1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Giao thông - Vận tải >

a. Xác định móng bệ cao hoặc bệ thấp :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (883.83 KB, 94 trang )


ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTLN  L0  L1 K d �E �F

0.09 �27 �106

 1  51 

 61.53

FM �Ch

255000Trong đó:Lo: chiều dài tự do của cọc (từ mặt đất sau xói đến đáy bệ)

Lo = CĐĐB – CĐMĐSX = -0.5 – (-1.5) = 1 (m)

L1: chiều dài cọc cắm trong đất

L1= 2.1 + 14.1 + 6.3 + 18.7 + 3.9 + 5.9 = 51 (m)

EF: độ cứng chịu nén của tiết diện

Kd: hệ số ảnh hưởng của phản lực đất tại mũi cọc

Kd d 0.45 0.09

5

5Ch: hệ số nền của đất tại mũi cọc

Ch  K �h  5000 �51  255000-(kN/m3)Chiều dài uốn: LM=L0 +µd=1+6.0.45=3.7m

(µ: hệ số kinh nghiệm lấy 57 )

c. Tính tốn các hệ số, giải phương trình chính tắc:

Ta có phương trình chính tắc cho cọc được bố trí đối xứng:

�rvv �v  N tt  0tt

�ruu �u  ruw �w  H x  0tt

�rwu �u  rww �w  M y  0Trong đó:

Ntt =21473.091 (kN): Tải trọng tính tốn theo phương thẳng đứngH xtt  490.28 (kN): Tải trọng tính tốn theo phương dọc cầu

M ytt  3922.24(kN.m): Moment tính tốn theo phương dọc cầuSVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 27ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTu , v, w :chuyển vị ngang, chuyển vị thẳng đứng, góc quay của bệ quanh tâmtính tốn tại đáy bệ.rik : phản lực trong liên kết i do chuyển bị tại liên kết k gây ra

-Tính các hệ số rik :

nrvv  � pp

i 1

nruu  � HH

i 1nruw  rwu  � MH �cos 

i 1Vớinni 1i 1rww  � pp �xn2  � MH PP EF

LN HH 12 EF

L3M MH   HM 6 EI

L2M4 EI

LM

 Số lượng cọc: n = 24 cọc

 Modun đàn hồi bê tơng M250: E = 27.106 kN/m2

2

 Diện tích mặt cắt ngang cọc: F  0.45  0.2025 (m2)

0.452

I

 3.42 �103

12

 Moment quán tính mặt cắt ngang cọc:

(m4) MM Thay các số hạng trên vào cơng thức tính ta được:SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 28ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT PP EF 27 �106 �0.2025 88859.09 (kN/m)

LN

61.53 HH 12 EI 12 �27 �106 �3.42 �10 3 21875.9 (kN/m)

L3M

3.7 3 MH   HM 

 MM 6 EI 6 �27 �106 �3.42 �103 40470.42 (kN/m)

LM

3.7 24 EI 4 �27 �106 �3.42 �103 99827.03 (kN/m)

LM

3.7=>nrvv  � pp  24 �88859.09  2132618.235

i 1

nruu  � HH  24 �21875.9  525021.618

i 1nruw  rwu   � MH �cos   24 �40470.42 �1  971289.99

i 1nnrww  � pp �x  � MM  88859.09 �4 �(0.7 2  2.12  3.52  4.9 2 )  24 �99827.03

i 12

ni 1 17025609.3

- Thay các hệ số vào phương trình chính tắc ta được:2132618.235 �v  21473.091

525021.618 �u  (971289.99) �w  490.28

971289.99 �u  17025609.3 �w  3922.24Giải hệ 3 phương trình trên ta được:

v  0.01007 m =1.007 cm <  v   8 cm

u  1.5205 �10 3 m = 0.15205 cm <  u   1 cm

w  3.1712 �104 rad <  w  0.002 radVậy đảm bảo yêu cầu thiết kế.SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 29ĐỒ ÁN NỀN VÀ MĨNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTd. Tính nội lực từng cọc:

Các cọc cùng một hàng theo phương dọc cầu đều có nội lực bằng nhau và đươc tính

theo cơng thức sau:

-Lực dọc trục hàng thứ (i) tính theo cơng thức:

E �Fi

 v �cos i  u �sin i  xi �cos i 

LNiNi -Lực cắt hàng thứ (i) tính theo công thức:

Qi -12 E �I i

6 EI

 v �sin i  u �cos  i  xi �w �sin  i   2 i w

3

LM

LMMoment lớn nhất ở đầu cọc của hàng thứ (i) tính theo cơng thức:

Mi 6 E �I i

4 EI

 v �sin i  u �cos  i  xi �w �sin  i   i w

2

LM

LMTa lập được bảng tính sau đây:CỌCxiSin βCos βLniEFiv.Cos βu.Sin βxi.ω.CosβNiBẢNG TÍNH KẾT QUẢ LỰC DỌC TẠI ĐẦU CỌC CỦA CÁC CỌC TRONG MÓNG1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-4.9

-3.5

-2.1

-0.7

0.7

2.1

3.5

4.9

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01

1

1

1

1

1

1

1

1

1

161.53

61.53

61.53

61.53

61.53

61.53

61.53

61.53

61.53

61.53

61.5327000000

27000000

27000000

27000000

27000000

27000000

27000000

27000000

27000000

27000000

270000000.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.20250.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.010070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0-0.0016

-0.0011

-0.0007

-0.0002

0.00022

0.00067

0.00111

0.00155

0

0

0756.73399

796.18458

835.63518

875.08577

914.53636

953.98696

993.43755

1032.8881

894.81107

894.81107

894.81107SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 30ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

240

0

0

0

0

-4.9

-3.5

-2.1

-0.7

0.7

2.1

3.5

4.90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT61.53

61.53

61.53

61.53

61.53

61.53

61.53

61.53

61.53

61.53

61.53

61.53

61.5327000000

27000000

27000000

27000000

27000000

27000000

27000000

27000000

27000000

27000000

27000000

27000000

270000000.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.2025

0.20250.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.01007

0.010070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

-0.0016

-0.0011

-0.0007

-0.0002

0.00022

0.00067

0.00111

0.00155TỔNG894.81107

894.81107

894.81107

894.81107

894.81107

756.73399

796.18458

835.63518

875.08577

914.53636

953.98696

993.43755

1032.888121475.47013-2.1014-0.70150.70162.10173.501Qi-3.5xi.ω.Sinβ23.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7v.Sin β1u.Cos βCos β0JiSin β-4.9Exi1LmCỌCBẢNG TÍNH KẾT QUẢ LỰC CẮT TẠI ĐẦU CỌC CỦA CÁC CỌC TRONG

MÓNG270000000.003420.0015210020.428270000000.003420.0015210020.428270000000.003420.0015210020.428270000000.003420.0015210020.428270000000.003420.0015210020.428270000000.003420.0015210020.428270000000.003420.0015210020.428SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 31ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG84.90190011000111001120011300114001150011600117 -4.90118 -3.50119 -2.10120 -0.701210.701222.101233.501244.901GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7270000000.003420.0015210020.428270000000.003420.0015210020.428270000000.003420.0015210020.428270000000.003420.0015210020.428270000000.003420.0015210020.428270000000.003420.0015210020.428270000000.003420.0015210020.428270000000.003420.0015210020.428270000000.003420.0015210020.428270000000.003420.0015210020.428270000000.003420.0015210020.428270000000.003420.0015210020.428270000000.003420.0015210020.428270000000.003420.0015210020.428270000000.003420.0015210020.428270000000.003420.0015210020.428270000000.003420.0015210020.428TỔNG490.280BẢNG TÍNH KẾT QUẢ MOMENT TẠI ĐẦU CỌC CỦA CÁC CỌC TRONG

MÓNG

SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 32013-2.1014-0.70150.70162.10173.50184.90190011000111001120011300114001150011600117 -4.90118 -3.50119 -2.10120 -0.70121010.7Mi-3.5xi.ω.Sinβ23.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7

3.

7v.Sin β1u.Cos βCos β0JiSin β-4.9Exi1GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTLmCỌCĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG270000000.003420.0015210029.878270000000.003420.00152050029.878270000000.003420.00152050029.878270000000.003420.00152050029.878270000000.003420.00152050029.878270000000.003420.00152050029.878270000000.003420.00152050029.878270000000.003420.00152050029.878270000000.003420.00152050029.878270000000.003420.00152050029.878270000000.003420.00152050029.878270000000.003420.00152050029.878270000000.003420.00152050029.878270000000.003420.00152050029.878270000000.003420.00152050029.878270000000.003420.00152050029.878270000000.003420.00152050029.878270000000.003420.00152050029.878270000000.003420.00152050029.878270000000.003420.00152050029.878270000000.003420.00152050029.878SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 33ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG222.101233.501244.901GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT3.

7

3.

7

3.

7270000000.003420.00152050029.878270000000.003420.00152050029.878270000000.003420.00152050029.878TỔNG717.07875.08650.7914.53662.1953.98773.5993.43884.91032.88

890894.811100894.811110894.811120894.811130894.811756.7340020.428796.1850020.428835.6350020.428875.0860020.428-612.5600914.5360020.428640.1750953.9870020.4282003.3730993.4380020.4283477.03101032.88

80020.4285061.1520894.8110020.4280.0000894.8110020.4280.0000894.8110020.4280.0000894.8110020.4280.0000894.8110020.4280.0000SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 343707.997

2786.646

1754.8340

0

0MtiQi.Xi.SinβNi.Xi.CosβQiNi

835.635Qi.Cosβ4796.18520.42

8

20.42

8

20.42

8

20.42

8

20.42

8

20.42

8

20.42

8

20.42

8

20.42

8

20.42

8

20.42

8

20.42

8

20.42

8Ni.Sinβ3756.734Qi.Sinβ24.9

3.5

2.1

0.7Ni.Cosβ1XiCọce. Kiểm tra kết quả tính tốn:29.878121

3

29.878121

3

29.878121

3

29.878121

3

29.878121

3

29.878121

3

29.878121

3

29.878121

3

29.878121

3

29.878121

3

29.878121

3

29.878121

3

29.878121

3ĐỒ ÁN NỀN VÀ MĨNG140894.811150894.811160894.81117

18

19

204.9

3.5

2.1

0.7756.734

796.185

835.635

875.086210.7914.536222.1953.987233.5993.438244.91032.88

820.42

8

20.42

8

20.42

8

20.42

8

20.42

8

20.42

8

20.42

8

20.42

8

20.42

8

20.42

8

20.42

8

TỔNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT894.8110020.4280.0000894.8110020.4280.0000894.8110020.4280.0000756.7340020.428796.1850020.428835.6350020.428875.0860020.428-612.5600914.5360020.428640.1750953.9870020.4282003.3730993.4380020.4283477.03101032.88

80020.4285061.1520490.28

04639.3900.00

03707.997

2786.646

1754.8340

0

029.878121

3

29.878121

3

29.878121

3

29.878121

3

29.878121

3

29.878121

3

29.878121

3

29.878121

3

29.878121

3

29.878121

3

29.878121

3

717.075Kiểm tra sai số:

1

1P 

(�N i .cos  i  �Qi .sin  i  N tt ) 

�(21475.4656  21473.091)  0.011%N tt

21473.0911

1

Q(N

.sinQ

.cos

Q

)�(490.2798  490.28)  0%

i

i

i

i

ttQtt

490.28

1M 

(�N i .cos  i .xi  �Qi .sin  i .xi  �M i  M tt )M tt1

�(3922.3149  3922.24)  0.0019%� 3922.24

f. Kiểm tra nội lực dọc trục:SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 35ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTN max  N �N tt

Trong đó:

Lực dọc trục lớn nhất: N max  1032.88 kN

Trọng lượng bản thân cọc: N  53 �0.2025 �25  268.3125 (kN)� N max  N  1032.88  268.3125 �24  7472.38(kN) �Ntt  21473.091 (kN)

g. Kiểm tra tải trọng ngang của cọc:

Kiểm tra theo điều kiện sau:

Hx

�m2

tc

n �P  �Tx

Trong đó:

Hx = 490.28 (kN) : ngoại lực ngang tác dụng lên bệ;

n = 24 : số cọc;

Ptc: lực ngang tiêu chuẩn của 1 cọc (Tra bảng 3.10, sách Nền

móng cơng trình cầu đường – Nguyễn Anh Định).

�Tx  0 : tổng số hình chiếu trên trục ngang ox của nội lực dọc

trục trong các cọc;

m2 = 1: hệ số điều kiện làm việc lấy theo bảng 3.11, trang 146

(sách Nền móng cơng trình cầu đường – Nguyễn Anh Định).

490.28 0.24  1

24 �85

Sức chịu tải ngang của cọc thõa mãn điều kiện2. Kiểm tra cường độ tại vị trí mũi cọc:

a. Xác định kích thước khối móng quy ước

-Xác định góc ảnh hưởng 

tb

4tb : góc ma sát trong trung bìnhSVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 36ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGtb 

GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT1l1  2l2  3l3  4l4  5l5  6l6

l1  l2  l3  l4  l5  l6

10.2o �2.1  5.8o �14.1  6.9o �18.7  17.9o �3.9  17.9o �5.9

 7.993

2.1  14.1  6.3  18.7  3.9  5.9tb 7.993 1.998o

4

4Kích thước của khối móng qui ước:

 Theo phương dọc cầu:

Bqu  B '  2 L1  �tg  (1.4 �2  0.45)  2 �51�tg  1.998o   6.8

-(m) Theo phương ngang cầu:

Lqu  L '  2 L1  �tg  (7 �1.4  0.45)  2 �51�tg  1.998o   13.8-Diện tích khối móng qui ước:

Fqu  Bqu �Lqu  6.8 �13.8  93.84-(m2)Moment kháng uốn của khối móng qui ước:

Wqu -2

Lqu �Bqu613.8 �6.82

 106.352

6

(m3)b. Chuyển hệ tải trọng về trọng tâm khối móng quy ước:

Thể tích của khối móng qui ước:

Vqu  Bqu �Lqu �L1  6.8 �13.8 �51  4785.84-(m)(m3)Dung trọng trung bình của các lớp đất cọc xuyên qua:

 'tb  1 ' l1   2 ' l2   3 ' l3   4 ' l4   5 ' l5   6 ' l6

l1  l2  l3  l4  l5  l68.2 �2.1  5.7 �14.1  6 �6.3  7.6 �18.7  9.3 �3.9  9.5 �5.9

 7.25  kN / m3 

2.1  14.1  6.3  18.7  3.9  5.9Trọng lượng thể tích của khối móng quy ước:

 qu   tb -nc �Fc �Lc � bt

24 �0.2025 �53 �25

 7.25 

 8.596 kN / m3

Vqu

4785.84Tải trọng thẳng đứngSVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 37Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (94 trang)

×