Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3 : Mô phỏng trên Simulink

Chương 3 : Mô phỏng trên Simulink

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 3.1: Sơ đồ mơ phỏng17Hình 3.2: Đặc tính

+Tải dạng ngẫu nhiênHình 3.3: : Sơ đồ mơ phỏng18Hình 3.4: Đặc tính-Tín hịêu đặt dạng bậc 2

+ Tải dạng ngẫu nhiênHình 3.5: sơ đồ mơ phỏng

19Hình 3.6: đặc tính

+Tải dạng bước nhảyHình 3.7: đặc tính

203.2. Tổng hợp theo tiêu chuẩn tối ưu modul đối xứng

- Tín hiệu đặt bậc 1

+ Với tải ngẫu nhiênHình 3.8: Sơ đồ mơ phỏng

Trong đó khâu PID có thơng số:Hình 3.921Hình 3.10: đặc tính

+ Với tải bước nhảyHình 3.11: Sơ đồ mơ phỏng

22Hình 3.12: đặc tính

- Tín hiệu đặt bậc 2

+Với tải bước nhảyHình 3.13: Sơ đồ mơ phỏng

23Hình 3.14: đặc tính

+Với tải ngẫu nhiênHình 3.15: đặc tính

24Nhận xét:

-Tốc độ bám theo tốc độ đặt

Với tín hiệu đặt là hàm bậc 1 và hàm bậc 2 thì tốc độ đều là 314

Với các nhiễu tải khác nhau thì tốc độ khơng đổi

Tốc độ động cơ giữa 2 tiêu chuẩn tối ưu modul và tối ưu modul đối xứng

đều là 314

Với tiêu chuẩn tối ưu modul đối xứng thì có độ q chỉnh nhưng tương đối

nhỏ , tiêu chuẩn tối ưu modul thì khơng có độ q chỉnhTài liệu tham khảo

[1] Bùi Quốc Khánh, Phạm Quốc Hải, Nguyễn Văn Liễn, Dương Văn

Nghi,"Điều chỉnh tự động truyền động điện",1998

25[2] Nguyễn Phùng Quang,"Điều khiển tự động truyền động điện xoay chiều ba

pha",1998.

[3] Bài giảng tổng hợp hệ điện cơ của Trường Đại Học Hàng Hải.26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3 : Mô phỏng trên Simulink

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×