Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Tải bản đầy đủ - 0trang

19Có thế khái quát các bước rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp

cận năng lực theo sơ đồ sau:3.2.4. Sử dụng nghiên cứu bài học trong rèn luyện kĩ năng thiết kế

bài học theo tiếp cận năng lực

Nghiên cứu bài học (NCBH) là cách tổ chức học nghề cơ bản của

sinh viên tại trường phổ thông, SV sẽ hiểu về nội dung dạy học hơn và

cải tiến phương pháp dạy khi tham gia vào nghiên cứu bài học. Việc rèn

luyện KN TKBH đảm bảo các bước của NCBH, nhưng khơng đòi hỏi

chun mơn cao như trong sinh hoạt chun mơn của GV, với mục đích

hình thành cho SV kĩ năng TKBH theo tiếp cận năng lực. Mặt khác giúp

SV làm quen với môi trường làm việc tập thể nhằm cải thiện KN qua

từng bài học cụ thể. Thông qua hoạt động NCBH, sinh viên chủ động

tham gia vào hoạt động nhóm tìm kiếm các giải pháp, sự sáng tạo trong

rèn luyện KN TKBH theo tiếp cận năng lực thơng qua việc chia sẻ, góp

ý, học hỏi lẫn nhau…

3.2.5. Áp dụng kĩ thuật đánh giá kĩ năng theo tiếp cận năng lực

Đánh giá kết quả rèn luyện KN TKBH theo TCNL của SV là việc

đánh giá kiến thức, kĩ năng thái độ, tình cảm, giá trị, kết quả vận dụng kiến20thức đã học vào trong thực tiễn, dựa vào các tiêu chí đã được xác định rõ.

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp

3.4. Thực nghiệm sư phạm

3.4.1. Q trình thực nghiệm

3.4.1.1. Mục đích, qui mơ, địa bàn thực nghiệm

Mục đích

Qui mơ thực nghiệm

Địa bàn thực nghiệm

3.4.1.2. Nội dung thực nghiệm

Thiết kế chuyên đề lí luận kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng

lực và vận dụng năm biện pháp đã xây dựng để rèn luyện

Thực hành kĩ năng thiết kế bài học

3.4.1.3. Giả thuyết thực nghiệm

3.4.1.4. Phương pháp và kĩ thuật tiến hành

Qui trình thực nghiệm

Tiêu chí đánh giá kết quả nhận thức và kĩ năng thiết kế bài học

3.4.2. Phân tích kết quả thực nghiệm

3.4.2.1. Kết quả định lượng

 Kết quả đánh giá sản phẩm thiết bài học theo tiếp cận năng lực

của sinh viên

Bảng 3.2. Bảng đánh giá kĩ năng TKBH theo tiếp cận năng lực của SV

Kết quả

Các KN

thành phần

1.KN xác

định và

thiết kế

mục tiêu

bài họcCác tham sốTrước TNSau TNGiá trị

pTBĐLCTBĐLCTN5,330,8847,590,7330,00ĐC5,770,9356,590,9460,15Giá trị P0,73Chênh lệch giá trị TB chuẩn0,00

1,57212. KN xác

định thiết

kế nội dung

bài họcTN5,501,0707,660,950,00ĐC5,601,0406,241,010,13Giá trị P0,600,00Chênh lệch giá trị TB chuẩn

3. KN xác

định thiết

kế hoạt

động người

học1, 43TN5,070,867,550,78

0,47,450,00ĐC5,060,955,971,140,09Giá trị P0,660,00Chênh lệch giá trị TB chuẩn

4. KN xác

định và lựa

chọn

phương

tiện, học

liệu dạy học

5. KN thiết

kế môi

trường học

tập1, 25TN5,570,817,170,800,00ĐC5,670,776,380,820,07Giá trị P0,770,00Chênh lệch giá trị TB chuẩn1,43TN5,060,837,520,870,00ĐC5,070,976,310,850,14Giá trị P0,75Chênh lệch giá trị TB chuẩn0,00

1,06Để xác nhận sự thay đổi về mức độ của KN TKBH theo TCNL,

chúng tôi tiến hành kiểm định T – test với hai mẫu độc lập. Kiểm định T –

test cho kết quả (sig.) p của các kỹ năng thành phần đều nhỏ hơn 0.05.

Điều đó cho thấy nếu có sự khác biệt trong kết quả trước và sau thực

nghiệm thì đó là do biện pháp tác động chứ khơng có trước đó.

Kết quả đã chứng minh, nhờ có các biện pháp tác động, KN TKBH

theo TCNL sau thực nghiệm đã tăng cao hơm so với trước thực nghiệm,

các biến liên quan đến lớp thực nghiệm đã được kiểm soát ở mức độ

nhất định. Do vậy, kết quả này cho thấy hiệu quả của biện pháp tác động22và khẳng định giả thuyết thực nghiệm: KN TKBH theo TCNL của SV sẽ

được cải thiện.

 Kết quả tự đánh giá của SV về sự thay đổi của KN TKBH theo

TCNL

Chúng tôi tiến hành thực nghiệm sự thay đổi trên cả 5 kĩ năng thành

phần. Chi tiết trình bày trong luận án.

 Kết quả đánh giá kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng

lực của sinh viên qua nghiên cứu trường hợp

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu ba trường hợp để thấy được sự

thay đổi khi tác động bởi các biện pháp rèn luyện. Chi tiết trình bày

trong luận án.

3.4.2.2. Kết quả định tính23Kết luận chương 3

1. Các biện pháp rèn luyện kĩ năng TKBH theo TCNL cho SV sư

phạm rất đa dạng và phong phú, trong tất cả các mơn học, hình thức hoạt

động của người học, tuy nhiên tất những hành động này đều diễn ra theo

một qui trình nhất định: Giai đoạn 1: Giai đoạn chuẩn bị; Giai đoạn 2: Giai

đoạn tổ chức rèn luyện KN TKBH theo TCNL; Giai đoạn 3: Giai đoạn

kiểm tra, đánh giá kết quả rèn luyện. Đi từ nhận thức lí luận đến rèn luyện

hình thành KN. Chu trình này có thể lập đi lập lại nhiều lần vì quá trình

hình thành KN của SV là một quá trình lâu dài và liên tục.

2.Xây dựng biện pháp rèn luyện KN TKBH theo TCNL cần đảmbảo logic khoa học: Đi từ nhận thức lí luận cơ bản về các kĩ năng thành

phần, thao tác hình thành kĩ năng, sau đó mới đến thực hành rèn luyện

KN. Vì vậy chúng tơi đã xây dựng ba nhóm phương pháp: Nhóm

phương pháp xây dựng chun đề lí luận về rèn luyện KN TKBH theo

TCNL cho SV bằng module; Nhóm thứ 2 nhằm giúp SV vận dụng những

lí thuyết vào thực hành thiết kế bài học cụ thể trong chương trình sách

giáo khoa phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Nhóm thứ ba: Sử dụng

công cụ đánh giá để nhận xét đánh giá, điều chỉnh hoạt động rèn luyện

KN TKBH theo TCNl cho SV.

3.Ngoài ra để thực hiện tốt các biện pháp kể trên cần trang bị choSV KN học tập khoa học, hiện đại, thay đổi phương thức học tập truyền

thống; trang bị các nguồn lực cần thiết cho việc rèn luyện KN, đồng

thời phối hợp chặt chẽ với trường phổ thơng để SV có có hội thực hành,

trải nghiệm.

Kết quả thực nghiệm cho thấy vận dụng các biện pháp vào rèn luyện

kĩ năng TKBH theo TCNL cho sinh viên ĐHSP có tác động tích cực đến

kết quả học tập và cải thiện mức độ thành thục kĩ năng ở lớp TN đầu ra

tăng lên rõ rệt so với lớp TN đầu vào. Trong đó kĩ năng thiết kế hoạt độngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×