1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Giao thông - Vận tải >

Kiểm tra sức chịu tải của cọc:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (883.83 KB, 94 trang )


ĐỒ ÁN NỀN VÀ MĨNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTTrong đó :

1

 0.2

KF = 5

: hệ số kinh nghiệmd : cạnh cọc hoặc đường kính cọc

Ch=h.K= 53 �5000  265000 kN/m3 : hệ số đất nền tại mũi cọc

F: diện tích cọc

L0: chiều dài tự do của cọc

Với các giá trị trên ta có được giá trị của

LN  1  53 0.2 �29 �106

 75.89

265000

(m) Chiều dài chịu uốn:

Với   6 � LM  L0   D  1  6 �1  7 (m)

b. Tính tốn các hệ số, giải phương trình chính tắc:

Ta có phương trình chính tắc cho cọc được bố trí đối xứng:

�rvv �v  N tt  0tt

�ruu �u  ruw �w  H x  0tt

�rwu �u  rww �w  M y  0Trong đó:

Ntt = 22633.44 (kN): Tải trọng tính toán theo phương thẳng đứngH xtt  490.28 (kN): Tải trọng tính tốn theo phương dọc cầu

M ytt  3922.24(kN.m): Moment tính tốn theo phương dọc cầuu , v, w :chuyển vị ngang, chuyển vị thẳng đứng, góc quay của bệ quanh tâmtính tốn tại đáy bệ.rik : phản lực trong liên kết i do chuyển vị tại liên kết k gây ra

SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 70ĐỒ ÁN NỀN VÀ MĨNG-GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTTính các hệ số rik :

nrvv  � pp

i 1

nruu  � HH

i 1nruw  rwu  � MH �cos 

i 1nnrww  � pp �x  � MHVớii 1 PP EF

LN HH 12 EF

L3M MH   HM 2

ni 16 EI

LM4 EI

LM

 Số lượng cọc: n = 10 cọc

 Modun đàn hồi bê tơng M300: E = 29.106 kN/m2

 �12

F

 0.7854

4

 Diện tích mặt cắt ngang cọc:

(m2)

 �14

I

 0.0491

64

 Moment quán tính mặt cắt ngang cọc:

(m4) MM Thay các số hạng trên vào cơng thức tính ta được: PPEF 29 �106 �0.7854

 300126.5 (kN/m)

LN

75.89 HH12 EI 12 �29 �106 �0.0491

 3 

 49815.7 (kN/m)

LM

73 MH   HM

 MM6 EI 6 �29 �106 �0.0491

 2 

 174355.1 (kN/m)

LM

724 EI 4 �29 �106 �0.0491

 813657.1 (kN/m)

LM

7SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 71ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTnrvv  � pp  10 �300126.5  3001265

i 1

nruu  � HH  10 �49815.7  498157

i 1nruw  rwu  � MH �cos   10 �174355.1 �1  1743551

i 1nni 1i 1rww  � pp �xn2  � MM  4 �300126.5 �(32  6 2 )  10 �813657.1

 62159341=>c. Giải phương trình chính tắc:

Thay các hệ số vào phương trình chình tắc ta được:3001265 �v  22633.44

�498157 �u  (1743551) �w  490.28

�1743551�u  62159341�w  3922.24Giải hệ 3 phương trình trên ta được:

v  7.5413 �103 m =0.75413 cm <  v   1 cm

u  1.3362 �103 m =0.13362cm <  u   1 cm

4

�w  1.0058 �10 rad <  w  0.02 rad

Vậy đảm bảo yêu cầu thiết kếd. Tính nội lực từng cọc:

Các cọc cùng một hàng theo phương dọc cầu đều có nội lực bằng nhau và đươc tính

theo cơng thức sau:

-Lực dọc trục hàng thứ (i) tính theo cơng thức:

Ni -E �Fi

 v �cos i  u �sin i  xi �cos  i 

LNiLực cắt hàng thứ (i) tính theo công thức:SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 72ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGQi -GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT12 E �I i

6 EI

 v �sin i  u �cos i  xi �w �sin i   2 i w

3

LM

LMMoment lớn nhất ở đầu cọc của hàng thứ (i) tính theo cơng thức:

Mi 6 E �I i

4 EI

 v �sin i  u �cos  i  xi �w �sin i   i w

2

LM

LMTa lập được bảng tính sau đây:

BẢNG 6: BẢNG TÍNH LỰC DỌC75.892-30175.89300175.89430175.89560175.896-60175.897-30175.89800175.89930175.891060175.892900000

0

2900000

0

2900000

0

2900000

0

2900000

0

2900000

0

2900000

0

2900000

0

2900000

0

2900000

00.785

4

0.785

4

0.785

4

0.785

4

0.785

4

0.785

4

0.785

4

0.785

4

0.785

4

0.785

4TỔNGSVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 73xi.ω.CosβLni10.000603

0.0003022082.223

6

2172.783

800.0000002263.3440.0075400.0003020.0075400.0006030.0075400.0075400.00754u.Sin βCos β0Niv.Cos βSin β-6Fixi1E �Fi

 v �cos i  u �sin i  xi �cos i 

LNiECỌCNi 0.0075400.0075400.007540.000603

0.0003022353.904

1

2444.464

3

2082.223

6

2172.783

800.0000002263.3440.0075400.0003020.0075400.0006032353.904

1

2444.464

322633.44ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT72-30173001743017560176-60177-301780017930171060172900000

0

2900000

0

2900000

0

2900000

0

2900000

0

2900000

0

2900000

0

2900000

0

2900000

0

2900000

00.0491

0.0491

0.0491

0.0491

0.0491

0.0491

0.0491

0.0491

0.0491

0.04910.00133

6

0.00133

6

0.00133

6

0.00133

6

0.00133

6

0.00133

6

0.00133

6

0.00133

6

0.00133

6

0.00133

6xi.ω.SinβLm1v.Sin βCos β0u.Cos βSin β-6Jixi1ECỌCBẢNG 7: BẢNG TÍNH LỰC CẮTQi0049.0270049.0270049.0270049.0270049.0270049.0270049.0270049.0270049.0270049.027490.27

2TỔNGCỌCxiSin βCos βLmEJiu.Cos βv.Sin βxi.ω.SinβBẢNG 8: BẢNG TÍNH MOMENT NGÀM VÀO ĐÀIMi1

2

3

4-6

-3

0

30

0

0

01

1

1

17

7

7

729000000

29000000

29000000

290000000.0491

0.0491

0.0491

0.04910.001336

0.001336

0.001336

0.0013360

0

0

00

0

0

0151.14

151.14

151.14

151.14SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 74ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG5

6

7

8

9

106

-6

-3

0

3

60

0

0

0

0

01

1

1

1

1

1GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT7

7

7

7

7

729000000

29000000

29000000

29000000

29000000

290000000.0491

0.0491

0.0491

0.0491

0.0491

0.04910.001336

0.001336

0.001336

0.001336

0.001336

0.0013360

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0151.14

151.14

151.14

151.14

151.14

151.141511.

4TỔNGe. Kiểm tra lại kết quả tính tốn:

Cơng thức kiểm tra dựa trên nguyên tắc cân bằng tĩnh học:�X  0 � N  �N �cos  �Q �sin 

�Y  0 � Q  �N �sin   �Q cos 

�Z  0 � M  �N �x �cos   �Q �x �sin   �M

iiiyttiiittiiittiittTa có bảng sau:3566-67-380Qi.Xi.Sinβ4Ni.Xi.Cosβ02208.30049.027 -13249.802298.90049.027-6896.602389.40049.0270.002480.00049.0277440.002570.50049.027 15423.302208.30049.027 -13249.802298.90049.027-6896.602389.40049.0270.00SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 75Qi.Cosβ3Ni.Sinβ-349.0

3

49.0

3

49.0

3

49.0

3

49.0

3

49.0

3

49.0

3

49.0Qi.Sinβ22208.

3

2298.

9

2389.

4

2480.

0

2570.

5

2208.

3

2298.

9

2389.Ni.Cosβ-6QiXi1NiCọcBẢNG 10: BẢNG KIỂM TRA LỰC DỌC, LỰC CẮT VÀ MOMENTMti

151.1

4

151.1

4

151.1

4

151.1

4

151.1

4

151.1

4

151.1

4

151.1ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG931064

2480.

0

2570.

53

49.0

2480.0

3

49.0

2570.5

3

TỔNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT0049.0277440.000049.027 15423.305433.6104

151.1

4

151.1

4

1511.4Kiểm tra sai số:

P  �N i .cos  i  �Qi .sin  i  P  22633.44  22633.44  0 (kN)

Q  �N i .sin  i  �Qi .cos  i  H  490.27  490.28  0.01 (kN)

M  �N i .cos  i .xi  �Qi .sin  i .xi  �M i  M

�  3922.25  3922.24  0.01 (kN.m)

M

0.01

�100 

�100  0.000025%

3922.24

- Moment : M

P

0

�100 

�100  0

22633.44

- Lực dọc: P

%

H

0.01

�100 

�100  0.002%

490.28

- Lực ngang: H

2. Kiểm tra nội lực dọc trục:Công thức kiểm tra nội lực dọc trục:N max  N �N tt

Trong đó:Lực dọc trục lớn nhất: N max  2444.46 kN �12

N  55.2 �

�25  1083.85

4

Trọng lượng bản thân cọc:

(kN)

� N max  N  2444.46  1083.85 �10  13282.96 (kN) �N tt  22633.44 (kN)

3. Kiểm tra tải trọng ngang của cọc:

Kiểm tra theo điều kiện sau:

Hx

�m2

n �P tc  �Tx

Trong đó:

Hx =490.28 (kN) : ngoại lực ngang tác dụng lên bệ;

n = 10 : số cọc;

SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 76ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTPtc: lực ngang tiêu chuẩn của 1 cọc (Tra bảng 3.10, sách Nền

móng cơng trình cầu đường – Nguyễn Anh Định).

�Tx  0 : tổng số hình chiếu trên trục ngang ox của nội lực dọc

trục trong các cọc;

m2 = 1: hệ số điều kiện làm việc lấy theo bảng 3.11, trang 146

(sách Nền móng cơng trình cầu đường – Nguyễn Anh Định).

490.28 0.57  1

10 �85

Sức chịu tải ngang của cọc thõa mãn điều kiện.4. Kiểm tra cường độ tại vị trí mũi cọc:

a. Xác định kích thước khối móng quy ước:

-Xác định góc ảnh hưởng 

tb

4tb : góc ma sát trong trung bình

tb 

1l1  2l2  3l3  4l4  5l5  6l6

l1  l2  l3  l4  l5  l6

10.2o �2.1  5.8o �14.1  6.9o �18.7  17.9o �3.9  17.9o �7.9

 8.367

2.1  14.1  6.3  18.7  3.9  7.9-tb 8.367 1.195o

4

4

Kích thước của khối móng qui ước:

 Theo phương dọc cầu:

Bqu  B '  2 L1  �tg  (3  1)  2 �53 �tg  1.195o   6.2(m) Theo phương ngang cầu:

Lqu  L '  2 L1  �tg  (3 �4  1)  2 �53 �tg  1.195o   15.2-Diện tích khối móng qui ước:

Fqu  Bqu �Lqu  6.2 �15.2  94.24-(m2)Moment kháng uốn của khối móng qui ước:

Wqu Lqu �Bqu2

615.2 �6.22

 97.38

6

(m3)SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 77(m)Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (94 trang)

×