1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Tiến sĩ >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đánh giá của giảng viên về những yếu tố ảnh hưởng đến rèn luyện KN TKBH theo TCNL

Đánh giá của giảng viên về những yếu tố ảnh hưởng đến rèn luyện KN TKBH theo TCNL

Tải bản đầy đủ - 0trang

109

SV là: “Tính tích cực của SV trong rèn luyện KN TKBH theo TCNL”. Tiếp theo

thuộc về yếu tố: “Hoạt động đào tạo và học tập”, và “Phương pháp, KN giảng dạy

của giảng viên”.

Yếu tố khách quan tạo điều kiện thuận lợi cho SV trong rèn luyện KN TKBH

theo TCNL là: “Nguồn tư liệu phong phú, dồi dào về TKBH theo TCNL”, “Cơ sở

vật chất, trang thiết bị DH”.

Thực trạng trên đây sẽ là cơ sở để chúng tôi đề suất biện pháp rèn luyện KN

TKBH theo TCNL phù hợp.

Đánh giá của SV về những yếu tố ảnh hưởng đến việc rèn luyện KN TKBH

theo TCNL

Bảng 2.23. Đánh giá của sinh viên về những yếu tố ảnh hưởng đến rèn luyệnkĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực

STTNội dungKết quả

điều tra

ĐTBĐLCTB2.Đặc điểm của SV sư phạm trong KN TKBH theo

TCNL: Tâm lý, hiểu biết về mặt lí luận, thái độ…3.530.9123.Năng lực giảng dạy của giảng viên3.471.0434.Hoạt động thực hành, thực tập sư phạm3.610.9615.Quản lí đào tạo và học tập3.450.9246.Cơ sở vật chất, trang thiết bị DH, môi trường rèn luyện3.370.955Kết quả bảng trên cho ta thấy, đánh giá của SV phần lớn là tương đồng với

đánh giá của giảng viên, có chút khác biệt như sau: Yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất

là “Hoạt động thực hành, thực tập sư phạm”. Theo SV, đây là hoạt động các em

thu được nhiều hiệu quả nhất, KN TKBH theo TCNL cũng thành thạo hơn từ

hoạt động này.

Yếu tố thứ hai, SV lựa chọn là: “Đặc điểm của SV sư phạm trong KN TKBH

theo TCNL: Tâm lý, hiểu biết về mặt lí luận, thái độ”. Đây là những yếu tố thuộc về

bản thân SV. Theo SV N.T.L khoa Toán cho rằng: Yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất

thuộc về SV vì hầu hết các bạn chưa tích cực trong việc tự rèn luyện, ỉ lại vào sách

hướng dẫn khi TKBH theo TCNL.110

Yếu tố được SV lựa chọn tiếp theo là: “Quản lí đào tạo và học tập”. Để tìm

hiểu sâu hơn về thực trạng này, chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn trực tiếp một số

SV và thu được câu trả lời như sau: Chúng em thiết nghĩ nhà trường cần tăng thêm

thời gian cho hoạt động thực hành, thực tập trong cả bốn năm học để chúng em có

điều kiện cọ sát với thực tiễn nhiều hơn.111

Kết luận chương 2

2.1. Qua khảo sát cho thấy: Mức độ rèn luyện KN TKBH theo TCNL của SV

sư phạm theo 3 tiêu chí hầu hết ở mức trung bình thể hiện ở cả 5 kỹ năng cấu thành

KN TKBH theo TCNL là: KN xác định và thiết kế mục tiêu bài học; KN xác định

và lựa chọn nội dung học tập; KN xác định và thiết kế hoạt động học tập; KN xác

định và lựa chọn phương pháp, phương tiện; KN thiết kế môi trường, thiết kế tổng

kết và hướng dẫn học tập. Điều này có nghĩa là trong q trình rèn luyện, ở tất cả

các KN này, SV làm được phần nào của nội dung kỹ năng tuy vẫn bị thiếu hoặc bỏ

sót; khi thực hiện các KN TKBH theo TCNL đã có sự thành thạo tuy vẫn còn lúng

túng khi q trình thực hiện; SV đã biết vận dụng các điều kiện khác nhau khi giải

quyết các nhiệm vụ rèn luyện KN, yếu tố dập khuân theo mẫu vẫn còn tồn tại, tuy

nhiên sự linh hoạt, sáng tạo đã có nhiều hơn trước.

Xét theo tiêu chí đánh giá KN TKBH theo TCNL, cả 5 KN cấu thành KN

TKBH theo TCNL của SV sư phạm, tính đầy đủ ln có ĐTB cao nhất so với tính

thuần thục và tính linh hoạt. Như vậy, SV đã thực hiện các hành động, thao tác

trong từng KN tương đối đầy đủ về mặt số lượng song chất lượng chưa cao, chưa

thuần thục vẫn còn sự lúng túng, máy móc và kém linh hoạt trong những điều kiện

và hoàn cảnh khác nhau.

Trong các kỹ năng được nghiên cứu, kỹ năng xác định và thiết kế mục tiêu;

KN xác định và lựa chọn nội dung học tập có ĐTB thấp nhất so với các KN còn lại,

đây là KN mà SV còn lúng túng và gặp khó khăn nhiều nhất, đặc biệt cách xác định

năng lực cần hình thành cho người học và nội dung trong tâm của bài học, vẫn gặp

phải lỗi tham kiến thức. SV chưa linh hoạt trong phân tích đánh giá tài liệu học tập

cũng như vận dụng các kiến thức trong sách vở vào thực.

2.2. Qua khảo sát cho thấy các học phần về lí luận DH, phương pháp giảng

dạy bộ mơn, rèn luyện NVSP thường xuyên chưa đáp ứng được nhu cầu của DH

theo TCNL. Hoạt động thực hành, rèn luyện các KN nghề trong đó có KN TKBH

theo TCNL chưa được bố trí hợp lý: Thời gian ít, lớp học lại quá đông, SV chưa chủ

động trọng việc lập kế hoạch rèn luyện cho bản thân. Vì vậy KN TKBH theo TCNL

của SV chưa tốt.

2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến q trình rèn luyện KN TKBH theo TCNL:112

Còn thiếu nhiều phương tiện, cơ sở vật chất, tài liệu cần thiết cho quá trình rèn

luyện, thực hành KN TKBH, yếu tố thuộc về bản thân giảng viên: Sử dụng nhiều

phương pháp nhưng chưa đúng qui trình và hiệu quả chưa cao, bên cạnh đó một số

giảng viên vẫn sử dụng phong cách và PPDH truyền thống khơng kích thích nhu

cầu của người học. Yếu tố thuộc về bản thân người học: SV khơng có hứng thú, tích

cực rèn luyện KN. Đây là vấn đề cần được quan tâm, giải quyết.

Kết quả khảo sát thực trạng, là cơ sở để chúng tôi đề xuất các biện pháp rèn

luyện KN TKBH theo TCNL cho SV sư phạm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đánh giá của giảng viên về những yếu tố ảnh hưởng đến rèn luyện KN TKBH theo TCNL

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×