1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Giao thông - Vận tải >

b. Chuyển hệ tải trọng về trọng tâm khối móng quy ước:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (883.83 KB, 94 trang )


ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTNtc0  N tc  nt � qu �Vqu  17740.11  1.1�8.596 �4785.84  62993.1-(kN)Tải trọng ngang theo phương dọc cầu

H tc0  350.2-(kN)

Moment phương dọc cầu

M tc0  M tc  H tt �LM  2801.6  350.2 �3.7  3852.2(kNm)BẢNG 14: BẢNG TỔ HỢP TẢI TRỌNG TẠI TÂM ĐÁY KHỐI MĨNG QUI

ƯỚC

Tải trọng thiết kế

Đơn vị

Tải trọng tính tốn

o

Tải trọng thẳng đứng (N tt)

kN

62993.1

o

Tải trọng ngang H (H tt)

kN

350.2

o

Moment My (M tt)

kN.m

3852.2

c. Tính ứng suất dưới đáy móng khối quy ước:

- Ứng suất nén lớn nhất:

 max -Ứng suất nén nhỏ nhất:

 min -N tc0 M tc0 62993.1 3852.2 707.5 kN / m 2

Fqu Wqu

93.84 106.352

N tc0 M tc0 62993.1 3852.2 635.06 kN / m 2

Fqu Wqu

93.84 106.352Ứng suất trung bình:

   min 707.5  635.06

 tb  max 671.28 kN / m 2

2-2d. Kiểm tra ứng suất dưới đáy móng khối quy ước:

Theo tiêu chuẩn QPXD 45 -78 thì:

R tc m1 �m2

 A �b � II  B �h � 'II  D �CII 

ktcTrong đó:

 m1, m2: hệ số điều kiện làm việc của nền và làm việc của cơng

trình, lấy m1 = 1.1, m2 = 1 (tra bảng 1.20, trang 72 sách Nền

móng – Châu Ngọc Ẩn)

 ktc: hệ số tin cậy, lấy ktc = 1 (vì các thơng số được xác địnht từ thí

nghiệm)

 b = Bqu = 6.8m

 h: chiều sâu chơn móng, lấy h =51 m

  'II : Dung trọng riêng của đất từ đáy móng trở lên, lấy

 'II   tb  7.25 (kN/m3) II : Dung trọng riêng của đất nằm dưới đáy móng,  II  9.5(kN/m3)

SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 38ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT A, B, D: hệ số tra bảng 1.19, trang 71 sách Nền móng - Châu

Ngọc Ẩn)

Với   7.993�tra bảng ta được: A =0.1384 ; B =1.5521 ;

D =3.9318

 Điều kiện ổn định của đất nền dưới đáy móng: max  707.5(kN/m 2 )  1.2 �R tc  1.2 �740.15  888.19 (kN/m 2 )R  1.1�0.1384 �6.8 �9.5  1.5521�51�7.25  3.9318 �22.9  740.15

tc(kN/m2)

 min  635.06 (kN/m 2 )  0

 tb  671.28 (kN/m 2 )  R tc  740.15 (kN/m 2 )

 Đất nền dưới đáy móng đảm bảo điều kiện ổn định.

3. Tính moment uốn dọc theo cọc và chuyển vị ngang của cọc

a. Hệ số biến dạng(  bd )

 bd 5K �bc

Eb �ITrong đó: bc – Chiều rộng qui ước của cọc.

Theo TCVN 205:1998, d < 0.8 nên bc  1.5d  0.5  1.5 �0.45  0.5  1.175 (m)

K: Hệ số đất nền, (T/m4) (Tra bảng 4.1, trang 436 – Sách Nền móng – Châu

Ngọc Ẩn)

=> K= 500 (T/m4) = 5000 kN/m4 ( sét pha, cứng đến nửa cứng)

Eb: Mô đun đàn hồi ban đầu của bê tông cọc khi nén và kéo, (T/m2) lấy theo tiêu

chuẩn thiết kê bê tông cốt thép. Eb=27.106 kN/m2 .

I0.45 �0.453

 3.42 �10 3

12

(m4) bd  55000 �1.175

 0.5765

27 �106 �3.42 �10 3

(m-1)b. Xác định chuyển vị của cọc tại cao trình mặt đất (  ik )

Chiều dài cọc trong đất tính đổi (le):

o-le   bd �Lc  0.5765 �53  30.555(m)SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 39ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTVới L: chiều dài thực tế từ mũi cọc đến mặt đất tính tốn.

Với le, tra bảng ta được Ao, Bo,Co : Hệ số không thứ nguyên lấy theo bảng G.2 –

TCXD 205:1998

Cọc tì lên đất: Ao = 2,441 ; Bo = 1,621 ; Co = 1,751;

-Chuyển vị tại cao trình mặt đất do các ứng lực đơn vị gây ra

0

 HH

1

1

Ao 

�2.441  1.381�104 m

3

6

3

 �Eb �I

0.5765 �27 �10 �3.42 �10

( kN )

3

bdO

O

 MH

  HM

0

 MM

1

1

Bo 

�1.621  5.29 �105 m

2

6

3

 �Eb �I

0.5765 �27 �10 �3.42 �10

( kN )

2

bd1

1

Co 

�1.751  3.29 �105 m

6

3

 bd �Eb �I

0.5765 �27 �10 �3.42 �10

( kN )0

0�y0  H 0 � HH  M 0 � HM0

0

0  H 0 � HM

 M 0 � MM

y

,

0

0

Xác định chuyển vị ngang và góc xoay(

):VớiH0 = 20.425 (kN): Giá trị tính tốn của lực cắt.

M0 = M tt  H 0 �L0  29.878  20.425 �1  50.303 (kN.m) : Moment uốn tại caotrình mặt đất.Thay số vào ta được :�y0  0.0055 (m)0  0.00274 rad

Chuyển vị ngang góc xoay của cọc ở độ sâu đế đài được xác định theo công thức sau:

H .L30 M .L20

y

.

L

0

0 0�n

3EI

2 EI2

H .L0 M .L0  0 2 EI

EIH, M : trị tính tốn của lực ngang (kN), moment uốn ( kN.m) do đài tác dụng lên

đầu cọc.

L0: chiều dài tự do của cọc, tính từ mặt đất đến đế đài.

E=27.106kN/m2 và I=0,454/12=0,00342 m4

SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 40ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTThay các giá trị ta được:

 n  0.0085 (m)

  0.0031 rad

-Áp lực tính tốn lên mặt bên của cọc:Độ sâu tính đổi của tiết diện cọc trong đất: ze = α.zSVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 41với: α= 0.5765ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTBẢNG 13: BẢNG TÍNH ỨNG SUẤT σz DỌC THÂN TRỤC

z

ze

A1

B1

C1

D1

σ

00100000.17346054 0.110.10.00504.365059520.34692108 0.210.20.20.0018.462313440.52038161 0.310.30.045 0.00410.80568210.69384215 0.410.40.080.01112.98852690.86730269 0.510.50.125 0.02114.54941631.04076323 0.60.9990.60.180.03615.52546251.21422376 0.70.9990.70.245 0.05716.03596961.38768430.80.9970.7990.320.08516.0849711.56114484 0.90.9950.899 0.405 0.12115.74350331.7346053810.9920.997 0.499 0.16715.15196351.90806592 1.10.9871.095 0.604 0.22214.26816012.08152645 1.20.9791.192 0.718 0.28813.12455432.25498699 1.30.9691.287 0.841 0.36511.88084062.42844753 1.40.9551.379 0.974 0.45610.59800892.60190807 1.50.9371.468 1.115 0.569.285597522.77536861.60.9131.553 1.264 0.6787.931352112.94882914 1.70.8821.633 1.421 0.8126.605523683.12228968 1.80.8431.706 1.584 0.9615.348224363.29575022 1.90.7951.771.752 1.1264.266476333.469210750.7351.823 1.924 1.3083.289102413.64267129 2.10.6621.863 2.098 1.5062.443694193.81613183 2.20.5751.887 2.272 1.721.870841193.98959237 2.30.471.892 2.443 1.951.368307024.16305291 2.40.3471.874 2.609 2.1951.254541244.33651344 2.50.2021.831.2114881222.765 2.454SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 42ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT4.50997398 2.60.0331.755 2.907 2.7244.68343452 2.7 -0.162 1.643 3.031.303603233.0031.706281894.85689506 2.8 -0.385 1.493.128 3.2882.317038585.03035559 2.9-0.643.196 3.5742.953751835.20381613-0.928 1.037 3.225 3.8583.731172045.37727667 3.1 -1.251 0.723 3.207 4.1334.794984815.55073721 3.2 -1.612 0.343 3.132 4.3925.668999131.29BIỂU ĐỒ ỨNG SUẤT DỌC TRỤC

18

16

14

12BIỂU ĐỒ ỨNG SUẤT DỌC

TRỤC10

8

6

4

2

001234567SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 438ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTLực cắt trong các tiết diện cọc:BẢNG 14: BẢNG TÍNH LỰC CẮT DỌC TRỤC

Z

ze

A4

B4

C4

D4

Qz

00000122.4250.1734605

40.1-0.00500121.9384578

20.3469210

80.2-0.02-0.0030120.7310981

90.5203816

10.30.045-0.009 -0.001127.5316807

30.6938421

50.4-0.08-0.021 -0.003116.3191945

10.8673026

90.5-0.125 -0.042 -0.0080.99913.5387599

31.0407632

30.6-0.180.99710.4326177

21.2142237

60.7-0.245 -0.114-0.030.9947.166035771.38768430.8-0.32-0.171 -0.0510.9893.9398563111.561144840.9-0.404 -0.243 -0.0820.980.71953874

71.7346053

81-0.499 -0.333 -0.1250.967-2.495266231.9080659

21.1-0.603 -0.443 -0.1830.946-5.518462842.0815264

51.2-0.716 -0.575 -0.2590.917-8.268872172.2549869

91.3-0.838-0.73-0.3560.876-10.83910432.4284475

31.4-0.967-0.91-0.4790.821-13.05621272.6019080

71.5-1.105 -1.116-0.630.747-15.2008498-0.072 -0.016SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 44ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT2.77536861.6-1.248-0.8150.652-16.93445192.9488291

41.7-1.396 -1.613 -1.0360.529-18.38790443.1222896

81.8-1.547 -1.906 -1.2990.374-19.54619953.2957502

21.9-1.699 -2.227 -1.6080.181-20.6334473.4692107

52-1.848 -2.578 -1.966 -0.057 -21.33620923.6426712

92.1-1.992 -2.956 -2.379 -0.345 -21.99825933.8161318

32.2-2.1253.9895923

72.3-2.243 -3.785 -3.379 -1.104 -22.73317154.1630529

12.4-2.339 -4.228 -3.973 -1.592 -22.99257534.3365134

42.5-2.407 -4.683 -4.932 -2.161 -31.91958324.5099739

82.6-2.437-5.144.6834345

22.7-2.42-5.591 -6.1434.8568950

62.8-2.346 -6.0235.0303555

92.95.2038161

335.3772766

73.1-1.638 -7.034 -9.822 -7.739 -26.29129915.5507372

13.2-1.187 -7.204 -10.82 -9.082 -27.22652315.7241977

53.3-0.599-2.2-1.35-3.36-6.42-1.969 -6.765-2.849 -0.692-22.37966-5.355 -2.821 -23.4775394-6.99-3.58-23.7714909-4.445 -24.2045831-7.892 -5.423 -24.7035894

-8.84-6.52-25.3065655-7.243 -11.82 -10.55 -28.5398479SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 45ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT5.8976582

83.40.147-7.118 -12.79 -12.13 -30.05176596.071118823.51.074-6.789 -13.69 -13.83 -31.72235286.2445793

63.62.205-6.2126.41803993.73.563-5.338 -15.15 -17.47 -35.6068388-14.5-15.61 -33.5750667BIỂU ĐỒ LỰC CẮT DỌC TRỤC

40

30

20

10

0-10 0BIỂU ĐỒ LỰC CẮT DỌC

TRỤC

1234567-20

-30

-40

-50Lực cắt trong các tiết diện cọc:SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 468ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTMoment trong các tiết diện cọc:ZBẢNG 15: BẢNG TÍNH MOMENT DỌC TRỤC

ze

A3

B3

C3

D30Mz0001050.300.173460540.10010.154.190.346921080.2 -0.001010.227.390.520381610.3 -0.004 -0.00110.3-60.640.693842150.4 -0.011-0.0210.4-268.800.867302690.5 -0.021-0.050.9990.5-567.481.040763230.6 -0.036 -0.0110.9980.6-1,029.671.214223760.7 -0.057-0.020.9960.699-1,669.091.38768430.8 -0.085 -0.0340.9920.799-2,522.661.561144840.9 -0.121 -0.0550.9850.897-3,620.961.734605381 -0.167 -0.0830.9750.994-5,025.311.908065921.1 -0.222 -0.1220.960.109-6,742.722.081526451.2 -0.287 -0.1730.9381.183-8,689.422.254986991.3 -0.365 -0.2380.9071.273-11,071.782.428447531.4 -0.455 -0.3190.8661.358-13,820.762.601908071.5 -0.559-0.420.8111.437-16,997.422.77536861.6 -0.676 -0.5430.7391.507-20,571.042.948829141.7 -0.808 -0.6910.6461.566-24,602.843.122289681.8 -0.956 -0.8670.531.612-29,123.253.295750221.9 -1.118 -1.0740.3851.64-34,070.943.469210752 -1.295 -1.3140.2071.646-39,476.683.642671292.1 -1.487-1.59-0.011.627-45,340.443.816131832.2 -1.693 -1.906-0.2711.575-51,631.523.989592372.3 -1.912 -2.263-0.5821.486-58,319.544.163052912.4 -2.141 -2.663-0.9491.352-65,312.74SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 47ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT4.336513442.5 -2.379 -3.109-1.3791.165-72,580.674.509973982.6 -2.621-1.8770.917-79,970.584.683434522.7 -2.865 -4.137-2.4520.598-87,421.804.856895062.8 -3.103 -4.718-3.1080.197-94,689.735.030355592.9 -3.331-5.34-3.852-0.295-101,652.76-6-4.688-0.891-108,035.815.203816133-3.6-3.545.377276673.1 -3.722-6.69-5.621-1.603-113,595.275.550737213.2 -3.864 -7.403-6.653-2.443-117,933.755.724197753.3 -3.955 -8.127-7.785-3.424-120,715.995.897658283.4 -3.979 -8.847-9.016-4.557-121,453.516.071118823.5 -3.919 -9.544-10.34-5.854-119,627.536.244579363.6 -3.757-11.751-7.325-114,688.946.41803993.7 -3.471 -10.78 -13.235-8.979-105,966.16-10.2BIỂU ĐỒ MOMENT UỐN

40,000.00

20,000.00

0.00

-20,000.000123456-40,000.00

-60,000.00

-80,000.00

-100,000.00

-120,000.00

-140,000.00a.SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 4878

BIỂU ĐỒ MOMENT UỐNXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (94 trang)

×