1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Giao thông - Vận tải >

a. Xác định kích thước khối móng quy ước:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (883.83 KB, 94 trang )


ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG-GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTb. Chuyển hệ tải trọng về trọng tâm khối móng quy ước:

Thể tích của khối móng qui ước:

Vqu  Bqu �Lqu �L1  6.2 �15.2 �53  4994.72-(m3)Dung trọng trung bình của các lớp đất cọc xuyên qua:

 'tb  1 ' l1   2 ' l2   3 ' l3   4 ' l4   5 ' l5   6 ' l6

l1  l2  l3  l4  l5  l68.2 �2.1  5.7 �14.1  6 �6.3  7.6 �18.7  9.3 �3.9  9.5 �7.9

 7.34  kN / m3 

2.1  14.1  6.3  18.7  3.9  7.9Trọng lượng thể tích của khối móng quy ước:

 qu   tb nc �Fc �Lc � bt

10 �0.7854 �55.2 �25

 7.34 

 9.5 kN / m3

Vqu

4994.72-Tải trọng thẳng đứng

Ntc0  Ntc  nt � qu �Vqu  18659.1  1.1�9.5 �4994.72  70853.92-Tải trọng ngang theo phương dọc cầu(kN)H tt0  350.2-(kN)

Moment phương dọc cầu

M tc0  M tc  H tc �LM  2801.6  350.2 �7  5253(kNm)BẢNG 14: BẢNG TỔ HỢP TẢI TRỌNG TẠI TÂM ĐÁY KHỐI MÓNG QUI ƯỚC

Tải trọng thiết kế

Đơn vị

o

Tải trọng thẳng đứng (N tc)

kN

o

Tải trọng ngang H (H tc)

kN

o

Moment My (M tc)

kN.m

c. Tính ứng suất dưới đáy móng khối quy ước:

- Ứng suất nén lớn nhất:

 max -Ứng suất nén nhỏ nhất:

 min -N tc0 M tc0 70853.92 5253 805.8 kN / m 2

Fqu Wqu

94.24

97.38

N tc0 M tc0 70853.92 5253 697.92 kN / m 2

Fqu Wqu

94.24

97.38Ứng suất trung bình:

   min 805.8  697.82

 tb  max 751.8 kN / m2

22d. Kiểm tra ứng suất dưới đáy móng khối quy ước:

SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 78Tải trọng tiêu chuẩn

70853.92

350.2

5253ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG-GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTTheo tiêu chuẩn QPXD 45 -78 thì:

R tc m1 �m2

 A �b � II  B �h � 'II  D �CII 

ktcTrong đó:

 m1, m2: hệ số điều kiện làm việc của nền và làm việc của cơng

trình, lấy m1 = 1.1, m2 = 1 (tra bảng 1.20, trang 72 sách Nền

móng – Châu Ngọc Ẩn)

 ktc: hệ số tin cậy, lấy ktc = 1 (vì các thơng số được xác địnht từ thí

nghiệm)

 b = Bqu = 6.2m

 h: chiều sâu chơn móng, lấy h =53 m

  'II : Dung trọng riêng của đất từ đáy móng trở lên, lấy

 'II   tb  7.34 (kN/m3) II : Dung trọng riêng của đất nằm dưới đáy móng,  II  9.5(kN/m3)

 A, B, D: hệ số tra bảng 1.19, trang 71 sách Nền móng - Châu

Ngọc Ẩn)

Với   8.367�tra bảng ta được: A =0.1466 ; B =1.5861 ;

D =3.9757

 Điều kiện ổn định của đất nền dưới đáy móng: max  805.8(kN/m 2 )  1.2 �R tc  1.2 �788.37  946.05 (kN/m 2 )R  1.1�0.1466 �6.2 �9.5  1.5861�53 �7.34  3.9757 �22.9  788.37

tc(kN/m2)

 min  697.82 (kN/m 2 )  0

 tb  751.8 (kN/m 2 )  R tc  788.37 (kN/m 2 )

 Đất nền dưới đáy móng đảm bảo điều kiện ổn định.

5. Tính moment uốn dọc theo cọc và chuyển vị ngang của cọc

a. Hệ số biến dạng(  bd )

 bd 5K �bc

Eb �ITrong đó: bc – Chiều rộng qui ước của cọc.

Theo TCVN 205:1998, d > 0.8 nên bc  d  1  1  1  2 (m)

K: Hệ số đất nền, (T/m4) (Tra bảng 4.1, trang 436 – Sách Nền móng – Châu

Ngọc Ẩn)

SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 79ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT=> K= 500 (T/m4) = 5000 kN/m4 ( sét pha, cứng đến nửa cứng)

Eb: Mô đun đàn hồi ban đầu của bê tông cọc khi nén và kéo, (T/m2) lấy theo tiêu

chuẩn thiết kê bê tông cốt thép. Eb=29.106 kN/m2 .

I �14

 0.0491

64

(m4) bd  55000 �2

 0.371

29 �106 �0.0491

(m-1)b. Xác định chuyển vị của cọc tại cao trình mặt đất (  ik )

Chiều dài cọc trong đất tính đổi (le):

o-le   bd �Lc  0.371�55.2  20.48(m)Với L: chiều dài thực tế từ mũi cọc đến mặt đất tính tốn.

Với le, tra bảng ta được Ao, Bo,Co : Hệ số không thứ nguyên lấy theo bảng G.2 –

TCXD 205:1998

Cọc tì lên đất: Ao = 2,441 ; Bo = 1,621 ; Co = 1,751;

-Chuyển vị tại cao trình mặt đất do các ứng lực đơn vị gây ra

0

 HH

1

1

Ao 

�2.441  3.357 �105 m

3

 �Eb �I

0.371 �29 �106 �0.0491

( kN )

3

bdO

O

 MH

  HM

0

 MM

1

1

Bo 

�1.621  0.827 �105 m

2

 �Eb �I

0.371 �29 �106 �0.0491

( kN )

2

bd1

1

Co 

�1.751  0.331�10 5 m

 bd �Eb �I

0.371 �29 �106 �0.0491

( kN )0

0�y0  H 0 � HH  M 0 � HM0

0

  H 0 � HM

 M 0 � MM

y

,Xác định chuyển vị ngang và góc xoay( 0 0 ): � 0VớiH0 = 49.027 (kN): Giá trị tính tốn của lực cắt.

M0 = M tt  H 0 �L0  151.14  49.027 �1  200.167 (kN.m) : Moment uốn tạicao trình mặt đất.

SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 80ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGThay số vào ta được :GVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT�y0  0.0033 (m)0  0.0011 rad

Chuyển vị ngang góc xoay của cọc ở độ sâu đế đài được xác định theo công thức sau:

H .L30 M .L20

  y0  0 .L0 

�n

3EI

2 EI2

H .L0 M .L0  0 2 EI

EIH, M : trị tính tốn của lực ngang (kN), moment uốn ( kN.m) do đài tác dụng lên

đầu cọc.

L0: chiều dài tự do của cọc, tính từ mặt đất đến đế đài.

E=29.106kN/m2 và I=0.0491 m4

Thay các giá trị ta được:

 n  0.0045 (m)

  0.0013 rad

-Áp lực tính tốn lên mặt bên của cọc:Độ sâu tính đổi của tiết diện cọc trong đất: ze = α.zvới: α= 0.371BẢNG ỨNG SUẤT DỌC TRỤC

zzeA1B1C1D1σ0010000.000000.26954180.110.10.00504.053050.53908360.210.20.20.0017.714060.80862530.310.30.0450.0049.897221.07816710.410.40.080.01111.768881.34770890.510.50.1250.02112.992431.61725070.60.9990.60.180.03613.591451.88679250.70.9990.70.2450.05713.666032.15633420.80.9970.7990.320.08513.20955SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 81ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT2.4258760.90.9950.8990.4050.12112.273882.695417810.9920.9970.4990.16710.983212.96495961.10.9871.0950.604 0.2229.279523.23450131.20.9791.1920.718 0.2887.186433.50404311.30.9691.2870.841 0.3654.843693.77358491.40.9551.3790.974 0.4562.290774.04312671.50.9371.4681.115 0.56-0.465184.31266851.60.9131.5531.264 0.678-3.445044.58221021.70.8821.6331.421 0.812-6.594584.8517521.80.8431.7061.584 0.961-9.868675.12129381.90.7951.771.752 1.126-13.165675.390835620.7351.8231.924 1.308-16.548195.66037742.10.6621.8632.098 1.506-19.973955.92991912.20.5751.8872.272 1.72-23.290576.19946092.30.471.8922.443 1.95-26.654566.46900272.40.3471.8742.609 2.195-29.732156.73854452.50.2021.832.765 2.454-32.760167.00808632.60.0331.7552.907 2.724-35.604237.2776282.7-0.1621.6433.033.003-38.008827.54716982.8-0.3851.493.128 3.288-39.964457.81671162.9-0.641.293.196 3.574-41.517878.08625343-0.9281.0373.225 3.858-42.400008.35579513.1-1.2510.7233.207 4.133-42.282528.62533693.2-1.6120.3433.132 4.392-41.396018.89487873.3-2.011-0.1122.991 4.626-39.069409.16442053.4-2.45-0.6482.772 4.826-35.373949.43396233.5-2.928-1.2722.463 4.98-29.891729.7035043.6-3.445-1.9912.05-22.43632SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 825.075ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT9.97304583.7-4-2.8131.525.097-12.4976610.2425883.8-4.59-3.7420.857 5.029-0.0163710.5121293.9-5.21-4.7840.047 4.85315.7601010.7816714-5.854-5.941 -0.9274.54834.9503411.0512134.1-6.514-7.2164.09258.2411011.3207554.2-7.179-8.607 -3.4283.46185.96834-2.08BẢNG ỨNG SUẤT DỌC TRỤC

100.00000

80.00000

60.00000

BẢNG ỨNG SUẤT DỌC

TRỤC40.00000

20.00000

0.00000

-20.000000246810-40.00000

-60.00000SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 8312ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTLực cắt trong các tiết diện cọc:ZBẢNG 14: BẢNG TÍNH LỰC CẮT DỌC TRỤC

ze

A4

B4

C4

D400000149.02700.26954180.1-0.00500147.82730.53908360.2-0.02-0.0030144.87480.80862530.30.045-0.009-0.001161.70881.07816710.4-0.08-0.021-0.003134.19031.34770890.5-0.125-0.042-0.0080.99927.59061.61725070.6-0.18-0.072-0.0160.99720.31451.88679250.7-0.245-0.114-0.030.99412.84042.15633420.8-0.32-0.171-0.0510.9895.71012.4258760.9-0.404-0.243-0.0820.98-1.10272.69541781-0.499-0.333-0.1250.967-7.54352.96495961.1-0.603-0.443-0.1830.946-13.06533.23450131.2-0.716-0.575-0.2590.917-17.40533.50404311.3-0.838-0.73-0.3560.876-20.71223.77358491.4-0.967-0.91-0.4790.821-22.45344.04312671.5-1.105-1.116-0.630.747-23.25054.31266851.6-1.248-1.35-0.8150.652-22.14694.58221021.7-1.396-1.613-1.0360.529-19.38244.8517521.8-1.547-1.906-1.2990.374-14.79415.12129381.9-1.699-2.227-1.6080.181-8.85185.39083562-1.848-2.578-1.966-0.057-0.67585.66037742.1-1.992-2.956-2.379-0.3458.98535.92991912.2-2.125-3.36-2.849-0.69220.80246.19946092.3-2.243-3.785-3.379-1.10434.19486.46900272.4-2.339-4.228-3.973-1.59249.4318SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 84QzĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT6.73854452.5-2.407-4.683-4.932-2.16149.53667.00808632.6-2.437-5.14-5.355-2.82184.78427.2776282.7-2.42-5.591-6.143-3.58104.69557.54716982.8-2.346-6.023-6.99-4.445125.68257.81671162.9-2.2-6.42-7.892-5.423147.77618.08625343-1.969-6.765-8.84-6.52170.64118.35579513.1-1.638-7.034-9.822-7.739193.22868.62533693.2-1.187-7.204-10.82-9.082216.17808.89487873.3-0.599-7.243-11.82-10.55237.84739.16442053.40.147-7.118-12.79-12.13257.96219.43396233.51.074-6.789-13.69-13.83275.71649.7035043.62.205-6.212-14.5-15.61290.00959.97304583.73.563-5.338-15.15-17.47299.566610.2425883.85.173-4.111-15.6-19.37302.875210.5121293.97.059-2.473-15.78-21.28298.908310.78167149.244-0.358-15.61-23.14285.465511.0512134.111.7492.304-15.01-24.9260.412911.3207554.214.5915.548-13.87-26.47229.6174BẢNG LỰC CẮT DỌC TRỤC

350.0000

300.0000

250.0000

BẢNG LỰC CẮT DỌC TRỤC200.0000

150.0000

100.0000

50.0000

0.0000

-50.00000246810SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 8512ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTMoment trong các tiết diện cọc:Z

0BẢNG 15: BẢNG TÍNH MOMENT DỌC TRỤC

ze

A3

B3

C3

D3Mz00010151.140.26954180.10010.1164.350.53908360.2-0.001010.2-18.420.80862530.3-0.004-0.00110.3-592.581.07816710.4-0.011-0.0210.4-1,940.241.34770890.5-0.021-0.050.9990.5-3,869.611.61725070.6-0.036-0.0110.9980.6-6,819.011.88679250.7-0.057-0.020.9960.699-10,916.732.15633420.8-0.085-0.0340.9920.799-16,383.622.4258760.9-0.121-0.0550.9850.897-23,415.062.69541781-0.167-0.0830.9750.994-32,402.882.96495961.1-0.222-0.1220.960.109-43,2793.23450131.2-0.287-0.1730.9381.183-55,8503.50404311.3-0.365-0.2380.9071.273-71,0923.77358491.4-0.455-0.3190.8661.358-88,6784.04312671.5-0.559-0.420.8111.437-109,0004.31266851.6-0.676-0.5430.7391.507-131,8614.58221021.7-0.808-0.6910.6461.566-157,6514.8517521.8-0.956-0.8670.531.612-186,5675.12129381.9-1.118-1.0740.3851.64-218,2145.39083562-1.295-1.3140.2071.646-252,7915.66037742.1-1.487-1.59-0.011.627-290,2955.92991912.2-1.693-1.906-0.2711.575-330,531SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 86ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT6.19946092.3-1.912-2.263-0.5821.486-373,3046.46900272.4-2.141-2.663-0.9491.352-418,0266.73854452.5-2.379-3.109-1.3791.165-464,5017.00808632.6-2.621-3.6-1.8770.917-511,7537.2776282.7-2.865-4.137-2.4520.598-559,3907.54716982.8-3.103-4.718-3.1080.197-605,8507.81671162.9-3.331-5.34-3.852-0.295-650,3518.08625343-3.54-6-4.688-0.891-691,133.88.35579513.1-3.722-6.69-5.621-1.603-726,637.68.62533693.2-3.864-7.403-6.653-2.443-754,320.48.89487873.3-3.955-8.127-7.785-3.424-772,035.29.16442053.4-3.979-8.847-9.016-4.557-776,656.39.43396233.5-3.919-9.544-10.34-5.854-764,863.69.7035043.6-3.757-10.2-11.751-7.325-733,142.49.97304583.7-3.471-10.78-13.235-8.979-677,196.0MOMEN UỐN THÂN CỌC

400,000.00

200,000.00

0.00

-200,000.00024681012-400,000.00

-600,000.00

-800,000.00

-1,000,000.00V.Kiểm toán theo trạng thái giới hạn 2:SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 87MOMEN UỐN THÂN CỌCĐỒ ÁN NỀN VÀ MĨNGGVHD: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠTDo khoảng cách tính theo tim giữa các cọc (a = 1 m) nhỏ hơn 4 lần cạnh cọc (4d = 4m)

nên ta coi móng cọc như móng khối quy ước để kiểm tra độ lún.

-1. Xác định tải trọng gây lún:

Đưa toàn bộ tải trọng về đáy khối móng quy ước:

Pgl  P   tb �H

Trong đó:

PNtc  Pcoc  Pdat

AM �BMPcoc= � coc

V� bt= 10×53×0.7854×25= 10406.55 kNnPd  �Vdi � i  Bqu �Lqu �(2.1�8.2  14.1 �5.7  6.3 �6  18.7 �7.6  3.9 �9.3  7.9 �9.5)

i 1 36643.34 (kN ) tb = 7.34 kN /m318659.1  10406.55  36643.34

 697.25kN

15.2 �6.2

 P=Pgl = 697.25– 7.34×53= 308.23 kN

2. Tính toán ứng suất do trọng lượng bản thân các lớp đất theo chiều sâu:

Cơng thức tính tốn:

n bt  � i hi  2.1�8.2  14.1�5.7  6 �6.3  18.7 �7.6  3.9 �9.3  7.9 �9.5  388.83kN / m 2

i 1-3. Kiểm toán độ lún của nền dưới đáy móng:

Điều kiện ổn định:

S � S  gh  1.5 LTrong đó:

S: độ lún tổng thể của nền dưới đáy móng

L: chiều dài nhịp L = 30 m S  gh  1.5 � 30  8.22

-(cm)Do khoảng cách giữa các tim cọc < 6d nên móng cọc được xem như móng nơng

và kiểm tốn độ lún tại đáy khối móng qui ước.

Chia nền đất dưới đáy khối móng qui ước thành các phân lớp có chiều dày

hi = 2.5 m (hi= 0.4b=0.4×6.2=2.48 m . Chọn 2.5 m)

Ứng suất gây lún tại điểm giữa phân lớp i:SVTH: NGUYỄN NGỌC CẢNH – CD13CLCAPage 88Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (94 trang)

×