌCBẢNG TÍNH KẾT QUẢ LỰC CẮT TẠI ĐẦU CỌC CỦA CÁC CỌC TRONG

MÓNG270000000.003420.0015210020.428270000000.003420.0015210020.428270000000.003420.0015210020.428270000000.003420.0015210020.428270000000.003420.0015210020.428270000000.003420.0015210020.428270000000.003420.0015210020.428SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 31Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (94 trang)

×