1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Giao thông - Vận tải >

Qp= Ap ×qp= A­p×120N

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (883.83 KB, 94 trang )


ĐỒ ÁN NỀN VÀ MĨNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTTrong đó: Qp = mR.Ap.qp

mR = 1: hệ số điều kiện làm việc của đất ở mũi cọc

Ap : diện tích mũi cọc (m2).

qp: sức kháng mũi cực hạn của cọc (kN/m2).

 Qs = u

fsi : ma sát bên tác dụng lên cọc tại điểm giữa của phân lớp (kN/m2)

li : chiều dày phân lớp thứ i (m).

Sức kháng mũi cực hạn của cọc ( tra bảng 3.20 trang 240, sách Nền móng – Châu

Ngọc Ẩn)

q p  4200kN / m 2 �12

� Q p  q p �Ap �mR  4200 �

�1  3298.67 (kN)

4

-Sức kháng thân cọc (Qs):

Qs  u ��m f �f si �liBẢNG 2: SỨC CHỊU TẢI DỌC TRỤC CỦA CỌC THEO ĐẤT NỀN

Lớp đất

Lớp 1

B=0.51

Lớp2

B=1.730Độ sâu ztb

từng lớp

(m)

0.5

1.55

3.1

5.1

7.1

9.1

11.1Bề dày li

(m)Ma sát fi

(kN/m2)mfmf×fsi×li

(kN/m)1

1.1

2

2

2

2

20.915

0.143

0

0

0

0

00.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.60.594

0.0858

0

0

0

0

0SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 64ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGLớp 3

B=0Lớp 4

B=0.78Lớp 5

B=0.09

Lớp 6

B=0.06GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT

13.1

14.6

15.65

17.2

19.2

20.7

21.85

23.5

25.5

27.5

29.5

31.5

33.5

35.5

37.52

1

1.1

2

2

1

1.3

2

2

2

2

2

2

2

20

0

0

10

10

10

10

0.88

089

0.92

0.95

0.97

0.97

0.99

1.050.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.60

0

0

12

12

6

7.8

1.056

1.068

1.104

1.14

1.164

1.164

1.188

1.263911.090.60.65440.351.71.130.61.152642.2

44.15

46.1

48.1

50.1

52.052

1.9

2

2

2

1.910

10

10

10

10

100.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.612

11.4

12

12

12

11.4� fi �mf �li = 120.23

� Qs= π �1 �120.23= 377.715 (kN)VậyQdntt Qs  Q p

k377.715  3298.67

 4043.33 kN

1.75tt

ch

spt

� Ptk = min(Qvla ; Qdn ; Qdn ; Qa )= min(6089.4; 2951.2; 4043.33; 3585.32)= 2951.2 kN

2. Tính tốn số lượng cọc trong móng và bố trí cọc

a. Tính toán số lượng cọc:

Số lượng cọc được xác định theo công thức:

N

20017.89

nc   � tt  1.4 �

 9.4 (coc)

Ptk

2951.2SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 65ĐỒ ÁN NỀN VÀ MĨNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTPtk :Sức chịu tải tính tốn của cọc đơn  1.4 : Hệ số xét đến ảnh hưởng của giá trị Momen, loại đài cọc chiều dài chịu

uốn LM.

Vậy chọn số lượng cọc nc = 10 cọc.

b. Bố trí cọc trong móng:

- Số lượng cọc thiết kế là 10 cọc bố trí thành 2 hàng theo phương ngang cầu và 5

hàng theo phương dọc cầu.

- Khoảng cách từ tim tới tim giữa các cọc là s:

s  3d  3 �1  3 (m)

- Khoảng cách từ tim cọc đến mép của bệ cọc là :

1

0.5   1

2

(m)

�L  2 �1  3 �4  14 (m)B  2 �1  3  5 (m)

 Kích thước bệ cọc: �

c. Mặt bằng bố trí cọc30001

62

73

84

93000

--5

10500010001400010003. Tổ hợp tổng tải trọng thiết kế về đáy bệ cọc:

Thể tích bệ cọc:

0.25

Vbe  V4  V5 

�(5 �14  9.4 �1.4  5 �14 �9.4 �1.4)  2 �14 �5  149.46( m3 )

3

Tổ hợp tổng tải trong tiêu chuẩn về đáy bệ:

 Tải trọng thẳng đứng

N tc  16417.2  (25  10) �149.46  18659.1 (kN)SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 66ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT Tải trọng ngang theo phương dọc cầu

H tc  350.2 (kN) Moment theo phương dọc cầu

M tc  2101.2  350.2 �2  2801.6 (kNm)-Tổ hợp tổng tải tính tốn về đáy bệ:

 Tải trọng thẳng đứng

N tt  20017.89  (1.1�25  10) �149.46  22633.44 (kN) Tải trọng ngang theo phương dọc cầu

H tc  490.28 (kN) Moment theo phương dọc cầu

M tt  2941.68  490.28 �2  3922.24 (kNm)

BẢNG 4: BẢNG TỔ HỢP TỔNG TẢI TRỌNG THIẾT KẾ TẠI ĐÁY BỆ

Tải trọng thiết kế

Tải trọng thẳng đứng N (kN)

Tải trọng ngang H (kN)

Moment My (kNm)-Tải trọng tiêu chuẩn

18659.1

350.2

2801.64. Kiểm toán sức chịu tải của cọc:

a. Kiểm toán cọc đơn

Lực tác dụng lên cọc

Pmax �PtkĐiều kiện ổn định: Pmin �Pn

Pn: sức chịu nhổ an toàn của cọc.

-Sức chịu tải đầu cọc:

P x , y tt

N tt M y �xi M xtt �yi

� n

�xi2 �yi2SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 67Tải trọng tính tốn

22633.44

490.28

3922.24ĐỒ ÁN NỀN VÀ MĨNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTTa có bảng tính tốn sau:

BẢNG 5: SỨC CHỊU TẢI ĐẦU CỌC

Cọcxi(m)yi(m)xi2yi21-61.536.0002.2502-31.59.000301.5435Pi(kN)M xtt yi

0.000

�yi22132.6032.250M ytt xi

-130.741

�xi2

-65.3710.0002197.9730.0002.2500.0000.0002263.3441.59.0002.25065.3710.0002328.71561.536.0002.250130.7410.0002394.0856-6-1.536.0002.250-130.7410.0002132.6037-3-1.59.0002.250-65.3710.0002197.97380-1.50.0002.2500.0000.0002263.34493-1.59.0002.25065.3710.0002328.715106-1.536.0002.250130.7410.0002394.085Ta thấy : Pmax = 2394.085 (kN) < Ptk = 2951.2 (kN)

Pmin = 2132.603(kN)

 Sức chịu tải của đầu cọc đạt yêu cầu.b. Cọc làm việc theo nhóm:

Điều kiện ổn định:

tk

Pnh   �n1 �n2 �Pcoc

�N tt  22633.44n2 : số cọc trong 1 hàng: m=5

n1 : số hàng cọc: n=2

 : hệ số nhóm cọcSVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 68(kN)ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT

(n  1)n2  (n2  1)n1 �

  1 � 190n1n2�d �

�1 �

  arctag � � arctag � � 18.435o

�s �

�3 �

(2  1) �5  (5  1) �2 ��   1  18.435 ��

 0.73490 �2 �5

Pnh  0.734 �2 �5 �2951.2  21661.81(kN)Pnh  21661.81kN < N tt  22633.44 kNTuy nhiên độ lệch22633.44  21661.81

�100  4.4%  5%

21661.81

nên nhóm cọclàm việc đạt yêu cầu.

IV.

Kiểm toán theo trạng thái thứ nhất:

1. Kiểm tra sức chịu tải của cọc:

a. Tính nội lực đầu cọc:

- Xác định móng cọc bệ cao hay bệ thấp:

Ta có điều kiện xác định móng cọc là bệ cao hay bệ thấp:

� o  � 2 �H x

h �0.75 �tg �

45  �2 � a �Trong đó:

 Hx = 490.28 : tải trọng tính tốn theo phương ngang (kN)

 a = 14: kích thước móng đặt vng góc với mặt phằng đặt moment (m)

  5.7 : trọng lượng riêng của lớp đất từ đáy bệ trở lên (kN/m3)  10.2o : góc ma sát trong của lớp đất đặt đáy bệ.

� o 10.2o � 2 �490.28

h  0.75 �tg �

45  2.22

145.7(m)

Do chiều cao đài cọc so với cốt mặt đất sau xói là 1 m < 2.2 m. Vậy ta kiểm

-toán lực đầu cọc theo phương pháp cọc bệ cao.

Tính chiều dài chịu nén và chiều dài chịu uốn của từng cọc:

 Chiều dài chịu nén tính toán của cọc :

LN  L0  L1 K F �E �F

Ch �FSVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 69ĐỒ ÁN NỀN VÀ MĨNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTTrong đó :

1

 0.2

KF = 5

: hệ số kinh nghiệmd : cạnh cọc hoặc đường kính cọc

Ch=h.K= 53 �5000  265000 kN/m3 : hệ số đất nền tại mũi cọc

F: diện tích cọc

L0: chiều dài tự do của cọc

Với các giá trị trên ta có được giá trị của

LN  1  53 0.2 �29 �106

 75.89

265000

(m) Chiều dài chịu uốn:

Với   6 � LM  L0   D  1  6 �1  7 (m)

b. Tính tốn các hệ số, giải phương trình chính tắc:

Ta có phương trình chính tắc cho cọc được bố trí đối xứng:

�rvv �v  N tt  0tt

�ruu �u  ruw �w  H x  0tt

�rwu �u  rww �w  M y  0Trong đó:

Ntt = 22633.44 (kN): Tải trọng tính tốn theo phương thẳng đứngH xtt  490.28 (kN): Tải trọng tính tốn theo phương dọc cầu

M ytt  3922.24(kN.m): Moment tính toán theo phương dọc cầuu , v, w :chuyển vị ngang, chuyển vị thẳng đứng, góc quay của bệ quanh tâmtính tốn tại đáy bệ.rik : phản lực trong liên kết i do chuyển vị tại liên kết k gây ra

SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 70ĐỒ ÁN NỀN VÀ MĨNG-GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTTính các hệ số rik :

nrvv  � pp

i 1

nruu  � HH

i 1nruw  rwu  � MH �cos 

i 1nnrww  � pp �x  � MHVớii 1 PP EF

LN HH 12 EF

L3M MH   HM 2

ni 16 EI

LM4 EI

LM

 Số lượng cọc: n = 10 cọc

 Modun đàn hồi bê tông M300: E = 29.106 kN/m2

 �12

F

 0.7854

4

 Diện tích mặt cắt ngang cọc:

(m2)

 �14

I

 0.0491

64

 Moment quán tính mặt cắt ngang cọc:

(m4) MM Thay các số hạng trên vào công thức tính ta được: PPEF 29 �106 �0.7854

 300126.5 (kN/m)

LN

75.89 HH12 EI 12 �29 �106 �0.0491

 3 

 49815.7 (kN/m)

LM

73 MH   HM

 MM6 EI 6 �29 �106 �0.0491

 2 

 174355.1 (kN/m)

LM

724 EI 4 �29 �106 �0.0491

 813657.1 (kN/m)

LM

7SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 71ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTnrvv  � pp  10 �300126.5  3001265

i 1

nruu  � HH  10 �49815.7  498157

i 1nruw  rwu  � MH �cos   10 �174355.1 �1  1743551

i 1nni 1i 1rww  � pp �xn2  � MM  4 �300126.5 �(32  6 2 )  10 �813657.1

 62159341=>c. Giải phương trình chính tắc:

Thay các hệ số vào phương trình chình tắc ta được:3001265 �v  22633.44

�498157 �u  (1743551) �w  490.28

�1743551�u  62159341�w  3922.24Giải hệ 3 phương trình trên ta được:

v  7.5413 �103 m =0.75413 cm <  v   1 cm

u  1.3362 �103 m =0.13362cm <  u   1 cm

4

�w  1.0058 �10 rad <  w  0.02 rad

Vậy đảm bảo yêu cầu thiết kếd. Tính nội lực từng cọc:

Các cọc cùng một hàng theo phương dọc cầu đều có nội lực bằng nhau và đươc tính

theo cơng thức sau:

-Lực dọc trục hàng thứ (i) tính theo cơng thức:

Ni -E �Fi

 v �cos i  u �sin i  xi �cos  i 

LNiLực cắt hàng thứ (i) tính theo cơng thức:SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 72ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGQi -GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT12 E �I i

6 EI

 v �sin i  u �cos i  xi �w �sin i   2 i w

3

LM

LMMoment lớn nhất ở đầu cọc của hàng thứ (i) tính theo cơng thức:

Mi 6 E �I i

4 EI

 v �sin i  u �cos  i  xi �w �sin i   i w

2

LM

LMTa lập được bảng tính sau đây:

BẢNG 6: BẢNG TÍNH LỰC DỌC75.892-30175.89300175.89430175.89560175.896-60175.897-30175.89800175.89930175.891060175.892900000

0

2900000

0

2900000

0

2900000

0

2900000

0

2900000

0

2900000

0

2900000

0

2900000

0

2900000

00.785

4

0.785

4

0.785

4

0.785

4

0.785

4

0.785

4

0.785

4

0.785

4

0.785

4

0.785

4TỔNGSVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 73xi.ω.CosβLni10.000603

0.0003022082.223

6

2172.783

800.0000002263.3440.0075400.0003020.0075400.0006030.0075400.0075400.00754u.Sin βCos β0Niv.Cos βSin β-6Fixi1E �Fi

 v �cos i  u �sin i  xi �cos i 

LNiECỌCNi 0.0075400.0075400.007540.000603

0.0003022353.904

1

2444.464

3

2082.223

6

2172.783

800.0000002263.3440.0075400.0003020.0075400.0006032353.904

1

2444.464

322633.44ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT72-30173001743017560176-60177-301780017930171060172900000

0

2900000

0

2900000

0

2900000

0

2900000

0

2900000

0

2900000

0

2900000

0

2900000

0

2900000

00.0491

0.0491

0.0491

0.0491

0.0491

0.0491

0.0491

0.0491

0.0491

0.04910.00133

6

0.00133

6

0.00133

6

0.00133

6

0.00133

6

0.00133

6

0.00133

6

0.00133

6

0.00133

6

0.00133

6xi.ω.SinβLm1v.Sin βCos β0u.Cos βSin β-6Jixi1ECỌCBẢNG 7: BẢNG TÍNH LỰC CẮTQi0049.0270049.0270049.0270049.0270049.0270049.0270049.0270049.0270049.0270049.027490.27

2TỔNGCỌCxiSin βCos βLmEJiu.Cos βv.Sin βxi.ω.SinβBẢNG 8: BẢNG TÍNH MOMENT NGÀM VÀO ĐÀIMi1

2

3

4-6

-3

0

30

0

0

01

1

1

17

7

7

729000000

29000000

29000000

290000000.0491

0.0491

0.0491

0.04910.001336

0.001336

0.001336

0.0013360

0

0

00

0

0

0151.14

151.14

151.14

151.14SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 74Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (94 trang)

×