Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Những nghiên cứu về kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực

Những nghiên cứu về kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực

Tải bản đầy đủ - 0trang

7-Nghiên cứu cơ sở lý luận về TKBH

-Nghiên cứu các ứng dụng công nghệ thông tin vào TKBH

-Nghiên cứu đề xuất các quy trình rèn luyện kỹ năng TKBH cho sinh

viên đại học sư phạm.

1.1.2. Những nghiên cứu về rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo

tiếp cận năng lực

Các tiếp cận năng lực đã phát triển mạnh mẽ trong những năm 1990

với hàng loạt các tổ chức tầm cỡ ở Mỹ, Anh, Úc, New Zealand, xứ Wales….

Các tiêu chuẩn tiếp cận năng lực được xây dựng nhằm đáp ứng các yêu cầu

về chính trị, kinh tế, cách để chuẩn bị lực lượng lao động cho nền kinh tế

cạnh tranh toàn cầu. Rất nhiều học giả và các nhà thực hành phát triển

nguồn nhân lực xem tiếp cận năng lực là hiệu quả nhất để giúp cho Giáo

dục Đào tạo đáp ứng những yêu cầu tại nơi làm việc. Những người chuyên

làm công tác đào tạo và phát triển đang sử dụng mơ hình năng lực để xác

định một cách rõ ràng những năng lực cụ thể của từng tổ chức và cá nhân

để nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc thực hiện nhiệm vụ và thống

nhất các khả năng của cá nhân với các năng lực cốt lõi của tổ chức.

Gần đây, có những luận án nghiên cứu về rèn luyện kĩ năng học tập,

rèn luyện kĩ năng nghề cho sinh viên, rèn luyện kĩ năng dạy học trực tiếp

và kĩ năng sư phạm nói chung… cụ thể:

Tác giả Dương Hoàng Oanh với đề tài: “Xây dựng qui trình rèn

luyện kỹ năng thiết kế bài dạy thực hành kỹ thuật điện tử cho sinh viên sư

phạm kỹ thuật trường ĐHSP Hà Nội”; Trịnh Đông Thư “Sử dụng bài tập

để rèn luyện cho sinh viên kỹ năng soạn bài học sinh học; Tác giả Nguyễn

Văn Hồng, Ninh Thị Bạch Diệp “Quy trình thiết kế và tổ chức bài học

bằng giáo án điện tử”.

Tóm lại: Trên thế giới và ở Việt Nam có rất nhiều cơng trình nghiên

cứu về kĩ năng, kĩ năng TKBH, rèn luyện kĩ năng TKBH. Tuy nhiên chưa8có cơng trình nào nghiên cứu về rèn luyện kĩ năng TKBH theo tiếp cận

năng lực. Chỉ ra những điều kiện và những yếu tố cần thiết để vận dụng

dạy học theo tiếp cận năng lực trong rèn luyện kĩ năng TKBH. Đáp ứng

yêu cầu đổi mới của trường phổ thơng nói chung và rèn luyện kĩ năng

nghề nghiệp cho SV Đại học Sư phạm nói riêng.

1.2. Những vấn đề lí luận về kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận

năng lực

1.2.1. Tiếp cận năng lực

. Khái niệm năng lực

Khái niệm năng lực được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, theo

các nhà tâm lí học, năng lực là thuộc tính phức tạp của cá nhân phù hợp

với những yêu cầu đặc trưng của một hoạt động nhất định, nhằm đảm

bảo các hoạt động đạy hiệu quả cao.

Trong luận án này, năng lực được hiểu là: Tổ hợp kiến thức, kĩ năng,

thái độ, niềm tin, ý chí, giá trị xã hội của cá nhân đảm bảo thực hiện có

hiệu quả một nhiệm vụ trong tình huống cụ thể.

1.2.2. Bài học theo tiếp cận năng lực

Khái niệm bài học

Bài học là đơn vị nội dung cơ bản được sử dụng để tổ chức dạy học

trong môn học nhất định mà cơ sở của nó là một khái niệm, một kĩ năng

hoặc một giá trị tương đối độc lập được tách ra từ nội dung học tập, nhờ hệ

thống bài học được tổ chức theo cách nhất định mà tạo nên nội dung và

q trình dạy học của mơn học.

Khái niệm bài học theo tiếp cận năng lực:

Bài học theo tiếp cận năng lực cũng có những đặc điểm giống như

bài học truyền thống, tuy nhiên bài học theo TCNL cũng có những đặc

trưng khác biệt so với bài học truyền thống. Có thể định nghĩa như sau:

Bài học theo tiếp cận năng lực là bài học được thiết kế và thực hiện

theo nguyên tắc tập trung vào người học, trong đó mọi hoạt động của giáo9viện, học sinh đảm bảo môi trường học tập đa dạng, chủ động, quá trình

học tập được định hướng kết quả đầu ra, mang tính chất hướng dẫn, chỉ

đạo, khuyến khích.

1.2.3.Thiết kế bài học và thiết kế bài học theo TCNLThiết kế bài học

TKBH là hoạt động nghề nghiệp sáng tạo của giáo viên, thể hiện một

qui trình mang tính thống nhất giữa: Thiết kế, thực hiện, đánh giá và quản

lí hoạt động DH theo một đơn vị bài học nhất định dựa trên ý tưởng khoa

học rõ ràng đảm bảo quá trình DH có hiệu quả.

Thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực:

TKBH theo TCNL là sự mô tả mục tiêu học tập, nội dung học

tập,hoạt động học tập, phương pháp, phương tiện giảng dạy và học liệu,

đánh giá tổng kết và hướng dẫn học tập, tạo nên một quiu trình tương đối

rõ ràng về logic và nội dung hướng đến hình thành năng lực cho người

học.Nội dung của thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực

1.2.4. Sinh viên sư phạm

1.2.5. Kĩ năng và kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực

Khái niệm kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực

Trong luận án này, KN TKBH theo tiếp cận năng lực được hiểu là một

q trình thực hiện có hiệu quả hoạt động nghề nghiệp của GiV dựa vào tri

thức của hoạt động dạy học theo TCNl, về KN TKBH theo TCNL, những

điều kiện sinh học, tâm lí xã hội của cá nhân có liên quan đến dạy học.

Cấu trúc kĩ năng TKBH theo tiếp cận năng lực bao gồm:

KN xác định và thiết kế mục tiêu bài học

KN xác định và lựa chọn nội dung dạy học

KN xác định và thiết kế hoạt động học tập

KN xác định và lựa chọn phương pháp, phương tiện, học liệu

KN thiết kế môi trường học tập10KN thiết kế tổng kết và hướng dẫn.

1.3. Những vấn đề lí luận về rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học

theo tiếp cận năng lực

1.3.1. Mục tiêu rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận

năng lực

1.3.2. Nội dung rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận

năng lực

1.3.3. Qui trình rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận

năng lực

1.3.4. Đánh giá rèn luyện kĩ năng thiết kế bài hcoj theo tiếp cận

năng lực

Đánh giá kết quả rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận

năng lực của sinh viên là việc đánh giá kiến thức, kĩ năng thái độ, tình

cảm, giá trị, kết quả vận dụng kiến thức đã học vào trong thực tiễn, dựa

vào các tiêu chí đã được xác định rõ.

1.3.5. Những con đường rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo

tiếp cận năng lực

1.3.5.1. Thông qua học tập các môn học

1.3.5.2. Rèn luyện trong các hoạt động thực hành, thực tập sư phạm

1.3.5.3. Thông qua đánh giá sản phẩm của giảng viên, sinh viên

1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến rèn luyện kĩ năng thiết kế bài

học theo tiếp cận năng lực

1.4.1. Đặc điểm của sinh viên sư phạm trong rèn luyện kĩ năng

thiết kế bài học

1.4.2. Năng lực giảng dạy của giảng viên

1.4.3. Quản lí đào tạo và học tập

1.4.4. Hoạt động thực hành, thực tập sư phạm

1.4.5. Cơ sở vật chất, môi trường rèn luyện

Kết luận chương 1111.1. Đã có nhiều nghiên cứu về kĩ năng, kĩ năng dạy học, thiết kế dạy

học và bài học, về học tập theo tiếp cận năng lực cho thấy kĩ năng TKBH

theo tiếp cận năng lực là một trong những vấn đề cụ thể có ý nghĩa quan

trọng nhưng chưa được quan tâm đầy đủ.

1.2. Về lí thuyết luận án đã xác định bản chất của kĩ năng, kĩ năng dạy

học, bài học, thiết kế bài học, những đặc rưng của bài học theo tiếp cận

năng lực, nội dung và cấu trúc của kĩ năng TKBH theo tiếp cận năng lực.

1.3. Về rèn luyện kĩ năng TKBH theo tiếp cận năng lực luận án đã

mô tả đặc điểm của sinh viên sư phạm, xác định nguyên tắc rèn luyện, nội

dung và các con đường rèn luyện trong điều kiện đào tạo ở trường sư

phạm và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc rèn luyện kĩ năng TKBH

của sinh viên. Những nguyên tắc, nội dung rèn luyện và những yếu tố ảnh

hưởng này có vai trò quan trọng trong quá trình nghiên cứu.

Chương 2

THỰC TRẠNG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THIẾT KẾ BÀI HỌC

THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM

2.1. Đặc điểm chung của đào tạo NVSP ở các trường Đại học Sư phạm

2.1.1. Mục tiêu đào tạo

2.1.2. Nội dung đào tạo

2.2. Tổ chức khảo sát thực trạng rèn luyện kĩ năng thiết kế bài

học qua thực hành, thực tập sư phạm

2.2.1. Mục đích, qui mô, địa bàn khảo sát

2.2.2. Nội dung khảo sát

2.2.3. Phương pháp và kĩ thuật khảo sát

2.3. Kết quả khảo sát

2.3.1. Đánh giá chung về thực trạng mức độ kĩ năng thiết kế bài

học theo tiếp cận năng lực của sinh viên đại học sư phạm

* Tự đánh giá của sinh viên và giảng viên về KN TKBH theo tiếp cậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những nghiên cứu về kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×