Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết quả đánh giá kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực của sinh viên qua nghiên cứu trường hợp

Kết quả đánh giá kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực của sinh viên qua nghiên cứu trường hợp

Tải bản đầy đủ - 0trang

23Kết luận chương 3

1. Các biện pháp rèn luyện kĩ năng TKBH theo TCNL cho SV sư

phạm rất đa dạng và phong phú, trong tất cả các mơn học, hình thức hoạt

động của người học, tuy nhiên tất những hành động này đều diễn ra theo

một qui trình nhất định: Giai đoạn 1: Giai đoạn chuẩn bị; Giai đoạn 2: Giai

đoạn tổ chức rèn luyện KN TKBH theo TCNL; Giai đoạn 3: Giai đoạn

kiểm tra, đánh giá kết quả rèn luyện. Đi từ nhận thức lí luận đến rèn luyện

hình thành KN. Chu trình này có thể lập đi lập lại nhiều lần vì quá trình

hình thành KN của SV là một quá trình lâu dài và liên tục.

2.Xây dựng biện pháp rèn luyện KN TKBH theo TCNL cần đảmbảo logic khoa học: Đi từ nhận thức lí luận cơ bản về các kĩ năng thành

phần, thao tác hình thành kĩ năng, sau đó mới đến thực hành rèn luyện

KN. Vì vậy chúng tơi đã xây dựng ba nhóm phương pháp: Nhóm

phương pháp xây dựng chun đề lí luận về rèn luyện KN TKBH theo

TCNL cho SV bằng module; Nhóm thứ 2 nhằm giúp SV vận dụng những

lí thuyết vào thực hành thiết kế bài học cụ thể trong chương trình sách

giáo khoa phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Nhóm thứ ba: Sử dụng

cơng cụ đánh giá để nhận xét đánh giá, điều chỉnh hoạt động rèn luyện

KN TKBH theo TCNl cho SV.

3.Ngoài ra để thực hiện tốt các biện pháp kể trên cần trang bị choSV KN học tập khoa học, hiện đại, thay đổi phương thức học tập truyền

thống; trang bị các nguồn lực cần thiết cho việc rèn luyện KN, đồng

thời phối hợp chặt chẽ với trường phổ thơng để SV có có hội thực hành,

trải nghiệm.

Kết quả thực nghiệm cho thấy vận dụng các biện pháp vào rèn luyện

kĩ năng TKBH theo TCNL cho sinh viên ĐHSP có tác động tích cực đến

kết quả học tập và cải thiện mức độ thành thục kĩ năng ở lớp TN đầu ra

tăng lên rõ rệt so với lớp TN đầu vào. Trong đó kĩ năng thiết kế hoạt động24học tập và kĩ năng xác định phương pháp, phương tiện được thực hiện tốt

nhất. Thông qua quan sát, trò chuyện với sinh viên lớp thực nghiệm và

chuyên gia trực tiếp tham gia giảng dạy đã khẳng định tính đúng đắn của

biện pháp đề xuất, góp phần năng cao hiệu quả đào tạo sinh viên sư phạm.

Kĩ năng TKBH theo tiếp cận năng lực có vai trò quan trọng tạo nên sự

thành công của bài giảng và là hành trang không thể thiếu trong hoạt động

nghề nghiệp của giáo viên sau này. Sinh viên cần được rèn luyện ngay từ

khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tiếp tục rèn luyện khi đã làm việc tại

trường phổ thông, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

1.1. Lí luận

Luận án đã đề cập và làm rõ những khái niệm cơ bản của đề tài: Đào

tạo theo tiếp cận năng lực, bài học, thiết kế bài học, kĩ năng thiết kế bài học

theo tiếp cận năng lực, cấu trúc của kĩ năng TKBH theo TCNL, tiêu chí

đánh giá kĩ năng, những nguyên nhân ảnh hưởng đến rèn luyện kĩ năng thiết

kế bài học của sinh viên.

1.2. Thực trạng

Đa số sinh viên nhận thức chưa đúng về thiết kế bài học và kĩ năng

TKBH theo tiếp cận năng lực và tầm quan trọng của nó trong sự thành

cơng của nghề nghiệp sau này. Giảng viên đã nhận thức đúng về kĩ năng

TKBH theo tiếp cận năng lực, việc triển khai thực hiện rèn luyện cho sinh

viên chưa có hiệu quả.

Giảng viên và sinh viên đánh giá kĩ năng thiết kế bài học của sinh

viên hiện nay ở mức độ trung bình và khá. Tuy nhiên tự đánh giá của sinh

viên cao hơn so với đánh giá của giảng viên.

Phương pháp và hình thức sử dụng để rèn luyện KN TKBH theo

TCNL cho sinh viên chưa phong phú và không chú trọng đến thực hành,

thực hiện khơng đúng qui trình, lớp học thì q đông.25Kết quả thực trạng cũng cho thấy thời gian giành cho thực hành, rèn

luyện kĩ năng nghề của sinh viên chưa tương xứng với yêu cầu của nghề.

Điều kiện về môi trường, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu rèn

luyện của SV

2. Kiến nghị

2.1. Đối với trường đại học sư phạm

Nhà trường đại học sư phạm cần thay đổi chương trình, nội dung,

phương pháp dạy học các học phần rèn luyện NVSP thường xuyên và học

phần phương pháp giảng dạy bộ môn chú trọng hơn vào những kĩ năng cơ

bản, trong đó có kĩ năng TKBH. Cần dành nhiều thời gian cho việc hình

thành kĩ năng nghề và năng lực nghề nghiệp cho sinh viên.

2.2. Đối với giảng viên các trường sư phạm

Liên tục cập nhật, thay đổi phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận

năng lực, tập trung vào trải nghiệm của người học, nhằm năng cao hứng

thú, tính tích cực học tập, rèn luyện của sinh viên.

Giảng viên cần thường xuyên rèn luyện năng cao tay nghề, trong

đó có kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực để có kinh nghiệm

thực tiễn khi rèn luyện cho sinh viên, tránh lí thuyết sng. Sử dụng

được các trang thiết bị hiện đại.

2.3. Đối với sinh viên đại học sư phạm

Sinh viên cần nhận thức đầy đủ vai trò của rèn luyện kĩ năng dạy

học, trong đó có kĩ năng TKBH theo tiếp cận năng lực ngay từ khi còn

ngồi trên ghế nhà trường sẽ tạo nên thành công trong hoạt động nghề

nghiệp của bản thân sau này

Chủ động, tích cực trong học tập, cũng như tự lập kế hoạch rèn luyện

kĩ năng. Tự tìm tòi nghiên cứu tài liệu về kĩ năng, lí thuyết dạy học hiện

đại. Ln có thái độ cầu tiến học hỏi từ thầy cô và các bạn sinh viên, sẵn

sàng nhận nhiệm vụ học tập một cách hăng say, hứng thú.DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ

ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

1.Trần Thị Loan, Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học

theo tiếp cận năng lực cho sinh viên sư phạm, tạp chí giáo dục, số

đặc biệt, kì 2 tháng 5/2018 tr 49 – 52.2.Trần Thị Loan, Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng

lực cho sinh viên sư phạm. tạp chí khoa học giáo dục, số 04, tháng

04/2018 tr45 - 48.3.Trần Thị Loan, Thực trạng rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo

tiếp cận năng lực cho sinh vên đại học sư phạm, tạp chí thiết bị giáo

dục, số 175 kì 1 – 6/2018 tr 155 - 157.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả đánh giá kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực của sinh viên qua nghiên cứu trường hợp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×