1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Giao thông - Vận tải >

Chọn cốt thép đai 8, bố trí như sau:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (883.83 KB, 94 trang )


ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT1080  2 �50

40  1

Bước thép: a =

= 251.28mm- Khoảng cách bố trí thép: 28a 250

3. Tính tốn và bố trí cốt thép cho bệ cọc theo phương ngang cầu:

Theo phương ngang cầu bệ cọc làm việc như 1 dầm nút thừa được kê trên 2 gối là 2 trụ

của cầu và chịu các lực tác dụng là các phản lực đầu cọc.500 1400-14001400140014001400Phản lực đầu cọc đặt tại tim hàng cọc:

R1  P1  P9  P17  2450.670 (kN)R2  P2  P10  P18  2517.374 (kN)

R3  P3  P11  P19  2584.079 (kN)

R4  P4  P12  P20  2650.784 (kN)

R5  P5  P13  P21  2717.489 (kN)

R6  P6  P14  P22 = 2784.194 (kN)

R7  P7  P15  P23 = 2850.898 (kN)

-R8  P8  P16  P24 = 2917.603 (kN)

Phản lực tại tim gối tựa (tim trụ) là:SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 561400 500ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTR' -�P  21473.091  10736.55

i2

Tại giữa nhịp:2(kN)M max  9476.72 (kN.m) Diện tích cốt thép cần bố trí:

M max

9476.72 �10 2

Fa  197.93 (cm 2 )

Ra � �h0 28 �0.9 �190

 Chọn 2828 (As = 6.16 cm2)

 Hàm lượng cốt thép thực tế:

A

25 �6.16

 s 

 0.24%  M min  0.05%

b �h0 380 �190

Bước thép:a380  2 �50

 10.7cm

28  1Khoảng cách bố trí thép: 28a100

- Tại gối: M max  4084.644 kNm

Diện tích cốt thép cần bố trí:

M max

4084.644 �10 2

Fa  85.31 (cm 2 )

Ra � �h0

28 �0.9 �190

Chọn 1428 (As = 6.16 cm2)

Hàm lượng cốt thép thực tế:As

85.31 0.12%  M min  0.05%

b �h0 380 �190Bước thép:a-380  2 �50

 21.5cm  215mm

14  1Chọn 1428 a 210

Phía trên đỉnh bệ cọc bố trí lưới thép 20a200 theo cấu tạo. Ngồi ra

trong bệ cọc cần bố trí thêm các thanh thép đai 16 để tạo khung cho bệSVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 57ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTcọc và chống đỡ các thanh thép không bị oằn đi trong q trình thi cơng

bệ cọc.

-SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 58ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTPHẦN III: THIẾT KẾ KỸ THUẬT

PHƯƠNG ÁN: MÓNG CỌC KHOAN NHỒI D = 1m

I.

-Chọn kích thước cơng trình:

1. Kích thước bệ cọc:

Chọn h bệ = 2.0 (m)

Cao độ đỉnh bệ: +1.75 (m)

Cao độ đáy bệ: 1.5 – 2 = -0.5 (m)

Chiều dài đoạn cọc tự do từ đáy bệ cọc đến MĐSX là:

lo CĐĐB – CĐMĐSX = -0.5 – (-1.5) = 1 (m)-2. Chọn kích thước cọc và cao độ mũi cọc:

Do tải của cơng trình lớn nên ta chọn cọc khoan nhồi có đường kính D=1m để-thiết kế.

Chiều cao đoạn cọc ngàm vào đáy bệ cọc: hngàm = 1.2 m

Cao độ đỉnh cọc: CĐĐB + 1.2 = -0.5+1.2 = 0.7 (m)

Chiều dài cọc chọn được 55.2 (m)

Cao độ mũi cọc = Cao độ đỉnh cọc - Chiều dài cọc = 0.7 – 55.2 = -54.5 (m).

Chiều dài của đoạn cọc ngàm trong đất:

lngàm = CĐMĐSX – CĐMC = -1.5 – (-54.5) = 53 (m)Nên ta chọn chiều sâu cắm vào lớp thứ 6 là 7.9 m

II.Số liệu thiết kế:

Dựa vào các số liệu đã tính tốn theo phương án cọc đóng 450 x 450 ta

được các số liệu tổng tải trọng thiết kế đặt tại đỉnh bệ cọc

BẢNG 1: BẢNG TỔ HỢP TỔNG TẢI TRỌNG THIẾT KẾTải trọng thiết kế

Tải trọng thẳng đứng N (kN)

Tải trọng ngang H (kN)

Moment My (kNm)Tải trọng tiêu chuẩn

16417.2

350.2

2101.2SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 59Tải trọng tính tốn

20017.89

490.28

2941.68GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTN

HMLL10002000ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400SƠ ĐỒ TÍNH

III.

-Tính tốn thiết kế:

1. Sức chịu tải dọc trục thiết kế của cọc:

a. Sức chịu tải dọc trục của cọc theo vật liệu:

Cơng thức tính tốn:

Qu  Ru �Ab  Ran �AaTrong đó:

Ru R

�6

4.5

Mpa Ru: Cường độ tính tốn của bê tông:

R: Mác thiết kế của bê tông cọc, bê tông M300

Ru 300

 66.67

4.5

(kG/cm2) > 60 (kG/cm2)

 Chọn Ru = 60 kG/cm2 Ran: Cường độ tính tốn của cốt thép. Cốt thép trong móng loại CII

có cường độ chịu kéo tính tốn cốt thép dọc Rs =270(MPa)

Ran Rs 270 180 MPa

1.5 1.5

< 220 MPa. Chọn Ran=1800 Kg/cm2SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 60Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (94 trang)

×